Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Lapin piiri Inarin yhdistys

Inari
Navigaatio päälle/pois

Valitus Inarin kunnanvaltuuston päätöksestä 22.04.2021 § 15 Nanguniemen ranta-asemakaavan hyväksyminen

P O H J O I S – S U O M E N  H A L L I N T O – O I K E U D E L L E

 

Asia: Valitus Inarin kunnanvaltuuston päätöksestä 22.04.2021 § 15 Nanguniemen ranta-asemakaavan hyväksyminen

Valittaja: Inarin Luonnonystävät ry

Valitusajan päättyminen: Asetettu näytteille 30.4.2021, siitä 30 päivää 30.5.2021, koska se on sunnuntai, siirtyy 31.5.2021

Vaatimukset: 1) Ensisijaisena vaatimuksena Inarin Luonnonystävät ry (myöhemmin yhdistys) vaatii kunnanvaltuuston päätöksen kumoamista puutteellisten tietojen ja osin virheellisen Natura-arvioinnin sekä useiden samanaikaisten alueelle suuntautuvien matkailurakennushankkeiden yhteisvaikutusarvion puuttumisen vuoksi.

2) Toissijaisena vaatimuksena yhdistys vaatii kaavassa esiintyvän rakennusoikeuden puolittamista 10000 neliöstä määrään 5000 neliötä.

 

Perustelut:

Yleistä:

Nanguniemen kaava-alue sijoittuu noin 100 metrin etäisyydelle Inarijärven Natura-alueesta (FI 130 0212). Yhdistys on huolissaan Inarijärven Natura-alueen suojeluperusteena olevista luontotyypeistä heikkamaiden niukkamineraaliset niukkaravinteiset vedet-, vaihettumissuot ja rantasuot- sekä kasvipeitteiset slikaattikalliot- ja kallioiden pioneerikasvillisuus- tyypeistä Natura-alueelle kohdistuvien lisääntyvien käyttöpaineiden vuoksi.

Kaava-alueen vaikutuksia ei ole tarkasteltu riittävästi Inarijärven Natura-alueelle samanaikaisesti suuntautuvien muitten kaavaesitysten yhteisvaikutusten osalta.

Ivalon alueen yleiskaavan Natura-arvioinnissa (päivätty 8.1.2019) on arvioitu matkailun ja loma-asutusten yhteisvaikutuksia. Arvioinnin mukaan yleiskaavan toteutuminen ei muodostaisi merkittävää haittaa luontotyypeille eikä luontodirektiivin liitteen lajeille. Arvioissa kuitenkin todetaan, että lisääntyvä liikkuminen alueella voi aiheuttaa roskaantumista ja maaston kulumista.Vastaavasti Inarijärven osayleiskaavan vaikutukset Natura-alueelle (2016) arvioidaan vähäisiksi.

Kuitenkin paineita Inarijärven käytölle lisätään jatkuvasti. Inarijärven osayleiskaava-alueelle suunnitellaan uutena ranta-asemakaavana Miesniemeen suurta matkailukeskittymää, ja myös Ivalon alueen yleiskaavaan on osoitettu pelkästään Nellimiin noin 20 000 rakennusneliötä ja jopa 200 000 yöpymistä. Nanguniemen ranta-asemakaava mahdollistaa yleiskaavan laskelman mukaan 21 000 käyntiä kesäaikana Natura-alueelle, josta voisi päätellä, että Nellimistä Inarijärvelle (Nellimin lähivesille sekä Vätsärin erämaa-alueelle että Inarijärven Natura-alueelle noin 40 000 käyntikertaa, ja saman verran olisi käyntikertoja myös järven muista osista. Paineet veden laadulle eivät siis ole vähäisiä, noin 100 000 käyntikertaa vuodessa, mistä pelkästään Natura-alueen rasitteeksi tulisi vähintään puolet.

 

Yhdistys muistuttaa Östersundomin KHO-päätöksestä

Yhdistys pyytää hallinto-oikeutta huomioimaan, että käyttöpainearviot nimenomaan Nanguniemestä kohdistuvat Natura-alueen keskeisille osille, ei siis pelkästään sen laiteille.

Yhdistys muistuttaa myös kevään 2021 KHO:ssa kaatuneesta Östersundomin yleiskaavasta, jossa alueelle tavoiteltiin kaavan avulla jopa 80 000-100 000 uutta asukasta, joiden aiheuttama käyttöpaine olisi läheisille Natura-alueille ollut liian suuri. KHO:n mukaan yleiskaavaan liittyvää Natura-arviointia ei ole tehty riittävällä tarkkuudella, eikä vahingollisia vaikutuksia oltu riittävästi suojettu pois.

Vaikka Inarijärven Natura-alueen tuntumaan ei ole tulossa vakituista asutusta, niin käyntikertojen määrä saattaa olla samoissa lukemissa kuin Östersundomin Natura-alueilla, jopa suurempi, sillä matkailukeskusten suurin vetonaula on nimenomaan Inarijärven erämainen luonto.

