Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Kirkkonummen yhdistys

Kirkkonummi
Navigaatio päälle/pois

Kirkkonummen ym­pä­ris­töyh­dis­tys 40 vuotta luonnon puolella

Kuva: Laura Räsänen

41 vuotta kirkkonummelaisen luonnon puolella

Vuoden 2021 Metsänhoitotöiden toimenpideohjelman toteutuminen aiheuttaisi luonto- ja virkistysarvojen merkittävää vähenemistä Volsissa, Pahamäessa ja Svalbossa. Toimenpideohjelma ei noudata luonnonhoito- ja talousmetsäsuunnitelman 2019 – 2029 reunaehtoja. Päätöstä ei ole perusteltu. Päätösesitys tukeutui annettuihin lausuntoihin, joista löytyy lisäperusteluja päätösesitykselle. Näitä perusteluita ei lopullisessa päätösesitykselle vastakkaisessa päätöksessä ole kumottu. Näin KYY päätyi tekemään oikaisupyynnön ja koska oikaisua ei tehty valittamaan päätöksestä Helsingin hallinto-oikeudelle.

KYY:n syyskokouksessa 18.11. käsiteltiin sääntömääräiset asiat. Ennen kokousta Linda Helske kertoi kokemuksistaan miekkavalaiden parissa vapaaehtoisena meribiologien assistenttina Kanadassa. KYY:lle valittiin hallitukseen jäseniä erovuoroisten tilalle. Puheenjohtaja Laura Räsänen valittiin jatkokaudelle 2022-23. Toimintasuunnitelma 2022 ja edellisten vuosien toimintakertomukset löytyvät myös Hallitus-sivulta.

Järjestimme Meikolla suon ennallistamistalkoot yhdessä ilmastolukupiirin kanssa 30.10. Patosimme suolle johtavan ojan kahdesta kohtaa kunnalta saadun toiveen mukaisesti luonnonsuojelualueella.

Suomen luonnon -päivänä 28.8. 2021 KYY, Porkkalan Martat, Borearctia ja Kirkkonummen kunta järjestivät ensimmäiset talkoot, joissa päämääränä on talkoilla näivettää kurtturuusut Porkkalan Pampskatanilta. Talkoita tarvitaan 3-4 vuotta.

KYY täytti 40 vuotta 23.4.2020. Lue lyhyt katsaus historiaan.  Kirkkonummelaisen luonnon juhlaa ja KYY:n 41-vuotis synnttäreitä on tarkoitus juhlia 17.4.2021 koronaturvallisesti. Nyt yhdistys juhlii nyt töitä tehden. Syntymäpäiväviikolla on ajankohtaiseksi noussut Veikkolanpuron hakkuut, joista saimme torjuntavoiton. SLLn Uudenmaan piirin vireillepanon hylkäminen ELY:ssä luonnonsuojelulain suojaamien lajien mahdollisesta hävittämisuhasta on nyt käsittelyssä Helsingin hallinto-oikeudessa. 6.7.2020 on annettu vastaselitys.

Kaipaatko välillä vieraammille poluille?

Ympäristöyhdistyksen listaltalta erityisen arvokkaista Kirkkonummen metsäsuunnitelmaan liittyvistä alueista löytyy varmasti monelle uusia metsäretkikohteita. Voi olla, että osa näistä ei ole vielä ruuhkaantunut, vaikka kaikki kunnan metsiä ovatkin.

Porkkalan lintuviikko

  • Porkkalan lintuviikko 17-23.5.2021 toteutettiin etänä, materiaalit ovat edelleen katsottavissa lintuviikon omilla sivuilla.
  • Porkkalan lintuviikko järjestetään lähi- tai hybriditapahtumana vuonna 2022, ajankohtaa ei ole vielä päätetty

Vuonna 2022

  • Aki Janatuinen kertoo Kirkkonummen pienvesiselvityksistä, uutta ajankohtaa ei ole vielä sovittu.
  • Retkiä järjestetään seuraavan kerran vuonna 2022.
  • Porkkalan lintuviikko järjestetään lähi- tai hybriditapahtumana vuonna 2022, ajankohtaa ei ole vielä päätetty.

Kirkkonummen ympäristöyhdistys

Kirkkonummen ympäristöyhdistys ry, KYY, Kyrkslätts miljöförening rf, on Suomen luonnonsuojeluliiton ja Natur och Miljön paikallisyhdistys.

KYY toimii aktiivisesti Kirkkonummen luonnon, ympäristön ja kuntalaisten hyvän luontosuhteen puolesta. Keinoina kannanotot, lausunnot ja neuvottelut sekä erilaiset retket, vierailevien tähtien pitämät esitykset sekä tapahtumat.

Om du som svenskspråkig vill ansluta dig till föreningen via den svenskspråkiga riksorganisationen Natur och Miljö, kan du anmäla dig via dessa hemsidor Natur och miljö.

Uudenmaan ympäristönsuojelupiiri

Kirkkonummen ympäristöyhdistys ry

  • [email]
  • 050 4389795

Ajankohtaista

Lausunto kuntakeskuksen 2. vaiheen osayleiskaavaehdotuksesta

Haluamme kiinnittää huomiota erityisesti Meikon suojelualueen ympäristöön ja siitä itään suuntautuvaan maakunnalliseen viheryhteyteen, virtavesien ympäristöön, sekä siihen että kaavoittaminen vetovoimaisen joukkoliikenteen ulottumattomiin on yleiskaavan sisältövaatimusten MRL § 39 vastaista. 

Lue lisää

Lausunto Mustikkarinteen asemakaavaehdotuksesta

Ympäristöyhdistys katsoo, että kaava on palautettava valmisteluun ja hyväksyttävä vain vähäinen nykyisiin teihin tukeutuva täydennysrakentaminen. Erityisesti luontoselvityksen suositukset on otettava tosissaan ja jätettävä suositellut alueet suojavyöhykkeineen rakentamatta, viheralueet palautettava vähintään valmistluaineistossa esitetyn laajuisiksi, lisäksi Jolkbyjoen vedenlaadun ja luonnontilan palautumista on edistettävä.

Lue lisää

Lausunto Kolabackenin asemakaavan luonnoksesta

Ehdotettu datakeskus ja siihen liittyvät toiminnat eivät esitetyssä muodossaan mahdu ehdotetulle kaava-alueelle. Ehdotus on sekä voimassaolevan maakuntakaavan että hyväksytyn, mutta valitusten takia ei vielä voimassa olevan Helsingin seudun vaihemaakuntakaavan vastainen. Ajantasaisen yleiskaavan puutteessa on elvittämättä mm. minkä kokoisen datakeskuksen alueelle sallivat luonnon ja ympäristön antamat reunaehdot.

Lue lisää

Ehdokkailta kyseltiin metsien ja luonnon merkityksestä

Kirkkonummen ympäristöyhdistys kysyi kuntavaali ehdokkailta asenteista kunnan omistamien metsien käyttöön sekä kaavoitukseen. Ryhmien välillä ja osin myös niiden sisällä on suurta vaihtelua metsien ja asukkaiden luonnonläheisyyden tarpeen arvostuksessa. Valtuutetut vaikuttavat jokaisen lähiympäristöön, äänestä ehdokasta joka suojelee ympäristöä!

Lue lisää