Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Satakunnan piiri

Satakunta
Navigaatio päälle/pois

Ruotanansuon turvetuotannon ympäristölupa ja toi­min­na­na­loit­ta­mis­lu­pa

MIELIPIDE 17.9.2019

Suomen luonnonsuojeluliiton Satakunnan Piiri ry
Ala-Satakunnan Ympäristöseura ry
Jokilaakson Ympäristöyhdistys ry

Asia: Ruotanansuon turvetuotannon ympäristölupa ja
toiminnanaloittamislupa

Ruotanansuo on viimeisiä rippeitä Harjavallan ja Säkylän välisen
vedenjakaja-alueen laajasta suo- ja metsäerämaasta. Alueen luontoarvoja on
pala palalta murennettu erillisten ojitus- metsätalous, turvetuotanto- ja
soranottohankkeiden puitteissa. Toiminnan kokonaisvaikutusta alueen
luontoon, vesistöihin ja pohjavesivaroihin ei missään vaiheessa ole arvioitu.
Nyt vireillä olevassa hankkeessa huomattava osa (n. 2000 m3/vrk)
Köyliönjärveen laskevan Mustaojan valuma-alueen vesistä olisi tarkoitus
kääntää virtaamaan Kokemäenjoen vesistöön. Tämän muutoksen vaikutusta
Köyliönjärven Natura-alueeseen, alueen pohjavesiin ja järven pohjoispään
lähteisiin ja välillisesti Köyliönjokeen, ei hakemuksessa ole lainkaan arvioitu,
vaikka se vähentäisi merkittävästi veden vaihtuvuutta Köyliönjärven
pohjoispäässä ja uhkaisi alueella olevien lähteiden säilymistä.
Laajoilla turvemaiden ojituksilla ja runsaalla pohjavedenotolla on jo nyt ollut
huomattavan haitallinen vaikutus Köyliönjärven ekosysteemiin. Tästä on
esimerkkinä lähteiden kuivuminen Köyliönjärven rannoilla.

2/2

Hankkeelle ei tule myöntää ympäristölupaa ja toiminnanaloittamislupaa
ennen kuin seuraavat ehdot toteutuvat:
A) Hanke ei saa vähentää Köyliönjärven vesitasetta ja veden vaihtuvuutta
Köyliönjärven Natura-alueilla eikä Köyliönjoen keskialivirtaamaa. Luontaisen
valuma-alueen virtaamia ei tule muuttaa, vaan turvetuotantoalueen vedet
tulee suunnata Köyliönjärven valuma-alueelle.
B) Hanke ei saa lisätä ravinteiden eikä orgaanisen aineen kuormitusta
Köyliönjärveen eikä -jokeen.
C) Turvetuotantoalueen vaikutusalueella olevat Satakunnan
maakuntakaavassa mainittujen luonnonsuojelualueiden luontoarvot eivät saa
heikentyä.
D) Jo tehtyjen luontoselvitysten lisäksi hankealueella on tehtävä myös
päiväperhos- ja sudenkorentoselvitykset.
E) Turvetuotantoalueen vedenjohtamisjärjestelyjen vaikutus Ruotananjärven
ja sen rantanevan suojelualueihin tulee selvittää.

Suomen luonnonsuojeluliiton Satakunnan piiri ry
Markku Suominen, varapuheenjohtaja

Ala-Satakunnan Ympäristöseura ry
Niina Laihonen, puheenjohtaja
Jokilaakson Ympäristöyhdistys ry
Milma-Emilia Kumpulainen, puheenjohtaja