Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Keravan yhdistys

Kerava
Navigaatio päälle/pois

Porvoonkatu 20 (2369)

Asemakaavamuutoksen tarkoituksena on mahdollistaa asuinkerrostalon rakentaminen Porvoonkadun ja Kotopellonkadun risteykseen.

Kuten Jussilantie 1 jo osoittaa ja kuten Laurintie 9 tulee osoittamaan, on yksittäisten pientalotonttien
kaavoittaminen kerrostaloille täysin epäonnistunut ajatus. Tonttien pinta-ala ei alkuunkaan riitä rakennustyön toteuttamiseen eikä kelvollisiin pihajärjestelyihin. Lisäksi rakennustyö aiheuttaa ympäröiville
kiinteistöille ja lähikaduille kohtuuttoman haitan. Porvoonkadun varrella haitta korostuu, kun liikenne on
vilkasta eivätkä raskaan liikenteen autot mahdu kääntymään Kotopellonkadulla. Kaavoittajan tulee pohtia
kaikkia niitä seurauksia, joita kaavan toteuttaminen aiheuttaa.

Maankäyttö- ja rakennuslain pykälässä 117d todetaan: “Rakennuksesta eikä sen ulkotiloista ja kulkuväylistä saa aiheutua sellaista tapaturman, onnettomuuden tai vahingon uhkaa, jota ei voida pitää hyväksyttävänä.” Se, että aiemmin rakennusasetuksessa mainittu vaatimus on siirretty Maankäyttö- ja rakennuslakiin ei tarkoita, että turvallisuudesta ei tarvitse välittää. Jos kaava sallii rakentamisen kiinni jalkakäytävään ja ajoneuvoliittymän heti rakennuksen kulmalla, silloin kaavoittaja tietoisesti aiheuttaa rakennuslaissa mainitun onnettomuuden uhan. Karusellin pysäköintihallin ulosajo on tästä varoittava esimerkki.

Teknisen lautakunnan lausunnossa todetaan aivan aiheellisesti, että tonttiliittymiä Porvoonkadulle ei voida
pitää hyväksyttävinä. Tästä syystä tulee laatia kokonaisesitys liikennejärjestelyineen vähintäänkin alueesta,
joka ulottuu Kotopellonkadulta Museopolulle asti. Toistaiseksi tällaista ei ole esitetty. Muutoin ajaudutaan
tilanteeseen, jossa jokaiselle tontille joudutaan tekemään oma liittymä Porvoonkadulle tai merkittävä osa
museon metsäalueesta joudutaan ottamaan liikennekäyttöön. Tätä sitten perustellaan sillä, että kulmatontille jo tehty rakennus estää muunlaiset ratkaisut.

Edellä mainituista seikoista johtuen kerrostalo sopii erittäin huonosti suunnittelualueelle. Toteutuessaan
kaavamuutos tulee johtamaan siihen, että myös muiden Porvoonkadun varren omakotitalojen tilalle
rakennetaan myöhemmin kerrostaloja. Tämä vaikuttaa merkittävästi näkymiin museoalueen suunnasta,
koska vehreys Porvoonkadun varresta katoaa kokonaan. Asemakaavamääräystä olemassa olevan puuston
säilyttämisestä ei ole käytännössä mahdollista toteuttaa, ja paljaaksi kaadetulle tontille tultaneen
istuttamaan vain joitakin pensaita ja pienikasvuisia puita.

Jos tästä huolimatta alueelle mahdollistetaan kerrostalon rakentaminen, yhdistys katsoo, että rakennuksesta tulee vielä poistaa ainakin yksi kerros. Kuten Jussilantie 1 osoittaa, tämä on taloudellisesti mahdollista myös yksityisen omistamalla maalla. Korkeammat rakennukset varjostaisivat liikaa museoon liittyvää metsäaluetta. Museon läheisyydessä olisi myös selvät perusteet puutalon rakentamiselle. Anttilan talon tapauksessa sellaista esitetään ilman mitään paikasta lähteviä perusteita.

16.1.2023