Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Lapin piiri Inarin yhdistys

Inari
Navigaatio päälle/pois

Lausunto Pohjois-Lapin maakuntakaavasta

Inarin Luonnonystävät ry (myöhemmin yhdistys) kiittää tilaisuudesta saada lausua Pohjois-Lapin maakuntakaavaehdotuksesta.

1. Yleistä:

Inarin Luonnonystävät ry pitää pääosin tehtyä esitystä Pohjois-Lapin maakuntakaavaksi huolellisesti ja perusteellisesti laadittuna. Tämä onkin tärkeää ottaen huomioon maakuntakaavaan liittyvän alueiden käytön tavoitteet ja niiden yhteensovittamisen.

Yhdistys on kuitenkin huolissaan joistakin kaavaan liittyvistä puutteista, sekä Jäämeren radan pysyttämisestä kaavassa, ja kyseisen merkinnän vaikutuksista sekä maankäyttöön radan mahdollistajana että rataehdotuksen mukanaan tuomista kulttuurisista, ekologisista, sosiaalisista ja maailmanpoliittisista ongelmista. Lyhyesti rataehdotus voidaan todeta turhaksi, pitkäkestoiseksi riidan aiheuttajaksi, joka ei suinkaan kehitä aluetta mihinkään toivottuun suuntaan, vaan syö sen kehittämisen voimavaroja, samaan aikaan kun ilmastonmuutoksen pysäyttämisen tulee vaatia suunnittelussa kaiken huomion.

Yhdistys pitää puutteena myös biodiversiteetin, karttuvien hiilivarastojen ja pohjoisten ekosysteemipalveluitten jättämistä huomiotta kaavaa laadittaessa, vaikka ne tulevat olemaan jatkossa elinehtoja koko pohjoisen elinvoimaiselle kulttuurille.

 

2. Jäämeren ratahanke

Yhdistys esittää, että Jäämeren ratahanke jätetään pois kaavasta. Ratahanke tulee sisältämään liian suuria riskejä, joita kaavaselostuksissa ja taustatutkimuksissa ei käsitellä.

Hankkeen suunnittelun edetessä on voitu todeta, ettei se ole kannattava ilman ulkomaalaista rahaa. Rambollin perusteelliset analyysit ovat todenneet, että järkevin rataväylä Jäämerelle kulkee länsirajalta kohti Norjan luoteisrannikkoa, ja että nyt valittu ratavaihtoehto on huonoin.

Rambollin mukaan Koillisväylän aukeaminen ei tule tekemään Kirkenesistä suurta sisääntulosatamaa, vaan laivakuljetukset idästä tulevat jatkossakin suuntautumaan Rotterdamiin.

Koska Rambollin selvitys mainitaan taustatutkimuksissa, on omituista, että kahta sen selvintä johtopäätöstä ei Lapin liitto ole ottanut huomioon.

Liikenneministeriön Sitowisellä teettämä lyhyt analyysi, johon Jäämeren radan kannattavuuslaskelmia on perusteltu, on tulkinnut virheellisesti Lapin kaivosteollisuuden tarvitsevan rataa kuljetuksiinsa. Yhdistys on kontaktoinut jokaista Lapissa toimivaa kaivosta (Kemi, Suurikuusikko, Kevitsa), sekä kahta suunnitteilla olevaa (Sakatti, Sokli) ja nämä ovat kaikki vastanneet, etteivät tule käyttämään suunniteltua rataa, vaikka Sitowise näin väittää.

On esitetty, että Jäämeren radan kannattavuus on liitetty ns. Tallinna-tunneliin, joka liittäisi rataverkkomme eurooppalaiseen rataverkostoon. On muistettava, että suomalainen kiskoleveys jo yksin tekee tästä hankalan. Lisäksi tulee tiedostaa, että Tallinna-tunnelin ja Jäämerenradankin rahoittajiksi on ilmottautunut kiinalainen pääoma, jonka tavoitteena on liittää palanen Barentsin meren rantaa kiinalaisen kaupankäynnin ylläpitämään ns. Silkkitie-rataverkkoon.

Jäämeren ratahanke tuo Pohjois-Lapin vääjäämättä kansainvälisen kauppapolitiikan keskiöön, joka on omiaan vähentämään alueen turvallisuutta.

Yhdistys on pannut merkille, että rataan on liitetty pr/o – merkintä, jonka mukaan ”yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee ottaa huomioon alueen luonto-, maisema-, ja kulttuuriympäristöarvot ja olemassa oleva asutus sekä pyrittävä lieventämään haitallisia vaikutuksia…sekä turvattava poronhoidon alueidenkäytölliset toiminta- ja kehittämisedellytykset…rakentamisella ei vaaranneta alueen pohjavesiä…Natura2000 alueisiin kohdistuvat vaikutukset on tarvittaessa arvioitava LSL:n 65 §:n mukaan…ja että saamelaisten kotiseutualueella alueidenkäytön suunnittelussa turvataan saamelaisille alkuperäiskansana oikeus ylläpitää ja kehittää omaa kieltään ja kulttuuriaan.

Mikäli kaavasuunnitelussa tullaan jatkossa aidosti huomioimaan kyseiset seikat, niin jo yksin ne tekevät Jäämeren radan toteuttamisesta mahdottoman. Lapin liitto aikookin ilmeisesti sysätä ikään kuin syyn ratahankkeen toteuttamattomuudesta kyseisten tahojen harteille, mistä ei voi seurata kuin pitkä ja alueen todellista kehittämistä vahingoittava riita.

 

3. Puutteita

Yhdistys katsoo, että Metsähallituksen omilla päätöksillään rauhoittamat alueet, kuten Maikkumapää-Suorsapää Raja-Joosepin pohjoispuolella, Inarijärven rantametsät ja Vaaminseisomapää, on liitettävä karttaan SL-merkinnöillä, sillä ne ovat verrattavissa suojelualueohjelmiin liittämistä odottaviin alueisiin.

 

4. Merkintöjen lisäyksiä ja poistoja

Yhdistys katsoo, että SL- Se- Ms-, mv-, MY- ja MU-merkintöjen selostuksiin tulee liittää karttuvien hiilivarastojen, biodiversiteetin sekä ekosysteemipalveluitten osalta erittäin tärkeä alue.

Yhdistys katsoo, että myös MP, V, ph ja muut M- merkityt alueet tulee selostaa ekosysteemipalveluitten ylläpidon kannalta tärkeiksi alueiksi.

Eot-merkinnät tulee poistaa turpeesta luopumisen vuoksi.

 

Yhdistys varaa itselleen mahdollisuuden täydentää lausuntoaan.

 

Inarissa 15.11.2020

Inarin Luonnonystävät ry:n puolesta

 

Ilkka Roininen, pj

Vesa Luhta, sihteeri