Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Satakunnan piiri

Satakunta
Navigaatio päälle/pois

Satakunnan piirin lausunto yh­teis­ka­na­la­hank­keen ym­pä­ris­tö­vai­ku­tus­ten ar­vioin­tioh­jel­mas­ta

Piirin ja Ala-Satakunnan yhdistyksen yhteinen lausunto Kieku Oy:n ”Munakori”-hankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta

Allekirjoittajat haluavat tuoda esiin huolensa muutamiin arviointiohjelmassa tarkennusta vaativiin selvityksiin.

Vaikutukset kasvillisuuteen, eliöihin, luontoon ja luonnon monimuotoisuuteen

YVA-ohjelmassa mainitaan, että hankealue ei sijoitu luonnonsuojelu- tai muulle suojelualueelle ja arviointi tulee pohjautumaan nykytilaan ja jo tehtyihin selvityksiin (mm. kaavoituksen yhteydessä tehdyt luontoselvitykset)

Alueella ei ole yleis- eikä asemakaavaa, joten luontoselvityksiä ei ole tehty. Arviointiselostuksessa tulisikin esittää miten alueen nykytila selvitetään ja miten vaikutuksia kasvillisuuteen, eliöihin, luontoon ja luonnon monimuotoisuuteen seurataan toiminnan aikana.

Vaikutukset maahan, maaperään, pohja- ja pintaveteen

YVA-ohjelmasta ei käy ilmi jätevesien käsittely. Arviointiselostuksessa tulisi esittää suunnitelma jätevesien käsittelystä ja johtamisesta sekä normaali- että poikkeustilanteissa.
Lannan välivarastoinnista ja siihen liittyvistä mahdollisista päästöistä tulee niin ikään esittää suunnitelma. Arviointiselostuksessa tulisi myös selvittää lannan loppusijoitus: missä lanta käsitellään tai jos lanta käytetään peltoviljelyyn mihin ja minkälaisille peltoaloille se levitetään ja mitä ympäristövaikutuksia lannan levittämisestä pelloille mahdollisesti aiheutuu.

Suomen luonnonsuojeluliiton Satakunnan piiri ry

Kari Ylikoski, puheenjohtaja

Ala-Satakunnan Ympäristöseura ry

Niina Laihonen, puheenjohtaja