Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Satakunnan piiri

Satakunta
Navigaatio päälle/pois

Lausunto Kieku Oy:n ”Munakori”-hankkeen ym­pä­ris­tö­vai­ku­tus­ten ar­vioin­ti­se­los­tuk­ses­ta

Vaikutukset kasvillisuuteen, eliöihin, luontoon ja luonnon monimuotoisuuteen

Arviointiselostuksessa mainitaan, että hankealueelle on tehty luontoselvitys heinäkuussa 2018 Envibio Oy:n toimesta ja alueelta ei ole löytynyt luonnon­suojelulain mukaisia suojel­tuja luontotyyppejä, vesilain mukaisia pienvesi­koh­teita, metsälain mukaisia erityisen tärkei­tä elinympäristöjä, Suomessa uhana­laisia luontotyyppejä eikä luonnon monimuotoisuuden kannalta muuten eri­tyisen tärkeitä luontotyyppejä. Arviointiselostuksessa ei kuitenkaan ky­seistä luontoselvitystä ole liitteenä, joten siitä tehtyjä johtopäätöksiä ei voida arvi­oida.

Lannan varastointi ja käyttö sekä jätevedet

Arviointiselostuksessa mainitaan, että lanta toimitetaan sopimusperusteisesti jatkokäsiteltä­väksi Biolan Oy:lle. Esisopimuksia on tehty kuitenkin vain alle puolesta VE1:n tuottamasta lantamäärästä. Arviointiselostuksesta ei käy ilmi, mihin sijoitetaan loppu lantamäärä. Lan­­­nan toimittamisesta laadittu esisopi­mus lisää merkittävästi Biolanin vedenpuhdistamon ra­vinnekuormaa. Tämän lisääntyvän lantamäärän vaikutus Biolanin vedenpuhdistamon toi­min­taan ja purkuvesiin on arvioitava YVA -selostuksessa.

Selostuksessa kerrotaan, että hallien pesuvedet toimitetaan peltolevitykseen, mutta siitä ei käy ilmi mihin ja minkälaisia ympäristövaikutuksia pesuvesillä on. Tähänkin asiaan olisi hyvä saada selvitys YVA -selostuksessa

 

Suomen luonnonsuojeluliiton Satakunnan piiri ry

Kari Ylikoski, puheenjohtaja

 

Ala-Satakunnan Ympäristöseura ry

Niina Laihonen, puheenjohtaja