Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Etelä-Hämeen piiri

Etelä-Häme
Navigaatio päälle/pois

Etelä-Hämeen luonnonsuojelupiiri edistää luonnon- ja ympäristönsuojelua sekä luonnon monimuotoisuuden säilymistä alueellaan järjestämällä tilaisuuksia, antamalla lausuntoja ja laatimalla tiedotteita. Tuetaan Suomen luonnonsuojeluliiton metsäkampanjaa.

Toimintasuunnitelma 2019

Kuva: Petri Hirva. Hämeen linna.

Etelä-Hämeen luonnonsuojelupiiri edistää luonnon- ja ympäristönsuojelua sekä luonnon monimuotoisuuden säilymistä alueellaan järjestämällä tilaisuuksia, antamalla lausuntoja ja laatimalla tiedotteita. Tuetaan Suomen luonnonsuojeluliiton metsäkampanjaa.

Metsät
Osallistutaan METSO-ohjelman toteuttamiseen. Piirihallitus valmistelee hanketta Evon kansallispuistosta.

Suot
Pyritään ehkäisemään turpeenoton haittavaikutuksia vaikuttamalla maankäytön suunnitteluun kunnissa ja maakunnissa.

Vesistöt
Tehdään yhteistyötä järvien- ja muiden vesiensuojeluyhdistysten kanssa ja suojellaan pohjavesiä. Pyritään vaikuttamaan tapauksissa, joissa hakkuut kuormittavat vesistöjä.

 • Freshabit–hanke: Piiri osallistuu 2016 – 2022 Vanajavesikeskuksen alueellisesti vetämään Life-hankkeeseen, kohdejärvinä Hauhon Kukkia, Hausjärven Ansionjärvi, Hämeenlinnan Hattelmalanjärvi ja Lammin Ormajärvi sekä Hattulan Kriipi (lintusaari). Järjestetään järvikoulutoimintaa näiden alueiden vesistöissä.

Lajit
Edistetään uhanalaisten ja silmälläpidettävien lajien suojelua keräämällä tietoa ja tiedottamalla. Erityisenä huolenaiheena Etelä-Hämeessä on pohjoisten ja itäisten ekosysteemien arvostaminen – Pulsatilla-lajien, liito-oravan sekä viitasammakon suojelun edistäminen.

Maa- ja kallioperä
Vaikutetaan soranoton ja louhimisen vähentämiseksi (kalliot, harvinaiset kivilajit, harjut, reunamuodostumat, moreenit, kaupalliset kivilouhimot) suosimalla jätemateriaalien tehokkaampaa hyödyntämistä sekä korjausrakentamista. Pyritään vaikuttamaan siihen, että kaivosvaraukset eivät uhkaa alueen kansallispuistoja, vesistöjä ja tärkeitä luontokohteita.

Perinnemaisemat
Tiedotetaan keväällä maatalouden perinnemaisemista ja tuetaan yhdistysten järjestämiä vieraslajitalkoita. Aluesihteeri auttaa aiheisiin liittyvissä talkoissa.

Kaavoitus ja ympäristöluvitus
Seurataan kaavoitusta ja vaikutetaan ottamalla kantaa maakunnallisesti ja kunnallisesti merkittäviin aluesuunnitelmiin. Tuetaan paikallisyhdistyksiä ympäristölupiin ja kaavoitukseen liittyvissä tapauksissa.

Energia ja liikenne
Edistetään energiansäästöä ja uusiutuvien energiamuotojen käyttöä. Pyritään rajoittamaan moottoroitua maasto- ja vesiliikennettä sekä kannustetaan liikkumaan ja nauttimaan luonnosta ilman koneiden ääniä. Levitetään tietoa ilmastonmuutoksen vaikutuksista ja hillitsemisestä sekä siihen sopeutumisesta.

Jäteasiat ja kulutus
Pyritään toimimaan esimerkkinä jätteiden synnyn ehkäisemisessä ja edistämään kierrättämistä, ottamalla paikallisesti kantaa päätöksentekoon ja tiedottamalla sekä ympäristökasvatuksella. Kiinnitetään huomiota pitenevän viemäriverkoston pumppausasemien toiminnan parantamiseen ja kannustetaan kuntia huolehtimaan verkostosta.

Melu ja valo
Edellytetään kunnilta luonnonhiljaisten ja luonnonpimeitten alueiden tuntemusta ja suojelua.

