Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Keravan yhdistys

Kerava
Navigaatio päälle/pois

Levonmäentie (2394)

Suunnitelman voi tulkita niin, että rakentaminen koskisi pääosin kaupungin omistamaa kiinteistöä 245-201-16-35, jonne tulee omakoti- rivi- ja paritaloja. Levonmäentien eteläpuolinen metsä on tyypillinen harva talousmetsä, jossa on edellisen hakkuun jäljiltä säästynyt varsin paljon kookkaita mäntyjä, joitakin koivuja ja aluskasvillisuutena on nousemassa uusi tiheä koivuista ja pihlajista koostuva puusto. Tontin taso nousee etelää kohti.

Keravan viherkaavassa sanotaan, että alue on yleiskaavan mukainen rakentamisalue, jolla on ekologisia
arvoja. Kyseinen kiinteistö soveltuu hyvin pientalojen rakentamiseen, kunhan rakentaminen sovitetaan
olemassa oleviin maastonmuotoihin ja laajamittaisia maanrakennustöitä vältetään. Vanhoja mäntyjä olisi
pyrittävä säästämään ja korkein kohta pitäisi jättää maisemallisista syistä kokonaan rakentamatta
(louhimatta). Tontin etelä- ja kaakkoispuolella on saman viherkaavamerkinnän alaista
ekosysteemipalveluitten kannalta merkittävää tiheämpää sekametsää Keravantielle asti. Nyt aloitettava
rakentaminen tulee jo tässä vaiheessa suunnitella tuon loppuosan mahdollisimman luonnonmukainen käyttö mielessä samalla huomioiden länsipuolella sijaitsevan V-1-alueen merkitys kaikkine viheryhteyksineen.

5.7.2023