Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Lapin piiri Inarin yhdistys

Inari
Navigaatio päälle/pois

Lausunto Miesniemen ranta-ase­ma­kaa­vaeh­do­tuk­ses­ta, ehdotusvaihe 12.8.2021

Yleistä:

Inarin Luonnonystävät ry (myöh. yhdistys) kiittää mahdollisuudesta kertoa näkemyksensä kyseisen kaavan uudesta ehdotusvaiheesta, sekä saamastaan lisäajasta lausunnolle 8.10.2021 saakka.

Yhdistys on tyytyväinen, että osa aiemman kaavaluonnoksen (kevättalvi 2021) puutteisiin on kiinnitetty huomiota, ja että erityiset kaavan vaikutukset alueen luonnonoloihin on selvitetty hyvin. Yhdistys kuitenkin huomauttaa, että kaikki aiempaan ehdotusvaiheeseen esittämänsä korjaus- ja tarkennusehdotukset eivät edelleenkään ole vakuuttavasti selvitetyt. On lisäksi aiheellista huomauttaa, että vaikka kaavan vaikutukset todetaan lähes poikkeuksetta eri osa-aloilla vähäisiksi, niin paljonko nämä eri alojen vähäiset vaikutukset ovat silti yhteenlaskettuina?

Yhdistys pitää ongelmallisena mm. sitä, että kaava-alue on tavoitteellisesti haettu niin suureksi, että hehtaaria kohden rakennuslaskelma näyttää pieneltä, vaikka rakentaminen on keskitetty käytännössä hyvin pienelle alueelle Inarijärven rannan tuntumaan. Lisäksi tuo rakennuskokonaisuus sijaitsee kokonaisuudessaan Valtakunnallisesti arvokkaaksi maisema-alueeksi luokitellulla alueella, jolloin olisi ollut hyvä ensin odottaa siitä tehtävää päätöstä, joka on luvattu vuoden 2021 aikana.

Yhdistys on huolissaan lisääntyvän matkailun hiilipäästöistä, ja vaatii kaikilta uusilta matkailuyrityksiltä selvää laskelmaa yrityksen toiminnan ja siellä käyvien matkailijoiden matkansa tuottamista hiilipäästöistä, sekä suunnitelmaa niiden kompensoimisesta.

Yhdistys on huolissaan myös naapuruston kevättalvella 2021 kaavaehdotuksesta antamiin lausuntoihin häiriön lisääntymisestä erityisesti kaava-alueelle johtavan tieuran suhteen.
Yhdistys pitää myös erittäin ongelmallisena kaava-alueen kuulumattomuutta yleisen infrastruktuurin yhteyteen, ja sen vuoksi Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden (VAT) vastaisena. Lisäksi kaavaselostuksessa todetaan ylimalkaisesti rakentamisen toteuttamiseen tarvittavan kunnallisteknisen infran toteuttamisesta varsin epämääräisellä aikataululla.

 

Kaavakikkailulla hanke saadaan näyttämään paremmalta

Kaava-alueeksi on laskettu erikoisella tavalla varsinaista rakennettavaa aluetta 15 kertaa suurempi alue. Kyseinen seikka on ilmiselvää kaavakikkailua rakentamisen aluetehokkuudella, jonka avulla rakennusten määrää voidaan samalla kertaa pitää mahdollisimman suurena ja vastaavasti vaikutuksia vähäisinä sillä alueella, johon matkailua palvelevia rakennuksia ylipäätään suunnitellaan, sillä maaston topografian vuoksi rakentaminen muualle ei ole helposti sovellutettavissa. Oikeasti vaikutus on siis 15-kertainen varsinaisella rakennettavalla alueella.

 

Arvokas maisema-alue

Rakennettava alue kuuluu kokonaisuudessaan Valtakunnallisesti arvokkaaksi maisema-alueeksi luokitellulla alueella. Yhdistys pitää ehdottoman tärkeänä, että lähiaikoina luvassa oleva päätös alueen muodostamiseksi mahdolliseksi maisema-alueeksi on valmis, ennen kuin alueen käytöstä ryhdytään tekemään mitään lopullisia päätöksiä.

 

Hankkeen hiilijalanjälki on arvioitava sen olemassaolon ajaksi ja hiilijalanjälki on kompensoitava

Koko maailmaa käsittelevistä ongelmista suurimpia on uhka vakavasta ilmastonmuutoksesta, joka ennusteiden mukaan tulee tuottamaan erittäin suuria ongelmia myös Suomessa. Maailman
ilmastopaneelin tuoreiden tutkimusten mukaan kaikessa ihmistoiminnassa on jatkossa huomioitava niiden hiilijalanjälki.

Yhdistys vaatii arvion tehtäväksi myös Miesniemen ranta-asemakaavan toteuttamisen suhteen, ei ainoastaan itse rakentamiseen liittyvien, vaan myös paikalle houkuteltujen matkailijoiden osalta, sekä suunnitelmaa siihen liittyvän kokonaishiilijalanjäljen täydellisestä kompensaatiosta.

Osa kompensaatiosta on mahdollista toteuttaa kaava-alueen puuston ja maaperään sitoutuneen hiilen rauhoittamisella hakkuilta ja muilta maanpintaa ja puustoa muuttavilta toimilta pysyväksi ja kasvavaksi hiilivarastoksi, ja todennäköinen loppuosa muilla vastaavilla tavoilla.

 

Jätteiden ja jätevesien käsittely riittämätöntä

Kaavaselostuksen mukaan jätevesien käsittely on mitoitettu 100 vuodepaikan mukaan. Tämä määrä on riittämätön, sillä mukaan tulee laskea myös alueella työskentelevien, ja alueella vierailevien matkailupalveluitten tuottamat jätteet, sekä erityisesti niiden tuottaman jäteveden määrä.

 

Muut kaavaselostuksesta puuttuvat toimenpiteet

Yhdistys luettelee puuttuvat toimenpiteet seuraavasti:
– naapuruston huolet huomioitava mm. lisääntyvän liikenteen osalta alueelle johtavan tien välittömässä läheisyydessä
– hankkeen toteuttamiseen kuuluvan kunnallisteknisen infran toteuttamisen aikataulu, toteuttamistapa ja riittävyys on puutteellisesti arvioitu
– vaikutuksia Inarijärven perinteiseen käyttöön kaava-alueen läheisyydessä ei ole arvioitu, vaikka alueen välittömässä läheisyydessä on Inarijärven Natura-alue, Inarin kylän asukkaiden ja
inarinsaamelaiselle kulttuurille tärkeä perinnekäyttöalue
– arvio hankkeen vaikutuksista Inarijärven Natura-alueeseen ja sen nykyiseen käyttöön yhdessä muitten olemassaolevien ja muitten suunnitteilla olevien matkailuyritysten kanssa
– selvitys siitä, miten hanke toteuttaa Valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita
– selvitys siitä miten hankkeen oheispalvelut (esim. koiravaljakot) vaikuttavat lähialueen luontoon ja jo olemassaolevaan käyttöön (esim. poronhoito, kotitarvekalastus, virkistys-)
– tarkka arvio nykyisen tieuran ja muun suunnitellun infran riittävyydestä lisääntyvän yksityisautoilun ja taksi- ja bussiliikenteen lisääntyessä moninkertaiseksi.

 

8.10.2021

yhdistyksen puolesta nimenkirjoittajat

Ilkka Roininen, puheenjohtaja

Vesa Luhta, sihteeri