Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Varsinais-Suomen piiri Turun yhdistys

Turku
Navigaatio päälle/pois

Yhdistyksen lausunto Kylänkulman ase­ma­kaa­vaeh­do­tuk­ses­ta

Turun luonnonsuojeluyhdistys kiittää pyydetyistä lisämateriaaleista (arkkitehtisuunnittelukilpailun kuvat ja Nummenrannan luontoarvojen perusselvitys) ja toivoo ne liitettäväksi luonnoksen materiaaleihin, jotta ne ovat myös muiden saatavilla.

Turun luonnonsuojeluyhdistys toivoo luonnosvaiheessa esitettävän arviot hankkeen vaikutuksista alueen luontoarvoille. Tueksi tähän olisi saatava luontoselvitys, joka pitäisi sisällään myös lepakkoselvityksen. Nummenrannan luontoselvityksestä käy ilmi, että lepakoita liikkuu ainakin Aurajoen varressa, joten niitä lentää hyvin todennäköisesti myös suunnittelualueella, ja ne saattavat käyttää suunnittelualueen rakennuksia päiväpiiloina tai talvehtimispaikkoina. Purettavien rakennusten lepakkotilanne olisi tarkistettava.

Uhrimäen muinaismuistoalueen rajaus ja alueen luonto- ja kulttuuriarvot tulisi kirjata luonnokseen yhdistettynä arvioon siitä, miten tulevat rakennus- ja muut toimenpiteet tulevat vaikuttamaan näiden arvojen säilymiseen. Yhdistys on huolissaan kallioalueen herkän kasvillisuuden kulumisesta. Alueella saattaa esiintyä uhanalaisia lajeja tai kaupunkialueella harvinaisia kallioketolajeja. Pienimuotoisuus on luonnon monimuotoisuudelle toisinaan hyvin tärkeää. Samalla esitämme huolemme siitä, että Uhrimäen alue lehtipuineen säilyisi mahdollisimman luonnontilaisena ilman esim. istutuksia tai muita luonnontilaa muuttavia viherrakennustöitä. Alue toimii luontaisena viherkäytävänä Nummenrannan pääviherkäytävän alueen, kansallisen kaupunkipuiston ja valtakunnallisesti arvokkaan maisema-alueen jatkumona kohti Nummen kirjaston ja Turun Vesihuolto Oy:n välistä viherkäytävää Ristimäenpuistoon asti. Samoin alue yhdistyy Hämeen valtatietä ja Nummenpuistokatua reunustaviin viherkaistaleisiin mahdollistaen esim. pikkunisäkkäiden liikkumiset tieverkoston kirjomassa maisemassa. Tällä voi olla merkitystä esim. harvinaistuville kaupunkisiileille.

Yhdistys iloitsee voittaneen suunnittelukilpailutyön tavoitteista laatia rakennettavan asuntokohteen yhteispihasta puistomainen. Pidämme tärkeänä, että puistomaisuus toteutetaan suosimalla erityisesti luontaisia, suomalaisia, kasvilajeja ulkomaisten ja eksoottisten istutuslajien sijaan, jotka nyt on kilpailutyössä mainittu. Näin tuetaan parhaiten alkuperäislajiston ja luonnon monimuotoisuuden säilymistä. Päivä- ja yöperhosille sopivia mesikasveja suosimalla alueelle voidaan houkutella lepakoita, jotka näin saavat täydennystä ravintovalikoimaansa ja pitävät myös hyttyskannat kurissa. Samalla tuetaan Nummenrannan luontoselvityksessä mainitun rikkaan päiväperhoslajiston säilymistä ja runsastumista Yo-kylän alueella ja lajien levittäytymistä nyt kapea-alaiselta jokivarren alueelta laajemmalle. Samoin maailmanlaajuisestikin huolta aiheuttanut pölyttäjähyönteisten väheneminen tulisi huomioitua lajivalikoiman kautta. Toivomme samanlaisia luonnon monimuotoisuutta tukevia ratkaisuja myös Kuraattorinpolun varteen.

Yhdistys ihmettelee OAS:ssa esiintyvää lausetta (s.2), jossa sanotaan että rakennuksia ei olla purkamassa. Olemme ymmärtäneet, että muutamia rakennuksia nimenomaan ollaan purkamassa. Tekstiä on syytä siltä osin korjata luonnostekstiä laadittaessa.

21.1.2019 Turun luonnonsuojeluyhdistys Julia Helminen, pj Katja Samsten, varapj