Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Kirkkonummen yhdistys

Kirkkonummi
Navigaatio päälle/pois

Johannesbergin kosteikko taas uhattuna

Johannesbergin kosteikon metsä-, tundra- ja kanadanhanhia Kuva: Reijo Mäihäniemi

Lintuharrastajat käyttävä Johannesbergin kosteikosta nimeä Mossarna, myös nimeä Törnäsintien tulvapellot käytetään. Paikka on yksi Länsi-Uudenmaan merkittävimmistä lintujen levähdyspaikoista kevät- ja syysmuuton aikana. Mossarnan tulvapelto muodostaa keskeisen tukialueen lintujen pesimäjärville – osa siellä levähtävistä ja ruokailevista linnuista pesii luultavasti läheisille lintujärvillä. Evitskogin lähiseuduilla ei ole toista vastaavankokoista kosteikkoa kahlaajille ja sorsalinnuille. Kosteikon hävittämisellä olisi siis todennäköisesti vaikutusta myös Pohjois-Kirkkonummen kansallisesti arvokkaiden lintujärvien linnustoarvoihin.

Tulvapellot erottaa Storträsk-järvestä muutaman kymmenen metrin levyinen, osittain padottu rantaluhta. Järven pinnan korkeus vaihtelee vuosittain lähes metrin. Vedenpinnan ollessa korkealla rantaviiva peittyy veden alle ja järvi saattaa muodostaa kosteikon alavimipien osien kanssa lähes yhtenäisen vesialueen.

Alueen täyttöuhka on noussut uudelleen esille

Tällä kertaa ELY kysyy kunnasta lausuntoa YVA:n ja ympäristöluvan tarpeista. Eikä maankaatopaikkaa yritetä enää naamioida pelkäksi pellon parannukseksi. KYY tukee lautakunnan esittelijän näkemystä siitä, että hanke ylittää sekä ympäristölupa että YVA-menettelyn kynnyksen. Lisäksi KYY toivoo lautakunnan ottavan vahvemmin kantaa sen vaihtoehdon puolesta, että kosteikkoa laajennetaan ja aluetta kehitetään linnusto- ja vesistönsuojeluarvot edellä.

Hankkeen toteutuessa viljelyskäytössä oleva lintukosteikko häviäisi usean metrin paksuisen -maakerroksen alle. Hakijan mukaan projektilla on tarkoitus muuttaa keväisin tulviva kosteikko kokonaan pelloksi. KYY:n ja Helsingin Seudun Lintutieteellinen Yhdistys Tringan näkemyksen mukaan kosteikon hävittäminen uhkaa alueen linnusto- ja luontoarvoja eikä hanketta siksi tule toteuttaa. Ehdotamme maankohottamisen sijaan alueen kehittämistä edelleen lintukosteikoksi.

Alueen linnustoarvot, Tringan lausunnosta 2019

”…Mossarna on avoin ja laaja kosteikko, joka mahdollistaa rauhallisen levähdys- ja ruokailuympäristön muuttolinnuille. …

Suomen tärkeät lintualueet (Finnish Important Bird Areas – FINIBA) kartoitettiin ja rajattiin 2000-luvun alussa. FINIBA-alueet ovat kansallisesti merkittäviä uhanalaisten, silmälläpidettävien ja kansainvälisen erityisvastuun lintulajien pesimis- tai kerääntymisalueita (Leivo ym. 2002). FINIBA-alue ”Pohjois- Kirkkonummen lintujärvet” sijaitsee kahden järven, Lilla Lonoksin ja Stora Lonoksin, osalta Mossarnan välittömässä läheisyydessä eivätkä muutkaan alueen järvet sijaitse linnuntietä kaukana. Mossarnan tulvapelto muodostaa keskeisen tukialueen lintujen pesimäjärville – osa siellä levähtävistä ja ruokailevista linnuista pesii luultavasti läheisille lintujärvillä. Evitskogin lähiseuduilla ei ole toista vastaavankokoista kosteikkoa kahlaajille ja sorsalinnuille.

Kosteikon hävittämisellä olisi siis todennäköisesti vaikutusta myös Pohjois-Kirkkonummen kansallisesti arvokkaiden lintujärvien linnustoarvoihin. Kosteikkolinnuston tilanne Suomessa ja Euroopassa on huonontunut viime aikoina huolestuttavasti… Siksi yhdenkään kosteikon menettämiseen ei ole varaa vaan niiden määrää pitäisi pikemminkin pyrkiä lisäämään. Muistutamme myös, että suojelemalla lintujen elinympäristöjä suojellaan myös muita luontoarvoja.

Ehdotamme vaihtoehtoista suunnitelmaa

Tringan ja KYY:n mielestä Mossarnan tulvapeltoa tulisi kehittää hoidettuna lintukosteikkona. Alue toimii jo nyt kosteikkotyyppisesti, joten sen edelleen kehittäminen ei vaatisi merkittäviä investointeja. Arvokkaiden lintupeltojen parantamiseen ja hoitamiseen on myös haettavissa erilaisia avustuksia.

Kirkkonummen kunnan tulisi esittää pellon haltijalle alueen kehittämistä lintukosteikkona ja tukea kohteen suunnittelua luontoarvojen ehdoilla. Tringa ry on mielellään mukana pellon kehittämisessä lintukosteikkona oman asiantuntemuksena puitteissa.”

Helsingin Seudun Lintutieteellinen Yhdistys Tringa ry lusunto kokonaisuudessaan

Vuoden 2019 koonti täyttöuhasta johannesbergin-kosteikkoa-uhkaa-tayttaminen/

Johannesberg-liitteet/

Esityslista Rakennus- ja ympäristölautakunta 29.03.2022   Kirkkonummen kunnan Lausunto Uudenmaan ELY-keskukselle ympäristö- ja vesilain lupatarpeesta sekä YVA-menettelyn soveltamisesta Evitskogin pellonparannushankkeessa