Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Lapin piiri Inarin yhdistys

Inari
Navigaatio päälle/pois

Inarin luonnonystävät esittää perustettavaksi Inarijärven kansallispuiston

Kansallispuisto varmistaa Inarijärven säilymisen arvokkaana erämaajärvenä

Inarijärvi on Euroopan merkittävin erämainen suurjärvi. Se on kautta vuosisatain suonut alueella asuville ihmisille varman tulonlähteen ja samalla luonut omaperäisen paikallisen kulttuurin muodon.

Siksi Inarijärven rannoille on muodostunut oma inarinsaamenkielinen kulttuuri, joka on poikkeava myös muista saamenkielisistä ryhmistä, ja jota alueella nykyisinkin asuvat, niin saamelaiset kuin suomalaisetkin ovat perinteenä vaalineet. Inarijärven kulttuurin pääpiirteet ovat säilyneet samoina arviolta ainakin tuhannen vuoden ajan.

Kuitenkin aivan viime vuosina on Inarijärven olemusta ja käyttöä erämaisena järvenä nakertaneet monet uhkakuvat. Valtio on ryhtynyt kaavoituksen avulla purkamaan Metsähallituksen jo vuonna 1929 perustamien rantamaisemametsien suojelua. Eri puolille Inarijärven rantoja on esitetty kaavoitettavaksi lukuisia suurikokoisia matkailuyrityksiä ja valtavia mökkikeskittymiä, jopa aivan sen keskeisimmille mannerniemille. Niiden vaikutuksia Inarijärven nykyiselle käytölle ei ole arvioitu riittävästi, eikä vaikutuksien määrää ja laatua siten tiedä kukaan. Jo nyt on ollut nähtävissä, että liikkuminen Inarijärvellä on saamassa uusia hallitsemattomia muotoja, mm. vesiskoottereiden muodossa.

Inarijärvellä on perinteisesti liikuttu hyvistä syistä – kalastuksen, poronhoidon, naapurissa käynnin, kaupankäynnin sekä työn ja vapaa-ajan vieton merkeissä. Nyt on uhkana, että järvestä on muodostumassa matkailuteollisuuden oheisohjelmiston leikkikenttä sekä rikkaiden huviajelukeskus.

Nykyinen tilanne vaatii Inarijärven käytölle suunnitelmallista kehittämistä, joka parhaimmin onnistuu, kun alueelle saadaan perinteisten toimijoiden yhdessä suunnittelema Hoito- ja käyttösuunnitelma. Tämä onnistuu helpoimmin siten että alue muodostetaan kansallispuistoksi.

Puiston tarkoitus on säilyttää järvi ulkoisia erityispiirteitä kunnioittaen nykyisellään, eikä sillä ole tavoitteena muuttaa alueen perinteistä käyttöä. Hoito- ja käyttösuunnitelman avulla voidaan pohtia pitääkö jotakin käyttöä rajoittaa, mikäli se osoittautuu kestämättömäksi alueen luonnon ja perinnekäytön kannalta. Tavoitteena on, että järven nykykäyttöä kunnioitettaisiin.

Inarijärven kansallispuistoksi esitetään alkuperäistä laajennettua Inarin retkeilyalue-suunnitelmaa, joka on käytännössä valtion omistamia maa- ja vesialueita, joita jo nyt yhdistää sekä Inarijärven Natura-suojelualue sekä Rantojensuojeluohjelma. Näin esitettynä sillä on parhaat mahdollisuudet täydentää kansallispuistojemme verkkoa.

Puistoesityksen tarkemmat rajat on käytävä huolella läpi paikallisen yhteisön kanssa, jotta vältyttäisiin turhilta peloilta.

Me, aloitteentekijät, esitämme samalla, että myös Inarin kunta yhtyisi tämän muotoiseen kansallispuistoesitykseen, jotta voisimme parhaimmin varmistaa Inarijärven suurenmoisen luonnon ja sen perinteisen käytön säilymistä inhimillisissä rajoissa.

Kiitämme lisäksi kansalaisten selvästi kasvanutta tukea esitykselle.