Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Etelä-Hämeen piiri Hämeenlinnan seudun yhdistys

Hämeenlinnan seutu
Navigaatio päälle/pois

Velssin hankkeiden kirvoittamia ajatuksia

Nyt kun lähiympäristön asukkaat ovat heränneet vastustamaan Velssiin uusien asuinalueiden kylkeen suunniteltua asvalttiasemaa, on hyvä tutustua hankkeen taustoihin. Aika hyvän kuvan saa, kun lukee Korkeimman hallinto-oikeuden muutama vuosi sitten antaman päätöksen Hämeenlinnan seudun luonnonsuojeluyhdistyksen valitukseen Velssin kivilouhoksen ympäristöluvasta. Päätöksen lopussa on kuvattu itse valitus ja sen johdosta määrätyt toimenpiteet.

Louhinnan ja murskauksen ympäristölupaa koskeva valitus (Velssinmäen kallioalue, Hämeenlinna)

Tapaus alkoi luvatta aloitetulla louhimisella. Sen yhteydessä rikottiin metsä- ja luonnonsuojelulakia — ilman seuraamuksia. Louhoksen hulevedet valuvat ojitetun Velssinlammensuon kautta Myllyojaan, jossa sinnittelee uhanalainen alkuperäinen taimenkanta.

Hämeenlinnassa on ollut viimeisten parin vuoden aikana tapauksia, joissa ympäristölle haitallisia hankkeita koskeva päätöksenteko on mennyt vähäiselllä kuulemisella tai pelkällä viranomaispäätöksellä.

Hallitus kaavailee muutoksia ympäristöhallintoon ja lupamenettelyyn. Suunnitelmissa on yhdistää ELY-keskukset ja aluehallintovirastot yhdeksi Luova-virastoksi. Sen jälkeen ei ole olemassa virainomaistahoja jotka voisivat valittaa toisten viranomaisten päätöksistä ja siten valvoa luonnon ja ympäristön etuja ja kansalaisten oikeuksien ja tasavertaisen kohtelun toteutumista ympäristöä koskevissa päätöksissä. Tätä perustellaan sujuvoittamisella: yritysten luvanhaku helpottuu ja aikaa vieviä valituskierroksia jää pois. Sujuvoittaminen tarkoittaa myös sitä, että asianosaisten oikeutta kuulla ja valittaa rajoitetaan, asianosaisen määritelmää kaventamalla pyritään rajoittamaan kuultavien määrää, kuulutus- ja valitusaikoja lyhennetään ja valittaminen tehdään kalliiksi.

Hämeenlinnassa on aina sujuvoitettu. Yrittäjät saavat toimenpide- ja poikkeuslupia viranomaispäätöksillä. Se ei ole laitonta, mutta ympäristöön vaikuttavat asiat voi viedä myös luottamuselimien päätettäväksi hyvissä ajoin. Niistä ei ole kiellettyä tiedottaa niin, että asukkaat tavoitetaan. Se olisi avoimempaa ja demokraattisempaa. Hämeenlinnassa lakeja tulkitaan edelleen tavoilla, jotka vievät tosiasiallista päätöksentekoa pieniin piireihin. Jos laissa sanotaan, että lupa voidaan myöntää, tarkoittaako se Hämeenlinnassa että se myönnetään? Jos missään ei ole erikseen säädetty, että kaikkia asianosaisia on pakko kuulla, tarkoittaako se Hämeenlinnassa, että heitä ei kuunnella? Kuulutuksia ei ehkä enää piiloteta kellarin ilmoitustaululle, mutta ei niitä myöskään tuoda aktiivisesti kansalaisten tietoon. Avoimella ja oikea-aikaisella tiedottamisella ja kuulemisella keskustelu olisi rauhallisempaa. Asukkaat voisivat suhtautua hankkeisiin myönteisemmin, jos he kokisivat että heillä on aito vaikuttamisen mahdollisuus. Hyvään suuntaan on menty, osallistavaa päätöksentekoa on harjoiteltu, mutta tuntuu, että nimenomaan ympäristön kannalta haitallisten hankkeiden suhteen avoimuuteen on eniten matkaa.

Yrityksetkin voisivat tiedottaa hankkeistaan avoimesti. Vastuullinen yritys järjestää asukkaille hyvissä ajoin asukasinfon ja pääsee samalla kertomaan hankkeensa positiivisista puolista. Kaupunki voi suositella yrityksille avoimia käytäntöjä.

Hämeenlinna on yrittäjämyönteinen. Tavoitteena on saada kaupunkiin lisää yritystoimintaa. Samalla  houkutellaan lisää asukkaita ja matkailijoita. Joskus nämä kolme tavoitetta ovat keskenään ristiriidassa. Tuntuu siltä, että silloin valitaan yrittäjämyönteinen vaihtoehto. Yrittäjämyönteisiä ratkaisuja tehdään silloinkin kun voidaan helposti arvioida että työpaikkoja ei tule lisää tai ne saattavat vähentyä, vaikka toisessa vaakakupissa on asukkaiden tyytyväisyyttä ja elämänlaatua laskevia vaikutuksia.

Arvioidaanpa viime vuosien ympäristölle haitallisina pidettyjä hankkeita työllisyyden näkökulmasta.

Asvalttiaseman siirtoa Velssiin perustellaan sillä, että nykyinen Mäkelän teollisuusalueella oleva laitos on tiensä päässä ja uusi laitos edustaisi uutta, parempaa tekniikkaa. Tämä on sinänsä positiivista, jos laitoksen melu-, pöly-, savukaasu-, vesistö- ja ilmastopäästöt ovat nykyistä pienemmät. Uuden tekniikan käyttö tarkoittaa, että laitoksen automaatioaste tulee olemaan korkeampi. Työpaikkojen määrä voi olla pienempi kuin nykyisella asemalla. Vaikka liikenne Siirissä kasvaa,  asvalttiliiketoimintaan liittyvän kuljetusliikenteen kokonaisvolyymi vähenee, sillä kiviainesta ei enää kuljeteta Mäkelään prosessoitavaksi. Tämä voi tarkoittaa kuljetusalan työpaikkojen vähenemistä.

Karanojalle rakenteilla oleva kestopuun polttolaitos on potentiaalinen uhka ainakin lähiympäristön asukkaiden elämänlaadulle ja terveydelle ja Vanajaveden vesistölle. Tuo on mielipiteeni, lupapäätösten mukaan uhkaa ei ole. Laitos tulee olemaan moderni ja pitkälti automatisoitu. Se tarkoittaa, että työpaikkoja ei välttämättä synny montaa ja osa niistä on teollisuusautomaatioon liittyvää valvontaa. Teollisuuslaitoksen valvonta voidaan nykyisin ulkoistaa vaikka Intiaan. Kuljetusliikenteen määrä kasvaa, mutta työpaikat voivat sijoittua minne tahansa Etelä-Suomeen. Tai vielä etelämmäksi.

Ahveniston moottorirata tuskin työllistää edes yrittäjää täyspäiväisesti. Ajojen aikana työllistyy tilapäistyövoimaa. Silti moottorirata tuntuu meluhaitoistaan huolimatta olevan kaupungin erityissuojelussa.

Ehkä yritykset tietävät, että Hämeenlinnassa saa sujuvasti lupia ympäristölle haitalliseen toimintaan. Tänne hakeutuu liiketoimintaa, joka joutuu muualla peräytymään hankkeistaan kansalaisten vastustuksen vuoksi.

Esa Kilpi