Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Keravan yhdistys

Kerava
Navigaatio päälle/pois

Laurintie 9 (2376)

Keravan kaupunkistrategiassa luetellaan mm. seuraavat tavoitteet:

 • Hyvinvoiva viherkaupunki.
 • Kaupunkisuunnittelussa osallistetaan kaupunkilaisia sekä lisätään osallistamisen vaikutusta.
 • Keravalla toimitaan avoimesti, vuorovaikutteisesti ja osallistaen.
 • Osallisuus näkyy vaikuttamisen mahdollisuuksina.
 • Päätöksenteon prosesseja avataan kuntalaisille avoimesti.
 • Kaupunkilaisten osallistaminen on tärkeää.

Mitään näistä tavoitteista ei ole Laurintien kaavahankkeessa noudatettu. Tuntuu siltä, että jo etukäteen
päätetään mitä tehdään, sen jälkeen laaditaan päätöksen mukainen, viimeistä pilkkua myöten valmis kaava, asetetaan se nähtäville ja tämän jälkeen kiistetään kaikki annetut lausunnot ja mielipiteet. Menettelyssä näkyy, että asukkaita ei ole tarkoitus kuulla.

Koulurakennus on Laurintien puolelta pääosin kaksikerroksinen ja vähäiseltä osin kolmikerroksinen. Uuden rakennuksen neljää kerrosta ei voi perustella koulun korkeudella. Tältä kannalta kolme kerrosta olisi ehdoton maksimi. Muutenkin julkisen rakennuksen korkeuteen vetoaminen on kaupunkikuvallisesti
virheellinen ajatus.

Vastineessaan kaavoittaja yrittää siirtää vastuutaan lopputuloksesta rakennusvalvonnalle. Todellisuudessa
rakennusluvat myönnetään kaavan sallimissa rajoissa välittämättä siitä, mitä rakennusjärjestyksessä
sanotaan. Rakennusjärjestyksen mukaan (kohta 2.4) “Uusien rakennusten tulee muodostaa olemassa
olevien rakennusten kanssa ympäristö- ja kaupunkikuvaltaan sekä arkkitehtuuriltaan sopusuhtainen
kokonaisuus”. Viitesuunnitelman mukaiselle rakennukselle ei rakennusjärjestyksen mukaan voi myöntää
rakennuslupaa.

Vastineessaan yhdistyksen lausuntoon kaavoittaja esittää ristiriitaisia tietoja mm. seuraavien asioiden
osalta:

 • Uusi viitesuunnitelma ei millään oleellisella tavalla eroa aikaisemmasta, muutokset ovat kokonaisuuden
  kannalta merkityksettömiä.
 • Viitesuunnitelmassa ei ole esitetty tontille istutettavia puita, vain muutama halkaisijaltaan 2,5 metrin
  pensas. Tontille ei yksinkertaisesti mahdu puita.
 • Kaavassa ei ole määräystä olemassa olevan puuston säilyttämisestä, ainoastaan suositus. Yhdistyksen
  mielestä suositusta ei ole mahdollista noudattaa.
 • Viitesuunnitelma osoittaa, että tontilla ei ole riittävästi tilaa istutuksille, oleskelulle, leikille eikä jätteiden
  kierrätykselle. Tästä johtuen jätetilakin on kaavaehdotuksen vastaisesti sijoitettu istutettavaksi määrätylle
  alueelle.

Tilanpuutteesta johtuen sisäänkäynti rakennukseen tapahtuu käytännössä pysäköintialueen kautta. Tämä
on selvä turvallisuusriski, kun autot katoksesta lähtiessään peruuttavat lähes kiinni rakennuksen seinään.

Kaavoittaja ei ole vastannut mitään siihen, että tontti on aivan liian pieni kaavan mukaisen
rakennushankkeen toteuttamiselle. Lisätilaa voi saada vain ottamalla Laurintie työmaan käyttöön. Sen
lisäksi tulee väistämättä tilanteita, joissa työmaaliikenne sulkee Viertolantien pitkäksi aikaa ja koulun pihaa
joudutaan käyttämään rekkojen kääntymiseen.

Kaavaa ei tulisi hyväksyä eikä rakennuslupaa myöntää ennen kuin on luotettavasti selvitetty, miten
rakennustyö yleensä on mahdollista toteuttaa. Työmaan ympäristölle aiheuttama häiriö on kohtuuton.
Jussilantie 1:ssä tämä on selvästi nähtävissä. Huomattava osa kaupungin puistoaluetta on otettu työmaan
käyttöön ja Ahjontaival sekä Jussilantie ovat vähän väliä tukossa. Ahjontaipaleen osalta tämä on huomattava turvallisuusriski, kun koululaiset joutuvat puikkelehtimaan rakennuskoneiden välissä.

Yhdistys katsoo edelleen, että rakennusoikeutta ja rakennusalaa tulee pienentää siten, että istutuksille,
ulkona oleskelulle, leikille, jätteiden kierrätykselle jne. jää riittävästi tilaa.

Yhdistys katsookin yleisemminkin, että yksittäisten (pienten) pientalotonttien kaavoittaminen kerrostaloille on epäonnistunut ajatus.

10.4.2023