 

Ongelmat kunnanvaltuuston päätösprosessissa

Yhdistys katsoo, että kunnanvaltuusto sai osin harhaanjohtavaa tietoa päätöstilaisuudessa. Valtuustolle tuotiin tietoon, että ranta-asemakaavaa laadittanut yrittäjä tarvitsee itse asiassa vain 3000 rakennusneliötä ja 200 vuodepaikkaa noin 130 ha:n kokoiselle kaava-alueelle. Näin ollen mahdolliset vaikutukset Inarijärvelle olisivat huomattavasti pienemmät. Kuitenkin keskeneräisessä Ivalon alueen yleiskaavassa alueelle tähdätään 10000 rakennusneliötä ja 830 vuodepaikkaa, ja myös Nanguniemen ranta-asemakaavaan sisällytettiin 9950 rakennusneliötä (joka siis vastaisi yleiskaavaluonnoksen noin 800 vuodepaikkaa.

Koska kukaan ei voi tietää minkälainen taho Nanguniemessä isännöi esimerkiksi 10 vuoden päästä, on täysin mahdollista, että alueelle rakennetaan kaavan sallimat täydet kerrosneliöt ja vuodepaikkamäärät.

Nykyisen hakijan tarpeet selvästi ylittävät rakennusneliömäärät ovat maanhaltijan sekä hankkeen toeutuessa vuokraajan/myyjän Metsähallituksen tavoitteita. Yhdistyksen saamien selitysten mukaan vuokran/myyntimaan hinta määräytyy alueelle säädettävän rakennusneliömetrien määrän mukaan.

Yhdistys on vaatinut lausunnossaan rakennusneliömäärän puolittamista 9950 neliöstä 5000 neliöön, mutta kaavoittaja/kunta ovat selittäneet neliöiden jo puolittuneen, sillä aiempi, yhdistyksen valituksen ansiosta hallinto-oikeudessa kaatunut Ivalon alueen yleiskaava osilta 1, 2 ja 3 olisi mahdollistanut Nanguniemen kärkeen 18 000 rakennusneliötä. Kaavoittaja on siis ottanut mielivaltaisesti ohjenuorakseen jo kaatuneen kaavaesityksen eikä siis uuden jo esillä olleen Ivalon yleiskaavaesityksen osille 1, 2 ja 3 mukaista 9950 rakennusneliötä.

Yhdistys katsoo, että 5000 rakennusneliötä riittää mainiosti kaavoitusta hakeneen tahon nykyisiin tarpeisiin (myös tahon oman ilmoituksen mukaan), ja samalla varmistaisi, ettei kaava-alue toisi Inarijärven Natura-alueelle yletöntä haittaa omistajan mahdollisen vaihtumisen tai käyttötarkoituksen vaihtumisen vuoksi.

 

Metsähallitusta syytä epäillä jääviksi

Koska on selvää, että Metsähallituksen kiinteistöpalvelut saavat kaava-alueesta tuntuvaa rahallista hyötyä, joko vuokrana tai myyntimaana, on erikoista, että kunnanvaltuustolle tuotiin tietoon Metsähallituksen Luontopalveluitten antama lausunto Nanguniemen ranta-asemakaavan Natura-arvioinneista.

Lausunnossa myönnetään, että vaikutukset Natura-alueella muodostuvat Natura-alueella liikkumisesta, jolloin yhdistyksen alussa nimeämät luontotyypit ovat alttiita kulumiselle, samoin kuin matkailun vaikutukset Inarijärven veden laadulle, vähintäänkin pistemäisesti. Lausunnossa todetaan myös, että erityisesti typen ja fosforin kuormituksen osalta lisäys on havaittavaa (1-2 % – nykyiset 7,3 % ja 6 %), mutta päätyy toteamaan heikentävien vaikutusten olevan vähäisiä.

Metsähallituksen Luontopalveluitten antamassa lausunnossa vähätellään riskiä, sillä sen mukaan alueelle tulisi vain 200 vuodepaikkaa, vaikka sen pitäisi ottaa huomioon Metsähallituksen Kiinteistöpalveluitten alueelle vaatima 9950 rakennusneliötä ja yleiskaavan merkitty 830 vuodepaikkaa oman arvionsa perusteeksi, sillä se on joka tapauksessa se potentiaalinen luku, joka kaavan avulla rakennusneliömääräksi ja sitä kautta vuodepaikoiksi sallitaan.

Näin ollen Metsähallitus-konsernin toinen osa vaatii maksimaalista yleiskaavaesityksen mukaista rakennusneliömäärää alueelle, mutta toinen osa laskee hakijan arvion mukaisen rakennusneliömäärän mukaista haittaa, päätyen lausunnossaan, ettei pienemmästä määrästä aiheudu Natura-arvioinnin pohjalta merkittävästi aluetta heikentäviä arvoja, ja vaatii lausunnossaan ainoastaan vedenlaadun, kulumisen, roskaantumisen ja häirinnän seuraamista. Metsähallitusta konsernina voi epäillä intressijääviydestä.

 

Johtopäätökset:

Edellä mainituista syistä johtuen yhdistys vaatii Inarin kunnanvaltuuston päätöstä kumottavaksi, ja esittää lisävaatimuksena rakennusneliömäärän puolittamista 5000 neliöön. LSL 65 §, MRL 9 §, MRL 54 §, MRL 73 §

 

 

Ivalossa 30.5.2021

 

Ilkka Roininen, yhdistyksen puh. joht.

Vesa Luhta, yhdistyksen sihteeri