Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Keravan yhdistys

Kerava
Navigaatio päälle/pois

Yhdistyksen säännöt 2021

Voimassaolevat säännöt: 19.04.2021

1§ Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Keravan ympäristönsuojeluyhdistys ry, ruotsiksi Kervos miljövårdsförening rf ja kotikunta Kerava. Yhdistyksen toiminta-alue käsittää Keravan kaupungin. Yhdistys on Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piirin jäsen ja liittyy sitä kautta Luonnonsuojeluliittoon.

2§ Tarkoitus ja toimintamuodot

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää luonnon- ja ympäristönsuojelua sekä vaalia kulttuuri- ja rakennusperintöä toiminta-alueellaan.

Yhdistyksen toimintamuodot ovat:

 • edistää vapaaehtoista luonnon- ja ympäristönsuojelutyötä toimintaalueellaan,
 • seurata paikallisia ympäristönmuutoksia,
 • antaa lausuntoja toimialaansa liittyvissä asioissa ja tehdä aloitteita sekä esityksiä viranomaisille ja yhteisöille,
 • valistaa, tiedottaa ja kouluttaa luonto-, kulttuuriperintö- ja ympäristöasioissa järjestämällä kokouksia, esitelmätilaisuuksia ja kursseja sekä viestinnän keinoin,
 • elvyttää luonnonharrastusta ja -tietämystä järjestämällä luontoretkiä ja leirejä,
 • edistää luontoon kohdistuvaa tutkimusta sekä
 • perustaa tarpeen mukaan jaostoja, toimikuntia ja/tai toimintaryhmiä.

3§ Varainhankinta

Toimintansa tukemiseksi yhdistys on oikeutettu hankkimaan varoja jäsenmaksuin, keräyksin ja apurahoina, ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, hankkia ja omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta sekä asianmukaisen luvan saatuaan järjestää rahankeräyksiä ja arpajaisia. Yhdistys voi myös harjoittaa sellaista taloudellista toimintaa, joka muutoin välittömästi liittyy sen tarkoituksen toteuttamiseen tai jota on pidettävä taloudellisesti vähäarvoisena.

4§ Jäsenyys

Yhdistyksen äänivaltaisia jäseniä ovat varsinaiset jäsenet, perhejäsenet ja opiskelijajäsenet. Perhe- ja opiskelijajäsenen jäsenmaksu voi olla erisuuruinen kuin varsinaisen jäsenen.

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi hakea jokainen henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt, maksamalla vuotuisen jäsenmaksun, jonka suuruuden yhdistyksen syyskokous määrää. Päätöksen jäsenyydestä tekee yhdistyksen hallitus.

Yhdistyksen perhejäseneksi voi päästä samassa taloudessa asuva varsinaisen jäsenen perheenjäsen maksamalla vuotuisen perhejäsenmaksun, jonka yhdistyksen syyskokous määrää. Perhejäsenellä on samat oikeudet ja velvollisuudet kuin varsinaisella jäsenellä.

Yhdistyksen opiskelijajäseneksi voi päästä henkilö, joka opiskelee kokopäivätoimisesti ja maksaa vuotuisen jäsenmaksun, jonka suuruuden yhdistyksen syyskokous määrää. Opiskelijajäsenellä on samat oikeudet ja velvollisuudet kuin varsinaisella jäsenellä.

Yhdistyksen kannatusjäseneksi voi päästä oikeuskelpoinen yhteisö, yritys ja säätiö, joka kannattaa yhdistyksen tarkoitusperiä, maksamalla vuotuisen kannatusjäsenmaksun, jonka yhdistyksen syyskokous määrää. Kannatusjäsenillä on läsnäolo- ja puheoikeus yhdistyksen kokouksissa, mutta ei äänivaltaa.

Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

5§ Yhdistyksestä eroaminen

Jos jäsen tahtoo erota yhdistyksestä, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoitettava eroamisestaan yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan, mutta hän on velvollinen maksamaan jäsenmaksun koko kuluvalta jäsenmaksukaudelta. Jäsenmaksun laiminlyömisen takia jäsen katsotaan eronneeksi, ellei hän ole maksanut jäsenmaksua joulukuun loppuun mennessä.

Mikäli jäsen toimii Suomen luonnonsuojeluliiton ja yhdistyksen tarkoitusperiä ja sääntöjä vastaan, voidaan yhdistyksen jäsen erottaa yhdistyksestä sen jälkeen, kun hänelle on varattu tilaisuus selityksen antamiseen. Päätöksen erottamisesta tekee yhdistyksen hallitus kolme neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä.

6§ Yhdistyksen hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa syyskokouksessa valittu hallitus. Hallituksen jäsenten on oltava yhdistyksen jäseniä. Yhdistyksen hallitukseen kuuluu syyskokouksessa kahdeksi kalenterivuodeksi valittu puheenjohtaja ja vähintään 4 ja enintään 10 varsinaista ja 0-4 varajäsentä. Hallituksen jäsenten ja varajäsenten toimikausi on kaksi kalenterivuotta. Vuosittain puolet hallituksen varsinaisista jäsenistä ja varajäsenistä on erovuorossa. Ensimmäisellä kerralla erovuoro määräytyy arvalla. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Hallitus ottaa sihteerin, taloudenhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt keskuudestaan tai ulkopuolelta.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään puolet muista hallituksen jäsenistä on saapuvilla. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä, paitsi milloin nämä säännöt toisin määräävät. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi henkilövalinnoissa ratkaisee arpa.

