Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Satakunnan piiri

Satakunta
Navigaatio päälle/pois

Valitus koskien Eurajoen jätevesien pur­ku­paik­ka­pää­tök­siä

VAASAN HALLINTO-OIKEUDELLE

Muutoksenhaku

Valituksenalaiset päätökset

Etelä-Suomen aluehallintoviraston tekemät ympäristönsuojelulain mukaiset päätökset:
Nro 489/2019 (Dnro ESAVI/11233/2017), jossa hakijana Säkylän kunta.
Päätös koskee hakijan Köörnummen jätevedenpuhdistamon ympäristöluvassa
määrättyä selvitystä purkupaikkavaihtoehdoista.
Nro 490/2019 (Dnro ESAVI/12277/2017), jossa hakijana Apetit Suomi Oy, Säkylä.
Päätös koskee hakijan Säkylän jätevedenpuhdistamon ympäristöluvassa määrättyä
selvitystä purkupaikkavaihtoehdoista.
Nro 491/2019 (Dnro ESAVI/615/2018), jossa hakijana JVP-Eura Oy, Eura.
Päätös koskee hakijan jätevesien purkupaikkavaihtoehtoja koskevaa selvitystä ja luvan
muuttamista.

Valittajat

Suomen luonnonsuojeluliiton Satakunnan piiri ry,
Ala-Satakunnan Ympäristöseura ry sekä
Suomen luonnonsuojeluliiton Rauman seutu ry

VAATIMUKSET

1 Ensisijaisesti vaadimme Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätösten Nro
489/2019, Nro 490/2019 ja Nro 491/2019 kumoamista. Kantamme on, että JVP-Euran
Oy:n, Säkylän kunnan sekä Apetit Suomi Oy:n purkuputkiselvityksissään esittämät
VE0 -vaihtoehdot, joissa puhdistamojen purkuvesien laskeminen Eurajokeen jatkuu,
on hylättävä. JVP-Eura Oy, Säkylän kunta ja Apetit Suomi Oy on velvoitettava
käynnistämään uusien siirtoputkilinjojen suunnittelu ja hakemaan niille
ympäristölupaa.
2 Toissijaisesti vaadimme Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätöksen nro 491/2019
osalta, että vanhentunut bisfenoli A:n (BPA) tavoitearvo eli enimmäispitoisuus (mg/l)
on korvattava bisfenoli S:n (BPS) lupa-arvolla. JuJo Thermal Oy Eurassa on
ilmoittanut siirtyneensä käyttämään BPS-yhdistettä BPA:n tultua kielletyksi Suomessa
vuoden 2020 alussa.
Lisäksi JVP-Eura Oy:n ympäristöluvan lupaehdon 4a fosforinpoiston vähimmäisteho
tulee nostaa 95 prosenttiin 30.6.2022 mennessä.
3 Mikäli Vaasan hallinto-oikeus kuitenkin jättää Etelä-Suomen aluehallintoviraston
päätökset voimaan, yhdistykset esittävät puhdistamojen ympäristölupien muuttamista
määräaikaisiksi. JVP-Eura Oy:n, Apetit Suomi Oy:n ja Säkylän kunnan
jätevedenpuhdistamojen purkuputkien paikan siirtoa ja ympäristölupien voimassaoloa
tulisi arvioida uudelleen viimeistään 1.1.2027 mennessä.
4 Täydennämme valitustamme 13.1.2020 jälkeen, koska valitusajan osuminen
keskelle joulu- ja tammikuun juhlapyhiä sekä vuodenvaihteen loma-aikoja on
vaikeuttanut asiantuntijalausuntojen hankkimista.

