Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Keravan yhdistys

Kerava
Navigaatio päälle/pois

Jokilaakson kaavaehdotus (2316)

Maankäyttö- ja rakennuslain pykälän 5 mukaan: Alueiden suunnittelun tavoitteena on edistää ympäristön kauneutta ja kulttuuriarvojen vaalimista sekä luonnon monimuotoisuuden ja muiden luontoarvojen säilymistä.

Vuonna 2017 hyväksytyn yleiskaavan mukaan: Jokilaakson maisema-arvojen säilyttämiseen on kiinnitettävä erityistä huomiota. Maisemallisesti arvokas alue, jonka suunnittelussa on otettava huomioon alueen kuuluminen valtakunnallisesti tai maakunnallisesti merkittävään kulttuuriympäristöön ja varmistettava maisemallisten ja kulttuurihistoriallisten arvojen säilyminen.

Kaavaehdotuksen yleisissä määräyksissä todetaan: Yleiset alueet, rakennukset ja rakennelmat on suunniteltava alueen kulttuurihistorialliset ja maisemalliset arvot huomioiden.

Keravan rakennusjärjestyksen mukaan: Erityistä huomiota on kiinnitettävä rakennusten sijoittumiseen ympäristöön, maisemaan ja alueen rakennuskantaan niin, että kulttuuriympäristö- ja maisema-arvot säilyvät.

Jokilaakson kaavaehdotus on ristiriidassa näiden velvoittavien tekijöiden kanssa. Alueen kulttuurihistoriallinen ja maisemallinen arvo on nimen omaan Kartanon mäki avoimen peltomaiseman ympäröimänä. Yli 200 metriä pitkä rivi 5-kerroksisia taloja pureutuu Kartanonmäen pohjoispäähän ja jatkuu siitä seuraavalle mäelle asti. Yleiskaavassa Kartanon mäen pohjoisosa on merkitty luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeäksi alueeksi. Kaavaehdotuksessa tätä aluetta on pienennetty.

Kerrostalorivi turmelee alueen kulttuurihistorialliset ja maisemalliset arvot riippumatta siitä, miten talot suunnitellaan. Kaavoituksen virheitä ei voi rakennussuunnittelulla korjata eikä kaavoittajan vastuuta voi siirtää rakennusten suunnittelijoille. Asemakaavassa ratkaistaan, muodostavatko kulkureitit, rakennukset, puistot, aukiot, luonnonalueet jne. kaupunkikuvallisesti korkeatasoisen kokonaisuuden. Kartanonmäen länsisivun peittäminen 2-kerroksisilla pientaloilla hävittää sekin osaltaan alueen kulttuurihistorialliset ja maisemalliset arvot.

Hulevesiallas Pilskeen purkuputki on suunniteltu 3,5 metriä Kytömaantietä alemmaksi. Helteillä Pilske olisi haiseva seisovan veden allas. Saattaa myös käydä niin, että alueen asukkaat pitävät allasta vaarana lasten turvallisuudelle ja se joudutaan täyttämään. Yhdistys katsookin, että hulevesiallas tulee siirtää Merikallionraitin itäpuolelle ja siirtää Kartanonmäen pohjoiskärkeen sijoitettu rakennusoikeus sen paikalle. Tällöin näkymä Kartanonmäeltä peltomaisemaan säilyisi jossain määrin avoimena.

Kaavoitettavan alueen päästä päähän jatkuvaa kevyen liikenteen väylää (Merikallionraitti) yhdistys pitää periaatteessa hyvänä. Se voisi jatkua Kytömaan kaavamuutosalueen kautta aina Lahden oikoradan risteykseen asti. Kivisillalta raitti voisi jatkua Porvoontielle ja siitä edelleen ulkoilupolkuna Ahjontielle asti siten, että se liittyisi nykyiseltä matonpesupaikalta Talmantielle johtavaan ulkoilupolkuun. Rautatien penkka joen itäpuolella on niin korkea, että jalankulkuputken sijoittaminen siihen on täysin mahdollista.

Mielestämme murtoviivana esitetty Merikallionraitti sopii huonosti maastoon. Esimerkiksi Kartanon kohdalla raittiin tulisi tarpeeton 4 metrin nousu ja heti sen perään saman verran laskua. Raitti tulisi suunnitella mahdollisimman hyvin korkeuskäyriä noudattavaksi. Kartanon kohdalla raitti menee aivan liian lähelle vanhoja rakennuksia ja tarpeettomasti alueelle, joka aiemmin oli muinaismuistolain nojalla rauhoitettu (sm-2) alue, jossa kaivaminen, peittäminen, muuttaminen jne on kielletty.

Toimitilarakennusten korttelialue 833 ei ole toimiva, sillä se lisää liikennettä. Lisäksi ongelmina ovat huono perusmaa ja melumuurivaatimus, jotka nostavat rakennuskustannuksia. Raskaan liikenteen ohjaamisesta kaavaluonnoksessa esitettyjen asuinkorttelien läpi ja Merikallionraitin poikki tulee luopua. Liikennettä Kytömaantiellä ei muutenkaan pidä lisätä ennen kuin alueen liittyminen Lahdenväylään ratkaistaan.

Yhdistys on edelleen sitä mieltä, että alueelle tulisi tehdä maavallia sen verran, kuin maapohja sallii ja alue tulisi metsittää noin 100 metrin leveydeltä. Metsä, joka kaupungin toimesta juuri kaadettiin Lahdentien itäpuolella, tulisi korvata vastaavilla istutuksilla.

16.7.2021