Yhdistyksen hallituksen kokoukseen voi osallistua hallituksen niin päättäessä myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla.

7§ Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi yhdessä sihteerin, taloudenhoitajan tai hallituksen valitseman muun toimihenkilön kanssa.

8§ Yhdistyksen tilikausi

Yhdistyksen tilikausi ja toimintavuosi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta. Toiminnantarkastajien on annettava kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään viikkoa ennen kevätkokousta.

9§ Yhdistyksen varsinaiset kokoukset

Yhdistyksen kevätkokous pidetään tammi-maaliskuussa ja syyskokous syys-joulukuussa. Yhdistyksen jäsenet kutsutaan näihin kokouksiin vähintään viikkoa ennen kokousta postitetulla kokouskutsulla,
sähköpostilla tai ilmoituksella yhdistyksen internetsivuilla tai paikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä. Yhdistyksen syyskokouksessa päätetään tavasta, jolla kokouksiin kutsutaan.

Yhdistyksen kokouksissa on varsinaisilla-, perhe- ja opiskelijajäsenillä yksi ääni. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, henkilövalinnoissa
kuitenkin arpa.

Yhdistyksen kokoukseen voi osallistua hallituksen niin päättäessä myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla.

Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri
 2. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. Vahvistetaan kokouksen työjärjestys
 5. Hyväksytään edellisen vuoden toimintakertomus
 6. Käsitellään edellisen vuoden tilinpäätös ja toiminnantarkastajien siitä antama lausunto sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille
  tilivelvollisille
 7. Valitaan piirikokousedustajat ja muiden tarpeelliseksi katsottujen järjestöjen kokousten edustajat
 8. Käsitellään muut hallituksen tai jäsenten ehdottamat ja kokouskutsussa mainitut asiat

Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri
 2. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. Vahvistetaan kokouksen työjärjestys
 5. Puheenjohtajan toimikauden päättyessä valitaan puheenjohtaja seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi
 6. Valitaan erovuoroisten tilalle hallituksen jäsenet ja varajäsenet seuraavan vuoden alusta alkavalle kaksivuotiskaudelle
 7. Määrätään jäsenmaksujen suuruus seuraavalle toimintavuodelle
 8. Valitaan 1-2 toiminnantarkastajaa ja 1-2 varatoiminnantarkastajaa kalenterivuodeksi
 9. Vahvistetaan toimintasuunnitelma seuraavalle toimintavuodelle
 10. Vahvistetaan tulo- ja menoarvio seuraavalle toimintavuodelle
 11. Päätetään tavasta, jolla kokouksiin kutsutaan
 12. Käsitellään muut hallituksen tai jäsenten ehdottamat ja kokouskutsussa mainitut asiat

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä perusteluineen kirjallisesti tai sähköpostilla hallitukselle vähintään 30 päivää ennen kokousta.

10§ Yhdistyksen ylimääräinen kokous

Ylimääräinen yhdistyksen kokous pidetään tarvittaessa. Hallitus kutsuu yhdistyksen jäsenet ylimääräiseen kokoukseen 9§:ssä mainitulla tavalla, mikäli hallitus katsoo sen tarpeelliseksi, yhdistyksen kokous niin päättää tai vähintään 1/10 äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti hallitukselta pyytää. Kokous on
pidettävä 30 vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

11§ Ilmoittamisvelvollisuus piirille

Yhdistyksen on lähetettävä piirille ja Suomen luonnonsuojeluliitolle huhtikuun loppuun mennessä kuluvan kalenterivuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä edellisen kalenterivuoden toimintakertomus sekä tiedot yhdistyksen hallituksen kokoonpanosta seuraavan kalenterivuoden jäsenmaksuosuuksien saamiseksi. Tiedot voidaan lähettää sähköisesti.

12§ Sääntöjen muuttaminen

Näiden sääntöjen muuttamista koskeva päätös on, ollakseen pätevä, tehtävä yhdistyksen kokouksessa sen jälkeen, kun yhdistyksen hallitus on asiaa käsitellyt. Päätös tulee voimaan, jos sitä on kannattanut vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) äänestyksessä annetuista äänistä. Muuttuneet säännöt on toimitettava piirille ja Suomen luonnonsuojeluliitolle niiden hyväksymisen jälkeen.

13§ Yhdistyksen purkaminen

Jos yhdistys puretaan tai lakkautetaan, käytetään sen varat viimeisen kokouksen päätöksen mukaisesti johonkin yhdistyksen päämääriä edistävään tarkoitukseen. Päätös yhdistyksen purkamisesta on pätevä vain siinä tapauksessa, että vähintään kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä on sitä kannattanut kahdessa toisiaan seuraavassa kokouksessa, joiden välillä on kulunut vähintään kaksi viikkoa. Jos yhdistys purkautuu tai lakkautetaan, on tehtävä ilmoitus piirille, Suomen luonnonsuojeluliitolle ja
yhdistysrekisteriviranomaisille.

14§ Muuten noudatetaan yhdistyslain säännöksiä