Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Keravan yhdistys

Kerava
Navigaatio päälle/pois

Skogster (2378)

Skogsterin asemakaavan ja asemakaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa ympäröivään maastoon ja virkistysalueisiin tukeutuva uusi pientalovaltainen asuinalue Keravan yleiskaavan 2035 linjauksen mukaisesti. Tavoitteena on säilyttää arvokkaat luontokohteet ja yhtenäiset ekosysteemiverkostot sekä osoittaa asemakaavalla uusia virkistysalueita.

Keravan ympäristönsuojeluyhdistys toteaa tyydytyksellä, että ehdotuksemme mukaisesti on asemakaavamuutoksessa lähdetty liikkeelle Kaskelan metsien ja kallioitten säästämisestä rakentamisen
keskittyessä suurelta osin peltoalueille. Yhtenäinen laaja metsäalue parantaa monien eliölajien säilymistä, on maisemallisesti hyväksyttävä ja mahdollistaa kulkijoitten elämyksen oikeasta metsästä. Esillä on 2 erilaista vaihtoehtoa. Molemmissa rakennetaan suunnilleen sama määrä asuntoja, ja kustannuksissa ei ole isoa eroa. Siihen yhteneväisyydet sitten loppuvatkin. Ensimmäisessä vaihtoehdossa kaavaan on otettu mukaan virkistysalueeksi kaavaillut länsi- ja eteläosan metsät, toisessa vaihtoehdossa vain hieman itäosan metsää.

Yhdistyksen mielestä vain ensimmäinen vaihtoehto on hyväksyttävissä. Monestakin syystä. Kun liikenne
uudelle asuntoalueelle järjestetään Laineentien kautta, on lopultakin korjattava sen hengenvaarallinen
liittymä Kaskelantielle. Tosin samalla Helsinkiin suuntautuvalle työmatkaliikenteelle pitäisi löytää uusia
reittejä, jotta esitetty rakentaminen ei taas kerran lisää liikennettä keskustan läpi. Liikenneyhteys Laineentien ja Kaskelantien kautta todennäköisesti johtaisi siihen, että suurempi osa työmatkaliikenteestä suuntautuisi Vanhalle Lahdentielle. Vaihtoehdosta 2 seuraa se vaara, että liikenne suuremmassa määrin hakeutuu Porvoonkadulle ja siitä edelleen Sampolaan tai Asemasillalle. Jos rakennettua aluetta joskus laajennetaan yleiskaavan mukaisesti pohjoiseen, joudutaan Laineentie joka tapauksessa ottamaan käyttöön. Ensimmäisessä vaihtoehdossa ei läpikulkua Kuusisaaren suuntaan tulisi. Vaihtoehdossa 2 liikenne uudelle asuntoalueelle kulkisi Kuusisaaren suunnalta. Koska liikenne Laineentiellä kuitenkin säilyisi, altistuisi säästettävä metsäalue kahdelta suunnalta tulevalle liikennemelulle. Laineentien kautta on vielä joku vuosi sitten kulkenut bussilinja. Asukasmäärän lisääntyessä se pitäisi palauttaa ja Kaskelantielle aloitettua kevyen liikenteen väylää jatkaa.

Laineentien leventäminen voi olla haitallista lahokaviosammalesiintymille, mutta sitä voitaneen
kompensoida jättämällä kaadettavat puut metsään lahoamaan. Luonnoksessa todetaan, että itäosan metsä on nuorta ja sinne voidaan sen takia rakentaa. Kuitenkin tuossa tiheässä metsässä on melko paljon vanhoja säästöpuita, jotka pitäisi yrittää rakentamisen yhteydessä säilyttää. Itäosan metsän ojaa
lahokaviosammalesiintymineen pitäisi pyrkiä säilyttämään. Se on ajoittain melko runsasvetinen ja toimisi
maisemaa elävöittävänä mahdollisuutena.

Luonnoksessa sanotaan, että alueella ei ole mainittavia pienvesiä. Käytännössä tämä havainto pitää lähes
paikkansa. Kuitenkin heti Laineentieltä Henriksdalille käännyttäessä on oikealla metsässä pieni lampare. Se
on luultavasti kaivettu, mutta kannattaisi ehkä harkita sen hyödyntämistä? Kortteli 2005 pitäisi yhdistyksen
mielestä poistaa. Siinä tulee korkeuseroa 5,5 metriä ja Keravalla on esimerkkejä vastaavanlaisten paikkojen
epäonnistuneesta rakentamisesta. Kulmauksessa on myös kaunis, tasainen näköalakallio. Paikka menisi
pilalle, jos näkymänä olisi omakotitalon katto.

Esityksessä luvataan, että metsä säilytetään luonnontilaisina. On erittäin tärkeää, että sitä ei muuteta
puistoksi vaan kaikki lahopuut ja kelot jätetään paikalleen. Muutama paljon käytetty polku voidaan kuluvilta osiltaan kunnostaa. Luonnoksessa puhutaan myös reitistä, joka kulkisi Skogsterista Haukkavuorelle. Luultavasti se kulkisi myös Jänisvuoren kautta? Kaavassa ei ole yhtäkään mainintaa vieressä olevasta arvokkaasta Jänisvuoren metsäalueesta. Samat pohdinnat (rakennetaanko metsään vai pellolle?) tulevat siellä esille lähivuosien aikana. Jotenkin asiaa voisi jo ennakoida tässäkin luonnoksessa? Yhdistys on jo aikaisemmin antanut siitä ehdotuksensa (yhteisesitys Jänisvuoren ja Kaskelan metsien
suojelusta/säästämisestä). Alueelle odotetaan muuttavan jopa 1000 asukasta. Tontit ovat kuitenkin pieniä.
Onko varauduttu siihen, että ne eivät mene nykyisen kokoisina kaupaksi?

Edellä mainituista syistä johtuen Keravan ympäristönsuojeluyhdistys ehdottaa, että lähdetään etenemään
vaihtoehto yhden pohjalta. Vaihtoehto kahdessa arvokkaita metsiä ja kallioita ei ole kaavoitettu
viheralueeksi. Vaikka selostuksessa sanotaankin, että metsät säästetään, myöhemmät päättäjät voisivat tulkita kaavakarttaa 2 siten että metsäalueelle rakentamista aletaan suunnitella. Tästä on jo varoittavana esimerkkinä Skogsterin eteläosaan Päivöläntielle yleiskaavassakin virkistysmetsäksi merkitylle alueelle suunniteltu. rakentaminen. Yhdistyksen mielestä VE2-kartassa pitäisi olla samat VL-alueet kuin VE1-kartassa. Toteuttamalla taitavasti luonnon suojeleminen, rakentaminen, liikennejärjestelyt ja huleveden ohjaus, on mahdollista muodostaa alueesta onnistuneen kaupunkisuunnittelun esimerkkialue, jota käydään kauempaakin ihastelemassa.

8.2.2023