Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Etelä-Hämeen piiri Hämeenlinnan seudun yhdistys

Hämeenlinnan seutu
Navigaatio päälle/pois

Hämeenlinnan seudun luonnonsuojeluyhdistys ry:n säännöt

1 § Yhdistyksen nimi, alue ja järjestöyhteydet

Yhdistyksen nimi on Hämeenlinnan seudun luonnonsuojeluyhdistys ja sen kotipaikka on Hämeenlinnan kaupunki. Yhdistyksen toimialue käsittää Hämeenlinnan kaupungin sekä Hattulan, Hauhon, Kalvolan ja Rengon kunnat.

Yhdistys kuuluu jäsenenä Suomen luonnonsuojeluliiton Etelä-Hämeen luonnonsuojelupiiri
-nimiseen piirijärjestöön, jota näissä säännöissä nimitetään piiriksi.

2 § Toiminnan tarkoitus

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää toiminta-alueellaan luonnon- ja ympäristönsuojelua.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

 • harjoittaa valistus- ja neuvontatoimintaa järjestämällä kokouksia ja esitelmätilaisuuksia sekä julkaisemalla alaa käsittelevää yleisövalistusta tiedotusvälineissä
 • tekee aloitteita ja esityksiä viranomaisille ja yhteisöille, sekä ottaa tarpeen mukaan kantaa toimialaansa liittyvissä asioissa
 • tekee ehdotuksia luonnonsuojelu- ja muiden alueiden varaamiseksi ja rauhoittamiseksi
 • edistää luonnon kaikinpuolista tuntemusta järjestämällä yleisöretkiä luontoon ja antamalla siellä asianmukaista havainto-opetusta
 • edistää luontoon kohdistuvaa tutkimusta
 • ja harjoittaa nuorisotoimintaa
 • sekä edistää luonnonsuojelua pitämällä kirjastoa ja kokoelmia.

3 § Talous

Toimintansa tukemiseksi yhdistys on oikeutettu hankkimaan varoja jäsenmaksuin, keräyksin, apurahoina tai muilla vastaavilla tavoilla sekä se voi hankkia ja omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta sekä ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja. Tarvittaessa yhdistys hankkii asianmukaisen luvan.

4 § Jäsenet

Yhdistyksen jäseneksi voi päästä jokainen henkilö, jonka hallitus jäseneksi hyväksyy ja joka suorittaa liittymis- ja vuotuisen tai kertakaikkisen jäsenmaksun, jotka yhdistyksen vuosikokous vuosittain määrää. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

5 § Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valittu puheenjohtaja ja kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan valittuna 6 – 8 jäsentä. Jäsenistä eroaa vuosittain 3 tai 4 ensin arvalla, sitten vuoron mukaan.

Hallitus valitsee keskuudestaan vuosittain varapuheenjohtajan. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään puolet hallituksen jäsenistä on saapuvilla.

Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä, paitsi milloin yhdistyslaki ja nämä säännöt toisin määräävät. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni.

Hallitus ottaa yhdistyksen sihteerin ja taloudenhoitajan joko keskuudestaan tai ulkopuolelta. Jos hallituksen jäsen on syytä ilmoittamatta pois hallituksen kokouksesta kolme kertaa, voi yhdistyksen kokous erottaa hänet hallituksesta

6 § Jaostot

Yhdistyksen hallitus voi perustaa alaisuuteensa joko pysyviä tai tilapäisiä jaostoja.

7 § Nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja hallituksen siihen määräämät hallituksen jäsenet tai toimihenkilöt, aina kaksi yhdessä.

8 § Toimivuosi

Yhdistyksen tili- ja toimintavuosi on kalenterivuosi. Tilit on hallituksen jätettävä tilintarkastajille viimeistään kymmenen (10) päivää ennen vuosikokousta, joiden tulee palauttaa ne hallitukselle lausuntoineen viimeistään kaksi (2) päivää ennen vuosikokousta.

9 § Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokous pidetään tammi-helmikuussa. Yhdistyksen jäsenet kutsutaan vuosikokoukseen vähintään viikkoa ennen kokousta sanomalehti-ilmoituksella.

