Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Keravan yhdistys

Kerava
Navigaatio päälle/pois

Paasikiven nuorisokylän säätiö (2372)

Asemakaavamuutoksen päätarkoituksena on on mahdollistaa Paasikiven Nuorisokylän Säätiön omistaman kiinteistön täydennysrakentaminen alueen kulttuurihistorialliset arvot huomioiden. Asemakaavamuutos mahdollistaa enintään kaksikerroksisien asuinpientalojen rakentamisen kiinteistön itäosaan. 

Keravan ympäristönsuojeluyhdistys toi aikaisemmassa lausunnossaan kohteen osallistumis- ja
arviointisuunnitelmasta huolensa viheralueitten vähenemisestä Ahjon/Päivölän alueella. Viimeisen
kymmenen vuoden aikana lähes kaikki viheralueet Päivölänlaakson kautta kulkevan rautatien ympärillä ja
siitä Porvoontielle ulottuvalla alueella on rakennettu. Yhdistys toteaa tyytyväisenä, että rakentaminen on
tarkoitus keskittää alueen itäosaan ja Paasikartanon pihapiiri puutarhoineen, Valkean Karitsan kappelin
ympäristö sekä Hakkuutien viereinen metsä säästyvät. Asemakaavaehdotuksessa sanotaan, että
”rakennusalan ulkopuolelle jäävän tontin osan puustoa on säilytettävä ja hoidettava niin, että sen
ominaispiirteet säilyvät. Rakentamattomille tontin osille tulee istuttaa ympäristöön soveltuvaa puustoa ja
kasvillisuutta”. Juhonkujan päähän ja Juhonpolkuun rajoittuva metsä on vankkaa vanhempaa sekapuustoa.
Kaavaselostuksessa se on kuitenkin merkitty istutettavaksi. Yhdistyksen mielestä se pitäisi säilyttää
luonnontilassa.

Suunniteltu pysäköintialue vaikuttaa ylimitoitetulta. Lisäksi alueen liikenne lisääntyy merkittävästi, mikä
aiheuttaa huolta vaaratilanteiden lisääntymisestä.

5.11.2023