Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Keravan yhdistys

Kerava
Navigaatio päälle/pois

Keravan Kaskela, Koivulan työpaikka-alue

Lausuntopyyntöön 5.1.2021 TuuDno-2020-1647

Keravan kaupunki on hakenut ympäristölupaa ja aloituslupaa kalliokiviaineksen murskaustoiminnalle ajalle 19.9.2020–31.12.2024 Keravan Kaskelassa, Koivulan työpaikka-alueella, joka sijaitsee Haukkavuoren luonnonsuojelualueen vieressä. Keravan kaupunginosa 8. Kaskela, Koivulan työpaikka-alue, kiinteistöt 245-8-2401-1 ja 245-8-2402-1.

Keravan ympäristönsuojeluyhdistys ei puolla ympäristölupaa eikä aloituslupaa kalliokiviaineksen murskaustoiminnalle Koivulan työpaikka-alueella. Murskaustoiminta tulisi aiheuttamaan kohtuuttomia melu- ja pölyhaittoja Haukkavuoren luonnonsuojelualueelle ja läheisille asuinalueille.

Ympäristönsuojelulain 49 §:n mukaan ympäristölupaa ei tule myöntää toiminnalle, josta aiheutuu terveyshaittaa tai merkittävää ympäristön pilaantumista. Ympäristön pilaantuminen viittaa tässä yhteydessä esimerkiksi meluun tai pölyyn, josta on haittaa luonnolle, joka aiheuttaa ympäristön yleisen viihtyisyyden vähentymistä tai vähentää ympäristön soveltuvuutta virkistyskäyttöön (5 §). Ympäristönsuojelulain 141 §:n ja 142 §:n mukaan kaikessa toiminnassa on tavoiteltava sellaista ilman- ja ääniympäristön laatua, joka ei aiheuta terveyshaittaa tai merkittävää ympäristön pilaantumista.

Keravan Haukkavuoren alue on maakunnallisesti arvokas luontokohde, joka on rauhoitettu luonnonsuojelualueeksi. Haukkavuori sijaitsee murskaamon toiminta-alueen välittömässä läheisyydessä. Alueella on havaittu EU:n lintudirektiiviin kuuluvia lajeja, monipuolinen lepakko- ja perhoslajisto sekä EU:n luontodirektiivin suojelema liito-orava (https://www.keskiuudenmaanluonto.fi/sivu.tmpl?sivu_id=5335). Haukkavuori on suosittu virkistysalue ja luontokohde, jonka palveluita Keravan kaupunki on vastaikään parantanut kehittämällä reitistöä ja opastusta ja rakentamalla nuotiopaikan. Vuosia kestävän kiviaineksen murskaustoiminnan salliminen Haukkavuoren luonnonsuojelualueen vieressä johtaisi melu- ja pölyhaittoihin, jotka heikentäisivät oleellisesti alueen luontoarvoja ja sen soveltuvuutta virkistyskäyttöön.

Lähimmät asuinrakennukset sijaitsevat 28.10.2020 päivitetyn meluntorjuntaselvityksen mukaan vain noin 30 metrin etäisyydellä ja lähimmät asuinalueet noin 270 metrin etäisyydellä kivenmurskauksen toiminta-alueesta. Valtioneuvoston asetuksen kivenlouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen ympäristönsuojelusta (800/2010) 3 §:n mukaan kivenmurskaamo on sijoitettava niin, että melua tai pölyä aiheuttavan toiminnan etäisyys asuinrakennukseen tai muuhun häiriölle alttiiseen kohteeseen on vähintään 300 metriä. Vaikka nämä vähimmäisetäisyydet voitaisiin säilyttää murskaimien sijoittelulla toiminta-alueelle, melu- ja pölyhaitat tulevat heikentämään merkittävästi asuinalueiden viihtyvyyttä vuosien ajan.

Kivenmurskaamon toiminta aiheuttaisi ympäristöönsä sijoittuvalle luonnonsuojelualueelle ja asuinalueille niin huomattavaa melu- ja pölyhaittaa, että sille ei tule myöntää ympäristölupaa tai aloituslupaa.

20.1.2021