Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Keravan yhdistys

Kerava
Navigaatio päälle/pois

Lapilantie 14 (2354)

Keravan kaupunginvaltuusto on melko tarkasti kaksi vuotta sitten hyväksynyt uuden rakennusjärjestyksen. Näin tehdessään valtuusto on päättänyt, että rakentamisessa pitää noudattaa mm. seuraavia määräyksiä.

Rakennusjärjestyksen kohta 2.4
Rakennettaessa olemassa olevien rakennusten yhteyteen rakentamisen on sovelluttava noudatettuun rakennustapaan ja olemassa olevaan rakennuskantaan sijoituksen, koon, muodon, ulkomateriaalien, värityksen sekä julkisivun jäsentelyn osalta. Uusien rakennusten tulee muodostaa olemassa olevien rakennusten kanssa ympäristö- ja kaupunkikuvaltaan sekä arkkitehtuuriltaan sopusuhtainen kokonaisuus.

Rakennusjärjestyksen kohta 3.1
Rakennuksen on sovelluttava ympäröivän alueen yleisesti noudatettuun rakennustapaan sekä tonttiin rajoittuvaan katuun ja muuhun julkiseen kaupunkitilaan rakennuksen sijoituksen, koon, muodon, ulkomateriaalien, värityksen sekä julkisivun jäsentelyn osalta.

Yleiskaava
Lapilan kartano ja vanha koulurakennus on yleiskaavassa määritelty alueeksi, jonka suunnittelussa ja toteutuksessa on otettava huomioon kulttuuriympäristön ominaispiirteiden vaaliminen ja turvattava maisema- ja kulttuuriarvojen säilyminen.

12.05.2023 luonnosten mukaisessa rakennuksessa ei voi havaita mitään sellaista piirrettä, että se yleiskaavan ja rakennusjärjestyksen edellyttämällä tavalla sopisi yhteen koulurakennuksen ja kartanon
kanssa. Kyseessä on aivan tavallinen, massiivinen “tyyppitalo”, jollaisia voi nähdä missä tahansa. Esitetty
rakennus ei muodon, ulkomateriaalien eikä julkisivun jäsentelyn osalta sovi ympäristöönsä eikä sille
rakennusjärjestyksen mukaan pitäisi myöntää rakennuslupaa.

Keravallekin tehdään monin paikoin kattomuodoltaan vaihtelevia rakennuksia ja esitetään puutaloja.
Vaikuttaakin todella kummalliselta, että poikkeuksellisen vaativalle paikalle esitetään 5-kerroksista, tasakattoista ja syvärunkoista laatikkoa, kun ympäristö edellyttäisi jotain aivan muuta.

Kaupungin tuleekin asettaa uuden kaavan laadinnan ehdoksi se, että rakennuttaja suostuu tekemään rakennusjärjestyksen vaatimalla tavalla ympäristöön sopivan talon.

3.10.2023