Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Satakunnan piiri

Satakunta
Navigaatio päälle/pois

Uksjoen ka­la­ta­lou­del­li­sen kunnostuksen eteneminen takkuaa

Uksjoki on Porissa ja Merikarvialla sijaitseva Uksjärven laskupuro. Sen pituus on 10 km ja valuma-alue 34 km2. Puroa on aikanaan voimakkaasti perattu, ensin uittoa ja myöhemmin maankuivatusta varten. Suoraan mereen laskevana se kuitenkin olisi potentiaalinen vaelluskalojen lisääntymisalue.

Koska siinä ei ole mitään nousuesteitä, purolle voitaisiin helposti ja pienin kustannuksin luoda vaelluskalojen lisääntymiselle suotuisat olosuhteet. Tällöin puron monimuotoisuus muutenkin lisääntyisi. Tässä tarkoituksessa purolle on tehty hyvät kunnostussuunnitelmat.

Uksjokeen on vuodesta 2013 lähtien istutettu taimenen poikasia ja 2015 tehdyssä sähkökalastuksessa saatiin varmistus sille, että ne ovat selvinneet hyvin. Ensimmäisiä merivaellukselta palaavia kaloja voidaan odottaa kotipuroonsa lisääntymään milloin tahansa, jolloin olisi ensiarvoisen tärkeää, että niille löytyy kunnollisia kutusoraikkoja. Siksi kunnostussuunnitelman toteuttaminen on jo nyt myöhässä.

Kunnostus on valitettavasti väärinkäsityksistä johtuen kohdannut paikallista vastustusta. Siitä johtuen valvontaviranomainen edellytti kunnostukselle vesioikeudellista lupaa, vaikka normaalisti tällainen pienimuotoinen kunnostaminen ei ylitä lupakynnystä. Valvontaviranomainen on kuitenkin luvannut puoltaa lupaa, kun se on aikanaan käsiteltävänä. Kunnostushanketta on vuodesta 2007 lähtien ajanut ja rahoittanut kalatalousviranomainen, joka aikaisemmin on myös hakenut tarvittavat luvat. Valitettavasti tämä ei enää ole mahdollista, joskin kalatalousviranomainen on auttanut lupahakemuksen kokoamisessa ja kirjoittamisessa ja on luvannut kantaa siitä koituvat kustannukset. Lupaviranomaisen mukaan yksityinen ihminen eikä myöskään yhdistys, esimerkiksi luonnonsuojelupiiri, ole hyvä luvan hakija. Paras hakija olisi kunta, tässä tapauksessa siis Porin kaupunki ja Merikarvian kunta. Julkisen vallan nykyiset käytännöt ovat synnyttäneet erikoisen tilanteen, missä hankkeen toteuttaja ei voi hakea hankkeen tarvitsemaa lupaa, vaan muodolliseksi hakijaksi tarvitaan kunta. Tämäkään ei olisi ongelma, jos kaikki osapuolet ymmärtävät tilanteen ja hyvää tahtoa löytyy.

Porin kaupunkia ja Merikarvian kuntaa ja pyydettiin muodollisiksi luvan hakijoiksi valmiiksi kootun  hakumateriaalin pohjalta.

Merikarvian kunnanhallitus päätti ryhtyä muodolliseksi hakijaksi edellyttäen, että Porin kaupunki on mukana. Porin ympäristö- ja lupa-asioiden lautakunta teki kaupunginhallitukselle päätösehdotuksen, jonka perusteella kaupunki voi allekirjoittaa lupahakemuksen edellyttäen, että Merikarvia on mukana. Tilanne näytti hyvältä.

Asian mennessä Porin kaupunginhallituksen käsittelyyn esittelijä oli kuitenkin kirjannut päätösehdotuksena, että Pori ei ryhtyisi muodolliseksi luvan hakijaksi. Perusteena mainittiin ”ennakoimattomat taloudelliset vastuut”. Näille vastuille esitetyt perusteet kuitenkin osoittautuivat täysin virheellisiksi, mikä seikka saatettiin ennen kaupunginhallituksen kokousta jäsenille tiedoksi. Tästä johtuen esittelijä veti asiakohdan pois odottamaan myöhemmin tapahtuvaa uutta käsittelyä.

Luonnonsuojelupiiri on esittänyt valvontaviranomaiselle vetoomuksen, että hanke pyrittäisiin toteuttamaan mahdollisimman pikaisesti.

Nyt odottelemme mielenkiinnolla asian tulemista uudelleen Porin kaupunginhallituksen asialistalle. Valitettava seuraamus viivästymisestä on, että huomioiden lupaviranomaisen normaalin käsittelyajan, kesä 2019 on jo menetetty kunnostusvuotena. Toivottavasti edes kesällä 2020 päästään tositoimiin.

Lisätietoja asiasta antaa Ilpo Koppinen, p. 040 545 1028, ilpo.koppinen@elisanet.fi