Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Keravan yhdistys

Kerava
Navigaatio päälle/pois

Keravan täy­den­nys­ra­ken­ta­mis­ton­tit

Asemakaavamuutoksen (2380) päätarkoituksena on tutkia Keravan viherkaavassa muutosalueeksi tunnistettujen viheralueen osien täydennysrakentamista. Alueille tutkitaan uusien omakotitalojen tai paritalojen rakentamismahdollisuuksia.

Päivöläntie

Esitetty rakentaminen tapahtuisi yleiskaavan mukaiselle lähivirkistysalueelle (VL). Alue on osa laajempaa Kaskelan eteläistä metsää, jonka suurta osaa uhkaa Skogsterin alueelle kaavailtu rakentaminen. Jo nykyiset tontit ja rakennukset sulkevat virkistysalueen monelta sivulta. Päivöläntien varteen esitetty rakentaminen estäisi täysin pääsyn virkistysalueelle kaikkein tärkeimmältä suunnalta. Skogsterin alueen rakentaminen sulkisi sitten sen viimeisen sivun, jolloin ulkopuolisilla ei olisi mitään mahdollisuutta päästä virkistysalueelle. Päivöläntieltä tuleekin järjestää kunnollinen kulkuyhteys virkistysalueelle, suojatie tätä varten on jo olemassa ja alueelle nykyiselläänkin kuljetaan tätä kautta.

Alueen suuret korkeuserot ja komeat kalliot tekisivät rakentamisen erittäin vaikeaksi. Korkeusero tien ja alueen takarajan välillä on parhaimmillaan yli 10 metriä. Keravalta ei löydy yhtään esimerkkiä siitä, että rakennuttajat olisivat halukkaita rakentamaan näin vaikeaan maastoon sopivan talon ja suunnittelijat osaisivat sellaisen suunnitella. Alueella on lisäksi antennimasto, jonka siirtäminen tulisi kalliiksi.

Lähivirkistyslue on viereisen koulun ja päiväkodin lähin metsä ja sen takia pienimpienkin lasten helposti saavutettavissa. Jos Skogsterin kaava tulee hävittämään metsää paljon, on sitäkin tärkeämpää, että tämä virkistysmetsän osa jätetään rakentamisen ulkopuolelle. Yhdistys vastustaa tätä suunnitelman osaa.

Päivölänrinne

Tiheästi rakennetussa Päivölänlaaksossa on Päivölänrinteen korkeimmalle kohdalle, etelärinteelle, jäänyt rakentamaton alue. Yleiskaavassa se on merkitty AP-1. Tontin metsää on vahvasti hakattu, mutta kookkaita puita on vielä paljon jäljellä. Alue on kivikkoinen ja kallioinen ja lienee vaikeammin rakentamiseen hyödynnettävissä. Merkittäviä luontoarvoja ei ole. Kun maasto Päivölänrinteen puolella on eteläpuolisten talojen harjan korkeudella, johtaisi lisärakentaminen erittäin epäkohteliaaseen tilanteeseen nykyisten tonttien kannalta.

Näädänkuja

Tontti sijaitsee AP-2 alueelle, johon on piirretty viheryhteys. Metsä on tässä kohdassa kapea ja viherleveydestä syö vielä pois 5–7 metriä leveä hiekkainen kävelytie. Rakentaminen kaventaisi viheryhteyttä merkittävästi ja ulkoilureitti on asukkaille tärkeä. Yhdistys vastustaa sen takia tätä suunnitelman osaa.

Kehrääjänkatu

Tontti on AP-2-alueella sijaitseva puistomainen kolmio, jossa on hyvin hoidettu nurmikko ja kookkaita koivuja. Se luo avoimuutta muuten tiheästi rakennetulle omakotitaloalueelle. Voisi kuvitella, että se toimisi paikallisten asukkaitten kokoontumispaikkana (piknik yms.). Säilytettäviä luontoarvoja ei ole.

Talmantie

Kaupungin rajalla oleva AP-1-tontti on jäänyt rakentamatta. Se rajoittuu Talmantiehen ja omakotitaloihin. Alueella on kookasta puustoa ja painanne. Paljon kuljettu polku johtaa sen läpi. Merkittäviä luontoarvoja ei ole. Tontti on kuitenkin varsin viehättävä, joten sinne voisi suunnitella vaikka jotain virkistystoimintaan liittyvää rakentamista paremmin kuin asuntorakentamista?

14.12.2021