Tietoa kuukkelin suojelusta

Kuukkelihankeen ansiosta yli 1000 hehtaaria suojelualueita

Lokakuussa 2009 toimintansa aloittanut Kuukkeli-yhteistoimintaverkosto sai reilun kahden vuoden aikana paljon aikaan: viestintää, ohjeita, uusia menetelmiä sekä yli 1000 hehtaaria suojelualueita kuukkelimetsiin. Hanke päättyy vuoden 2011 lopussa.

Luonnonsuojeluliiton puheenjohtajan Risto Sulkavan loppuyhteenvedosta selviää, löytyikö vastausta hankkeen alussa esitettyyn ns. ”mahdottomaan” kysymykseen: Miten suojella lajia, jonka toimiva reviiri on usean neliökilometrin laajuinen ja yhtenäisen metsäpeitteinen?

Ydinalueet suojeltava pysyvästi

Luonnonsuojeluliiton tavoitteena on yhdistää kuukkelin suojeluun luontevalla tavalla perinteisiä pysyvän luonnonsuojelun ja uusia luonnonhoidon menetelmiä. Kuukkelireviirien ydinalueiden säilyttämisessä pysyvän suojelun keinot ovat keskeisiä. Suojelukauppoja ja yksityismaiden suojelualueiden perustamista voidaan edistää mm. suoramarkkinoinnilla ja muilla yhteydenotoilla reviiriytimien omistajille. Ytimen ympärillä sijaitsevan metsäverkoston yhtenäisyyteen ja metsäluontoa ylläpitävään metsien laadun parantamiseen voidaan pyrkiä monenlaisten hoitohankkeiden sekä ohjeistuksen ja neuvonnan avulla (esim. metsäsuunnitelmat).

Hoitohankkeita, ennallistamista ja neuvontaa

Korpien ja suonlaitojen ennallistaminen sopii metsäluonnon hoitohankkeeksi. Neuvonnalla voidaan pyrkiä lisäämään alueen kuusivaltaisuutta pidemmällä aikavälillä, samoin tavallista tiheämpien kuusi-sekametsien syntymistä. Hoitohankkeilla, suunnittelulla ja neuvonnalla voidaan parantaa metsäalueiden välistä kytkeytyneisyyttä ja kuusivaltaisten metsien lajistolle soveltuvien metsien yhtenäisyyttä.

Metso-monimuotoisuustoimenpiteistä kuukkelikohteille soveltuvia toimia ovat mm. kosteikkojen (korvet, rämeet, pienvesien ympäristöt) luonnontilan palauttaminen, ekologisten yhteyksien muodostaminen ja lahopuustoisten kangasmetsien lisääminen. Hyötyviä luontotyyppejä voivat olla runsaslahopuustoiset kangasmetsät, pienvesien lähimetsät, puustoiset suot ja soiden reunat, monimuotoisuudelle merkittävät metsäiset kalliot, jyrkänteet ja louhikot, mahdollisesti myös metsäluhdat ja tulvametsät, harjujen paahdeympäristöt ja ultraemäksisten maiden metsäiset elinympäristöt.

Monimuotoisuusasiantuntija Liisa Toopakka

  • +358 40 504 2989
  • liisa.toopakka(a)sll.fi

Näin puolustamme metsiä

Luonnonsuojeluliitto haluaa lisätä metsien suojelua sekä vaikuttaa siihen kuinka metsiä käytetään. Vaikutamme muun muassa metsiä koskevan lainsäädännön valmisteluun, vaikutamme suojelua tarvitsevien metsien kohtaloon sekä kampanjoimme avohakkuita historiaan.

Tutustu toimintaamme