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 • valitaan kokoukselle toimihenkilöt
 • hyväksytään edellisen vuoden toimintakertomus
 • käsitellään edellisen vuoden tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämiestä hallitukselle
 • vahvistetaan toiminta- ja taloussuunnitelma
 • valitaan puheenjohtaja seuraavaksi kalenterivuodeksi
 • valitaan muut hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle
 • määrätään jäsenmaksujen ja liittymismaksun suuruus toimintavuodelle
 • valitaan edustajat piiri- ja liittokokouksiin
 • käsitellään muut hallituksen tai jäsenten ehdottamat ja kokouskutsussa mainitut asiat

10 § Muut kokoukset

Tarpeen vaatiessa hallitus kutsuu yhdistyksen jäsenet ylimääräiseen kokoukseen 9 §:ssä mainitulla tavalla, mikäli hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai vähintään 1/10 jäsenistä sitä kirjallisesti erityisesti ilmoitettua asiaa varten pyytää.

11 § Yhdistyksestä eroaminen

Jos jäsen tahtoo erota yhdistyksestä, on hänen siitä ilmoitettava hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai suullisesti yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan, mutta hän on velvollinen suorittamaan jäsenmaksun koko kuluvalta toimintavuodelta. Jäsenmaksun laiminlyömisen johtosta voidaan jäsen hallituksen erikseen tekemän päätöksen mukaisesti erottaa yhdistyksestä.

12 § Yhteydet piiriin

Yhdistyksen sihteerin on heti vuosikokouksen jälkeen lähetettävä piirille sen määräämät tiedot sekä kahtena kappaleena ilmoitus yhdistyksen hallituksesta, jäsenluettelo ja vuosikertomus. Hallituksen tulee lähettää piirille piirin jäsenmaksut piirikokouksen määräämään ajankohtaan mennessä.

13 § Sääntöjen muuttaminen

Näiden sääntöjen muuttamista koskeva päätös on, ollakseen pätevä, tehtävä vuosikokouksessa sen jälkeen, kun hallitus on asian käsitellyt. Päätös tulee voimaan, jos sitä on kannattanut vähintään kolme neljäsosaa äänestyksestä annetusta äänimäärästä.

14 § Yhdistyksen purkaminen

Jos yhdistys puretaan, käytetään sen säästyneet varat viimeisen kokouksen päätöksen mukaisesti johonkin yhdistyksen päämääriä edistävään tarkoitukseen.

Päätös yhdistyksen purkamisesta olkoon pätevä vain siinä tapauksessa, että vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) äänestäjistä on sitä kannattanut kahdessa toisiaan seuraavassa kokouksessa, joiden välillä on kulunut vähintään 14 vuorokautta.

Yhdistyksen purkamisesta on tehtävä ilmoitus piirille, Suomen luonnonsuojeluliitolle ja yhdistysrekisteriviranomaisille.

15 § Yhdistyslaki

Muuten noudatettakoon yhdistyslain säännöksiä.

 

Toiminta

Hämeenlinnan seudun luonnonsuojeluyhdistyksen toiminta-ajatus

Lue lisää

Kerhot

Hämeenlinnan seudun luonnonsuojeluyhdistyksen kerhot

Lue lisää

Julkaisut

Hämeenlinnan seudun luonto Yhdistys on julkaissut vuosien varrella kymmenen numeroa Hämeenlinnan seudun luontoa esittelevää kirjasta.

Lue lisää

Martta Helvi Toivosen rahasto

Hämeenlinnalainen kansakoulunopettaja Martta Helvi Toivonen testamenttasi omaisuutensa Hämeenlinnan seudun luonnonsuojeluyhdistykselle yhdistyksen…

Lue lisää

Rahaston myöntämät apurahat

Hämeenlinnan seudun luonnonsuojeluyhdistys ry:n Martta Helvi Toivosen rahasto myöntää vuosittain apurahoja luonnonsuojeluhankkeiden toteuttamiseksi…

Lue lisää