Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Satakunnan piiri

Satakunta
Navigaatio päälle/pois

Valitus Korkeimpaan hallinto-oikeuteen Ulvilan Haukisuon tur­ve­tuo­tan­toa­lu­een ym­pä­ris­tö­lu­vas­ta

KORKEIMMALLE HALLINTO-OIKEUDELLE

Valituslupahakemus ja valitus Vaasan hallinto-oikeuden päätöksestä

Valituksenalainen päätös

Vaasan hallinto-oikeuden päätös 3.3.2020 20/0014/1. Dnro 01423/17/5115, 01439/17/5115, 01432/17/5115, 01441/17/5115, 01442/17/5115, 01469/17/5115, 01470/17/5115, 01471/17/5115, 01472/17/5115.

Asia koskee Etelä-Suomen aluehallintoviraston 29.9.2017 Nro 206/2017/2. toistaiseksi myöntämää ympäristölupaa A. Ahlström Kiinteistöt Oy Ulvilan kaupungissa Kokemäenjoen vesistöalueella sijaitsevan Haukisuon 53,5 ha:n suuruisen alueen turvetuotantoon.

Valittajat

Suomen
luonnonsuojeluliiton Satakunnan piiri ry

Suomen
luonnonsuojeluliitto Ulvila ry

Jokilaakson
ympäristöyhdistys ry

Vaatimukset

1 Valituslupa.

2 Ympäristölupaa ei tule myöntää ennen Sääksjärven hyvän tilan saavuttamista.

3 Vaasan hallinto-oikeuden päätös perustuu ehdotusvaiheen jälkeen muuttuneeseen maakuntakaavamerkintään.

4 Vaadimme, että mikäli tuotanto aloitetaan, niin se rajoitetaan hakemuksessa mainittuihin ensisijaisiin tuotteisiin.

Perustelut                                       

1 Valituslupa.

Valittajien
mielestä kaikki aiemmassa valituksessamme Vaasan hallinto-oikeuteen pitää
edelleen paikkansa ja Vaasan hallinto-oikeuden päätöksen jälkeen päätöksen
perusteet ovat osin muuttuneet.

2 Ympäristölupaa ei tule myöntää.

Lupaa ei tule myöntää ennen kuin Sääksjärven vesi on sekä ekologisesti että kemiallisesti hyvässä tilassa. Sääksjärvi on ekologisesti tyydyttävässä tilassa ja hyvän tilan saavuttaminen vuoteen 2027 mennessä ei ole mahdollista, mikäli vesistöön kohdistuu lisäkuormitusta. Hallinto-oikeuden päätöksen mukaan kuormitusarvioon liittyvä epävarmuus huomioiden, että toiminnan päästöistä ei ennalta arvioiden aiheudu Sääksjärven merkittävää pilaantumista tai sen vaaraa eikä vesienhoitosuunnitelman tavoitteiden vaarantumista.

Hallinto-oikeus toteaa päätöksessään myös, että Haukisuon vesienkäsittely täyttää parhaalta käyttökelpoiselta tekniikalta vaadittavat edellytykset sekä ehkäistään alapuolisen vesistön pilaantuminen. Päästöraja-arvon asettaminen ei siten ole tarpeen. Paras mahdollinen käyttökelpoinen tekniikka ei johda automaattisesti vesienhoidon hyvän tilan saavuttamiseen. Sääksjärven tapauksessa vaikutukset ovat heikentäviä.

Yllä mainittu on mielestämme vastoin vesipolitiikan puitedirektiiviä. Euroopan Unionin tuomioistuimen niin sanotussa Weser-tuomiossa vahvistaman tulkinnan mukaan kansallinen viranomainen ei saa myöntää lupaa toimenpiteelle, jonka seurauksena pintavesimuodostuman jonkun laadullisen tekijän tilaluokka heikkenisi. Suomessa Korkein hallinto-oikeus on myös tulkinnut vesipolitiikan puitedirektiiviä vastaavalla tavalla (KHO:2019:166).

3 Vaasan hallinto-oikeuden päätös perustuu ehdotusvaiheen jälkeen muuttuneeseen maakuntakaavamerkintään.

Vaasan hallinto-oikeus perustelee päätöstään sillä, että Ulvilan Haukisuo on osoitettu Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 valmisteluvaiheen aineistossa turvetuotantoalueena merkinnällä maa-ainesten ottoalue EO5.

Tämä ei enää pidä paikkaansa, sillä Satakunnan vaihemaakuntakaava 2 on hyväksytty 17.5.2019. Vahvistetun kaavan selostusosan mukaan: ”Merkinnällä (se) osoitetaan Ulvilan Haukisuon turvetuotannon selvitysalue. Merkinnällä se5 osoitetaan Ulvilassa sijaitseva Haukisuon alue, jonka varaamista turvetuotantoalueeksi ei ole voitu ratkaista maakuntakaavaehdotuksen valmisteluvaiheessa.”

4 Vaadimme, että mikäli tuotanto aloitetaan, niin se rajoitetaan hakemuksessa mainittuihin ensisijaisiin tuotteisiin.

Ympäristölupahakemuksessa tuotettavasta turpeesta todetaan: ”Alueelta tuotetaan ensisijaisesti kasvu- ja ympäristöturvetta sekä toissijaisesti jyrsinpolttoturvetta”. Vaadimme, että mikäli tuotanto aloitetaan, niin se rajoitetaan mainittuihin ensisijaisiin tuotteisiin. Tämä rajoittaisi kaivusyvyyttä, jolloin vähennettäisiin riskiä siitä, että Haukijärven ja sen rantaluhdan luonnontilaisuus kärsisi. On oletettavissa, että polttoturpeen kannattavuus ei intressivertailussa korvaa syvemmästä kaivusta aiheutuvaa lisäriskiä siitä, että Haukijärven ja sen rantaluhdan luonnontilaisuus heikkenisi merkittävästi.

Päiväys

Porissa,
20.3.2020

Vakuudeksi

Suomen
luonnonsuojeluliiton Satakunnan piiri ry

Ilpo
Koppinen, puheenjohtaja

Suomen
luonnonsuojeluliitto Ulvila ry

Ilpo
Koppinen, puheenjohtaja

Jokilaakson
ympäristöyhdistys ry

Milma-Emilia Kumpulainen, puheenjohtaja