PERUSTELUT
Asian kuvaus

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on hyväksynyt kolmen Eurajokeen purkuvetensä
laskevan jätevedenpuhdistamon (Säkylän kunta, Apetit Suomi Oy ja JVP-Eura Oy)
esittämät selvitykset ja muuttanut niiden ympäristölupien lupamääräyksiä tietyin osin.
Päätösten Nro 489/2019, Nro 490/2019 ja Nro 491/2019 mukaan Säkylän kunnan
Köörnummen, Apetit Suomi Oy:n Säkylän ja JVP-Eura Oy:n Euran
jätevedenpuhdistamoissa käsitellyt jätevedet saa jatkossakin johtaa nykyisessä
purkupaikassaan Eurajokeen.
Suomen luonnonsuojeluliiton Satakunnan piiri ry, Ala-Satakunnan Ympäristöseura ry
ja Suomen luonnonsuojeluliiton Rauman seutu ry ovat Etelä-Suomen
aluehallintovirastolle 24.1.2019 jättämässään mielipiteessä vastustaneet jäteveden
johtamista vähävetiseen Eurajokeen ja vaatineet, että hakemukset on hylättävä, ja että
hakijoiden on käynnistettävä uusien siirtoviemärilinjojen suunnittelu.
Toistamme valituksessamme muutkin mielipiteessä esille tuomamme asiat:
”Eurajoki on virtaamaltaan pieni ja monenlaisille häiriöille herkkä ekosysteemi.
Jätevedenpuhdistamoiden lisäksi sen kuormitusta lisäävät kaatopaikkojen suotovedet,
hajakuormitus, sateiden aiheuttamat huuhtoumat, joen säännöstely, ojitukset ja
kuivuus sekä happamat sulfaattimaat, joiden läpi joki alajuoksullaan virtaa.

Suurin osa Eurajokeen tulevasta kuormituksesta on hajakuormitusta, joka koostuu
moninaisista maa- ja metsätalouden lähteistä. Ilmastonmuutoksen myötä
hajakuormitus tulee lisääntymään entisestään, koska pitkät kuivuusjaksot ja äkilliset,
runsaat sadejaksot vaikuttavat joen virtaamavaihteluihin ja kuormitustasoon.
Toukokuusta 2016 lähtien jokivedestä on mitattu useita kuormituspiikkejä, joissa
fosfori-, typpi-, nitraattityppi- ja kiintoainepitoisuudet ovat nousseet korkeiksi. Tämä
osoittaa, että Eurajoki on pienivirtaamainen, kuormitustekijöiden vaikutuksille altis
joki, joka soveltuu äärimmäisen huonosti jätevedenpuhdistamojen purkuvesistöksi.”

Päätösten kumoaminen

Suomen luonnonsuojeluliiton Satakunnan piiri ry, Ala-Satakunnan Ympäristöseura ry
ja Suomen luonnonsuojeluliiton Rauman seutu ry vaativat Etelä-Suomen
aluehallintoviraston päätösten Nro 489/2019, Nro 490/2019 ja Nro 491/2019
kumoamista sekä Säkylän kunnan, Apetit Suomi Oy:n ja JVP-Eura Oy:n
velvoittamista käynnistämään uusien siirtoputkilinjojen suunnittelu.
Yhdistysten mielestä AVI ei ole riittävän perusteellisesti käynyt läpi kaikkia
mielipiteissä ja lausunnoissa esitettyjä ratkaisuvaihtoehtoja eikä perehtynyt kaikkiin
joen ekosysteemin oloihin olennaisessti vaikuttaviin seikkoihin. Menettelytapa on
omiaan rikkomaan mm. vesienhoitolain ja EU:n vesipuitedirektiivin periaatteita
vesistöjen hyvän tilan saavuttamisessa.

1. Joen kokonaiskuormitus
AVI on päätöksissään ottanut kannan, ettei hakijoiden jätevedenpuhdistamojen
purkuvesien johtamisella vaihtoehtoiseen paikkaan ole tässä vaiheessa saavutettavissa
Eurajoen tilan merkittävää paranemista. Sen mukaan vain puhdistamojen tulokuorman
olennainen lisääminen saattaisi edellyttää ympäristöluvan muuttamista.
Yhdistysten mielestä AVI on tukeutunut päätöksissään liiaksi hakijoiden Sweco Oy:llä
teettämään selvitykseen. Esimerkiksi Eurajoen-Lapinjoen-Sirppujoen
toimenpideohjelman kanssa päätökset ovat ristiriidassa. Ohjelmassa todetaan Eurajoen
sopivan huonosti jätevesien purkuvesistöksi. Jo vuonna 2013 on laadittu selvitys
Säkylän ja Euran jätevesien johtamiseksi alueen ulkopuolelle.
Eurajoen ja Köyliönjoen JOKI-ohjelma on huomioitu päätöksessa vain sen
ojavesiseurannan tuloksien osalta. Näiden on katsottu tukevan seikkaa, että muualta
tuleva ravinne- ja kiintoainekuormitus olisi ”ajateltua suurempaa”. Tämä on
yhdistysten mielestä virheellinen tulkinta. JOKI-ohjelma tarkoituksena on edistää
toiminta-alueen vesienhoitoa, veden laadun turvaamista ja parantamista.
Ojavesiseurannan raportissa vuodelta 2018 todetaan, että seurantaa ja
vesiensuojelutoimenpiteitä on kohdennettu kuormittavimpiin ojiin.

