Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Satakunnan piiri

Satakunta
Navigaatio päälle/pois

Lausunto Sun 2 Oy:n Huittisten aurinkovoimalan ym­pä­ris­tö­vai­ku­tus­ten ar­vioin­tioh­jel­mas­ta

Luontoselvitykset ja niissä havaitut luontoarvot

Alueelta on inventoitu kasvillisuus, lepakkolajisto, pesimälinnusto sekä liito-oravan ja viitasammakon elinpiirit. Kasvillisuusselvityksen yhteydessä on inventoitu putkilokasvilajiston ohella myös sammallajistoa ja luontotyyppejä, mukaan lukien metsälain 10 § tarkoittamat elinympäristöt ja muut arvokkaat kohteet. SLL Satakunta pitää tehtyjä luontokartoituksia kattavina ja asiantuntevasti tehtyinä. Makrosienilajiston inventointi puuttuu, mutta alueen yleispiirteet huomioiden tätä ei tässä kohteessa voine pitää suurena puutteena.

Alue on pääosin talousmetsää, jossa on paikoin pienialaisia luonnoltaan tavanomaista arvokkaampia kohteita. Ekologisesta näkökulmasta merkittävää on alueen huomattava koko. Vaikka metsäalue on luonnoltaan melko tavanomainen ja osin peltojen, asutuksen ja muun maankäytön rikkoma, on se kokonsa puolesta kuitenkin luonnonympäristönä merkittävä alue.

Arvioinnissa ei ole otettu huomioon sutta (Canis lupus), jonka vakituinen pesimäreviiri alueella on. Susi on EU:n luontodirektiivin liitteessä IV mainittu laji, jonka elinympäristön heikentäminen on kiellettyä. Tältä pohjalta ajatellen hankkeen toteuttaminen tällä alueella on ristiriidassa EU:n luontodirektiivin kanssa eikä näin ollen mahdollinen. Suomen oikeuskäytännön mukaan luontodirektiivin elinympäristön heikentämiskieltoa tulkitaan siten, että tuulivoimala-alueen rakentaminen suden pesimäreviirille ei ole mahdollista (KHO:2019:160). Aidattu aurinkovoimala-alue sekä rakenteidensa että kokonsa puolesta heikentäisi suden elinympäristöä huomattavasti enemmän kuin tuulivoimala-alue.

Maisemavaikutukset

Hankkeen maisemavaikutuksia on arvioitu Euroopan neuvoston maisemayleissopimuksen (ELC) maiseman määritelmästä poikkeavalla tavalla. ELC määrittelee maiseman ympäristöksi sellaisena kuin se välittömästi koetaan. Maiseman kokeminen sisältää moniaististen havaintojen lisäksi toiminnallisia, kulttuurisia ja sosiaalisia aspekteja. Maisema ei siis tarkoita samaa kuin näkymä tai rakenteiden näkyminen alueen ulkopuolelle.)

Maisemavaikutusten arvioinnissa olennaista olisi ollut selvittää alueen nykyiset välittömät käyttömuodot ja käyttäjät. Todennäköisiä haja-asutuksen lomassa olevien suurehkojen talousmetsäalueiden käyttötapoja ovat esimerkiksi marjastus, sienestys, metsästys ja retkeily. Kyse on hyvin suuresta alueesta, joten hankkeen vaikutus näihin olisi ollut tärkeää selvittää. Metsästyksen kannalta kyse on merkittävästä alueesta, joten myös vaikutukset riistaeläinten liikkumiseen, riistatalouteen ja metsästysmahdollisuuksiin olisi tullut selvittää.

Ympäristöä arjessaan elävät ja käyttävät ihmiset määrittävät ympäristön kulttuurisen arvon. Vaikutuksia kulttuuriympäristöön ei siis ole mahdollista arvioida vain hallinnollisten luokitusten, kuten Valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden luokitusten tai kiinteiden muinaisjäännösten perusteella. ”Eräänlainen takamaa” (arkeologista inventointia lainaten), voi olla ihmisille kulttuurisesti ja sosiaalisesti merkityksellistä ympäristöä.

Ilmastovaikutukset

Aurinkovoima on sähköntuotantovaiheessa sinänsä päästötöntä. SLL Satakunta pitää tärkeänä uusiutuvan, päästöttömän energiatuotannon lisäämistä. Hankkeessa huomio kiinnittyy kuitenkin voimalaitoksen sijoitusympäristöön ja tässä, kuten jo edellä mainittiin, erityisesti alueen huomattavaan kokoon. Hankkeen mittakaava huomioiden tulisi selvittää voimala-alueen alta kaadettavan metsän aiheuttama hiilivaraston menetys sekä metsän katoamisesta johtuva jatkuvan hiilinielun menetys. Tämä mahdollistaisi hankkeen todellisen hiilijalanjäljen arvioimisen. SLL Satakunta katsookin, että kokonaishiilitaseen arviointia ei näin mittavassa maankäyttöhankkeessa voi jättää tekemättä.

Yhteenveto

Suomessa on tällä hetkellä kasvava tarve uusiutuvan energian tuotannolle. Tuuli- ja aurinkovoimaa suunnitellaan paljon. Siksi pidämme tärkeänä suunnittelukohteiden sosio-ekologisten vaikutusten huolellista ja laaja-alaista arviointia, mikä tarkoittaa muutakin kuin lajiston ja hallinnollisesti rajattujen kohteiden inventoimista. Tämä korostuu aurinkoenergiahankkeissa niiden vaatimien huomattavien maa-alueiden takia. Hankkeessa hävitetään laaja alue uusiutuvia luonnonvaroja ja muutetaan se teollisuusalueeksi. Päästöttömänä sähköntuotantomuotona aurinkovoimalat sopivat erityisen hyvin rakennetuille alueille, kuluttajien ja valmiitten yhteyksien lähelle ja ovat tällöin huoltovarmempina.

SLL Satakunta ei puolla hankkeen toteuttamista nykyisessä sijainnissa. Vaikka luontoinventoinnit on tehty asiaankuuluvalla tarkkuudella, on alueen sosio-ekologinen merkitys kokonaisuudessaan jäänyt arvioimatta ja ilmastovaikutukset on ohitettu ylimalkaisesti toteamalla hiilinielun häviävän. Näin suuren alueen jääminen pois metsätalouskäytöstä lisää hakkuupainetta muilla alueilla, mikä vaikeuttaa Satakunnan alueella luontokadon pysäyttämisen näkökulmasta välttämättömän lisäsuojelun toteuttamista. Toivomme, että vaikutuksia muihin elinkeinoihin, luonnonsuojelun toteuttamismahdollisuuksiin ja ilmastoon arvioidaan laajasti eri näkökohdat huomioiden. Lisäksi susireviiri ja siihen kohdistuva heikentämiskielto on huomioitava EU:n luontodirektiivin edellyttämällä tavalla.