Ympäristörikkomukset
Piiri antaa nopeaa tukea rikostutkintapyyntöihin liittyen. Tarvittaessa julkaistaan tapauksia koskevia tiedotteita.

Järjestötoiminta

Pidetään yhteyttä paikallisyhdistyksiin sekä tuetaan niiden jäsenhankintaa ja toimintaa erilaisissa tilaisuuksissa ja verkkosivujen kautta. Edistetään paikallisyhdistysten yhteistoimintaa esim. retkien järjestämisessä.

 • Tuetaan jäsen- ja varainhankintaa
 • Hallituksen avuksi muodostetaan tarvittaessa tapauskohtaisia työryhmiä
 • Järjestetään Luonnonsuojeluliiton vapaaehtoisrekisterin kautta ilmoittautuneille tekemistä
 • Rohkaistaan jäsenyhdistyksiä palkitsemaan aktiivisia toimijoita
 • Koulutus, luonnonharrastus ja tapahtumat
 • Osallistutaan retkien, talkoiden ja luonnonharrastustapahtumien sekä muiden yleisötilaisuuksien järjestämiseen yhdessä paikallisyhdistysten, liiton ja muiden yhteistyötahojen kanssa

Tapahtumakalenteri:

 • Tammi-helmikuu: ”Luonto lainassa” –viikko kirjastoissa
 • 22.5. kansainvälinen luonnon monimuotoisuuden päivä
 • Kesällä Vesijärvi-viikko
 • 5.6. Maailman ympäristöpäivä
 • Kesäkuussa luonnonkukkien päivä: kannustetaan paikallisyhdistyksiä järjestämään yhteisretkiä
 • 26.-28.7. lepakkobongausviikonloppu
 • Elokuussa luontoilta ja lepakkokävely Hauhon Vihavuodenkoskella
 • 30.8. Suomen luonnon päivä
 • Syyskuussa on Lahden seudun ympäristöviikko
 • Marraskuun alkupuolella piirin syyskokous

Aluesihteeri avustaa yhdistyksiä tapahtumissa.
Piirin toimistolta on lainattavissa:

 • Kaukoputki
 • 35 kpl lapioita
 • 2 kpl viikatteita
 • 2 lepakkotutkaa (Hämeenlinnan seudun luonnonsuojeluyhdistyksen)
 • Kirjallisuutta (toimialueen luontolehtiä ja –tutkimuksia, tunnistuskirjoja, luontokerhokirjallisuutta)

Viestintä

 • Laaditaan tiedotteita, joissa kerrotaan tapahtumista ja otetaan kantaa ajankohtaisiin asioihin. Piirin kotisivut ja Facebook pidetään ajan tasalla.
 • Hallinto ja talous
 • Etelä-Hämeen piiriyhdistys on yksi Suomen luonnonsuojeluliiton 15 piiristä ja siihen kuuluu yhdeksän paikallisyhdistystä, joiden jäseniä ovat henkilöt ja sääntömukaiset muut organisaatiot.
 • Piirin hallitus kokoontuu tarvittaessa
 • Osa kokouksista voidaan toteuttaa sähköpostitse tai muiden verkon viestipalvelujen avulla
 • Piiri pitää kaksi sääntömääräistä vuosikokousta
 • Kokouspaikat valitaan vaihtelevasti piirin eri puolilta
 • Toimintansa rahoittamiseksi piiri saa palkkatukea ja osuuden jäsenmaksuista

VII Edustukset

 • ELY-keskuksen neuvotteluryhmien ja muut edustukset valitaan hallituksen kokouksissa
 • Vuosikokouksissa yhdistysten valtuuttamia edustajia on yksi jäsen jokaista alkavaa sataa henkilöjäsentä kohden

Tapahtumat

Yhteystiedot

Suomen Luonnonsuojeluliiton Etelä-Hämeen piiritoimisto sijaitsee osoitteessa Hämeentie 2 A 6 b, 13200 Hämeenlinna.

Lue lisää

Liity

Suomen luonnonsuojeluliiton jäsenyys on merkittävä kannanotto luonnon ja puhtaan ympäristön puolesta.

Lue lisää

Tule mukaan!

Etelä-Hämeen piirin vapaaehtoisena on lukuisia tapoja toimia ja auttaa omaa lähiluontoa

Lue lisää