2. Vesipuitedirektiivi ja Eurajoen ekologinen tila
Ympäristöministeriön ja Suomen ympäristökeskuksen uusin arvio Suomen pintavesien
ekologisesta tilasta luokittelee Eurajoen tilan tyydyttäväksi. AVI ei ole päätöksessään
riittävästi selvittänyt millä tavoin erilaiset purkuputkivaihtoehdot vaikuttaisivat
Eurajoen ja esimerkiksi Eurajoensalmen merialueen ekologiseen tilaan. EU:n
vesipuitedirektiivi kuitenkin edellyttää vesistöjen hyvän tilan saavuttamista. Myös
Eurajoen-Lapinjoen-Sirppujoen toimenpideohjelmassa tavoitteeksi on asetettu
Eurajoen alaosan hyvän tilan saavuttaminen vuoteen 2021 mennessä. Koska se vaatisi
joen ravinnekuormituksen vähentämistä sekä kokonaisfosforin että -typen osalta 10–
30 prosenttia kokonaiskuormituksesta, tavoitetilan saavuttaminen ei vaikuta
mahdolliselta, mikäli puhdistamojen purkuvesien laskeminen jokeen jatkuu.

3. Bisfenolit ja hormonit
Eurajokeen JVP-Eura Oy:n jätevedenpuhdistamon purkuvedestä päätyneistä
haitallisista aineista huonomaineisimpia ovat bisfenolit. Bisfenoli A:n (BPA) käyttö
kiellettiin Suomessa vuoden 2020 alusta. Bisfenoli A:ta vuosia käyttänyt JuJo Thermal
Oy on ilmoittanut korvanneensa sen jo marraskuun 2019 alusta bisfenoli S:llä (BPS).
Uuden aineen ympäristövaikutustutkimukset ovat vielä kesken, mutta tähän mennessä
on selvinnyt, ettei BPS juuri ole edeltäjäänsä parempi vesiekosysteemille.
Se että Etelä-Suomen aluehallintovirasto on asettanut 12.12.2019 antamassaan
päätöksessä Nro 491/2019 tavoitearvot JVP-Eura Oy:n purkuvesien BPA:lle BPS:n
sijasta ei anna hyvää kuvaa päätösprosessista. Tältä osin puhdistamon ympäristölupa
on siis jo vanhentunut.
AVI ei ole päätöksissään ottanut huomioon myöskään Aalto-yliopistossa kesällä 2019
tarkastetun Pia Välitalon väitöskirjan tutkimustuloksia, jotka kertovat mm. JVP-Eura
Oy:n puhdistamon kyvystä poistaa jätevedestä haitallisia ja myrkyllisiä kemikaaleja.
Puhdistamo oli yksi tutkimuksen näytteenottopaikoista. Sieltä mitattiin
poikkeuksellisen korkeita, jopa muihin verrattuna moninkertaisia, pitoisuuksia mm.
bisfenoliA:ta sekä hormoneja. Toksisuus ja orgaaniset haitta-aineet – Monimutkaisten
ympäristönäytteiden vaikutusperusteiden arviointi -väitöskirjassa arvioitiin
suomalaisten jätevedenpuhdistamoiden vedenlaatua sekä puhdistustehokkuutta
myrkyllisyyden ja orgaanisten haitta-aineiden osalta. Tutkimuksessa havaittiin, että
perinteiset jäteveden puhdistustekniikat eivät kokonaisuudessaan poista orgaanisia
haitta-aineita tai toksisuutta. Tämänkään takia Eurajoki vähävetisenä jokena ei sovellu
jätevedenpuhdistamon purkuvesistöksi, ei etenkään näin haitallisia aineita sisältävien
jätevesien ollessa kyseessä.

4. Uhanalaiset vaelluskalat
Etelä-Suomen aluehallintovirasto ei ole päätöksissään Nro 489/2019, Nro 490/2019 ja
Nro 491/2019 juuri huomioinut Eurajoen vaelluskalakantoja. Niitä ovat
mielipiteissään ja lausunnoissaan tuoneet esille muut tahot. Uhanalaisten taimenen,
lohen ja vaellusiian puolesta ovat lausuneet yksittäiset henkilöt, yhdistykset sekä myös
Eurajoen kunnan ympäristölautakunta:
”Eurajoen kunta on mukana JOKI-ohjelmassa, jossa suunnitellaan mm.
virtavesikunnostuksia vaelluskalojen elinolosuhteiden parantamiseksi Eurajoessa.
Esimerkiksi korkea kiintoainekuormitus tai alhainen happipitoisuus saattaa vaikuttaa
merkittävästi kalojen elinolosuhteisiin.”
Eurajoen kehitys vaelluskalajoeksi on saanut myös median huomion, sillä kutemaan nousemisen esteitä on poistettu mm. Varsinais-Suomen ELY-keskuksen ja Pyhäjärvi-instituutin toimin. Kalateitä ja koskia kunnostamassa on ollut myös useita yhdistyksiä ja talkoohenkisiä vaelluskalojen suojelijoita. Tavoitteena on saada jokialueelle pysyvä,
luontaisesti lisääntyvä kalakanta. Tällä on myös kalataloudellista merkitystä.
Suomen luonnonsuojeluliiton Satakunnan piiri ry:n, Ala-Satakunnan Ympäristöseura
ry:n ja Suomen luonnonsuojeluliiton Rauman seutu ry:n mielestä AVIn päätöksissä ei
ole tuotu esille puhdistamojen ja joen muiden kuormitustekijöiden yhteisvaikutuksia
vaelluskalojen nousuun ja lisääntymiseen Eurajoessa. Puhdistamojen purkuvesien
siirtäminen pois Eurajoesta olisi käyttökelpoinen tapa parantaa kalojen oloja, koska
muihin hajakuormituksen ja happamien sulfaattimaiden tuomiin ongelmiin joen
ekologisessa tilassa pystytään vaikuttamaan hitaammin.
Jätevedenpuhdistamojen ympäristölupien määräaikaisuus

Mikäli Vaasan hallinto-oikeus kuitenkin päättää jättää Etelä-Suomen
aluehallintoviraston päätökset/päätöksen Nro 489/2019, Nro 490/2019 ja/tai Nro 491/2019 voimaan, vaadimme ympäristölupien voimassaolon muutettavaksi määräaikaiseksi.
Varsinais-Suomen ELY-keskus ehdotti lausunnossaan JVP-Eura Oy:n vastineen
johdosta, että purkuputken siirtoa tulisi arvioida uudestaan viimeistään, kun Eurajoen
ekologinen tilan seuraava luokittelu on tehty kuuden vuoden kuluttua eli vuonna 2025.
Yhdistysten mielestä tämän lisäksi purkuputkien siirtämiseen voi velvoittaa myös
vesienhoidon uusi suunnitelma, joka tehdään vuosiksi 2022–2027.

Yhteenveto

Katsomme, että Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätösten Nro 489/2019, Nro
490/2019 ja Nro 491/2019 perustelut ovat osin virheelliset ja että päätökset ovat
ympäristönsuojelulain, vesilain, vesienhoitolain ja EU:n vesipuitedirektiivin vastaisia
sekä aluehallintoviraston tiedot Eurajoen vesistön ekologisista oloista ovat
puutteellisia.

Valitusaika

Päätös on annettu 12.12.2019. Tämä valitus annetaan 13.1. eli 30 päivän valitusajan
sisällä.

PÄIVÄYS
Porissa 13.1.2020
VAKUUDEKSI
Suomen luonnonsuojeluliiton Satakunnan piiri ry
Ilpo Koppinen
puheenjohtaja
Ala-Satakunnan Ympäristöseura ry
Niina Laihonen
puheenjohtaja
Suomen luonnonsuojeluliiton Rauman seutu ry
Esa Hankonen
puheenjohtaja