Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Satakunnan piiri

Satakunta
Navigaatio päälle/pois

Satakunnan piirin vastaus Porin kaupungin pyyntöön koskien Tammen tilan metsienhoito-ohjel­maa 2019-2069

Porin kaupunki haluaa kuulla eri käyttäjien ja sidosryhmien toiveita ja näkemyksiä Tammen tilan puuston hoidosta ottaen huomioon taloudelliset, virkistykselliset, suojelulliset sekä muut tärkeäksi koetut arvot

Tammen tila on luonnonympäristöiltään monimuotoinen ja pienipiirteinen. Alueelta löytyy hyvin säilyneitä pikkusoita, luonnonmetsiä ja pienialaisia kosteikoita. Yhdessä Joutsijärven kanssa tilan metsät muodostavat ainutlaatuisen kokonaisuuden. Luonnonarvot huomioivalla hoidolla voidaan säilyttää ja palauttaa alueen virkistys- ja luonnonarvoja taloudellisesti kestävällä tavalla.

Suomen luonnonsuojeluliiton Satakunnan piirin mielestä Joutsijärven alueen metsiä tulee hoitaa jatkossa ensisijaisesti virkistys- ja retkeilykäyttöön sopivalla tavalla. Hoitosuunnitelmien pohjaksi tulee koota kaikki aluetta koskeva luonto- ja metsätieto, jota on jo runsaasti. Tarvittaessa pitää hankkia lisätietoa alueen luonnonarvoista. Koostettu tieto mahdollistaa metsien eri käyttötarkoitusten yhteensovittamisen. Mielestämme virkistys- ja luonnonarvot huomioiva metsänkäsittely tulee nähdä enemmän mahdollisuutena kuin uhkana.

Metso-suojeluun sopivat kohteet pitää saada Metso-suojelun piirin pikaisesti. Alueella olevat muut luonnonarvokohteet tulee kirjata metsäsuunnitelmiin ja säilyttää ne luonnontilaisina. Kuvioita, joilta ei löydy merkittäviä luontoarvoja, tulee hoitaa avohakkuutonta metsänhoitotapaa noudattaen ns. jatkuvan kasvatuksen menetelmien mukaan. Käsittelyissä tulee huomioida alueen virkistyskäyttö esimerkiksi kasvattaen puustoa järeäksi ennen yläharvennuksia. Erirakenteishakkuissa tulisi jättää kaikki järeät lehtipuut pysyviksi säästöpuiksi ja säästää riistatiheiköitä. Hakkuut tulisi ajoittaa lintujen ja riistan pesimäkauden ulkopuolelle. Metsänhoitotöissä tulee lisäksi huomioida maisemalliset arvot jatkuvan kasvatuksen intensiteettiä valittaessa.

Tammen tilaan kuuluu huomattava määrä suojelemattomia maisema- ja luonnonarvoiltaan merkittäviä saaria. Saaret tulisi jättää kokonaan metsänkäsittelytoimien ulkopuolelle.

Metsienhoito-ohjelma on tarkoitus laatia pitkälle 50 vuoden periodille. Pitkäjänteisen suunnittelun pohjaksi tulee koota perusteelliset taustatiedot ja tehdä näiden pohjalta yksityiskohtaisemmat metsäsuunnitelmat. Ensiksi tulee luopua Porin kaupungin ylimitoitetuista tulostavoitteista ja hakkuusuunnitelmista, ettei aiheuteta peruttamattomia vahinkoja alueen virkistys- ja luonnonarvoille. Raskaiden metsänkäsittelytoimien jälkeen arvot eivät ole palautettavissa tai palautuminen kestää kauemmin kuin 50 vuoden ohjelmakausi. Lyhytnäköisten hakkuiden seurauksena alueen huomattavat mahdollisuudet menetetään. Porin kaupunki voi myös mm. selvittää mahdollisuutta myydä alue valtiolle suojelualueeksi, retkeilyalueeksi tai kansallispuistoksi.

Tärkeää on myös huomioida Joutsijärven merkitys Porin raakavesilähteenä. Raskaat metsänhoitotyöt ojituksineen uhkaavat korvaamatonta ja hitaasti uusiutuvaa resurssia. Keveät metsänkäsittelytavat Tammen tilalla vähentänevät merkittävästi valuma-alueelta tulevaa kuormaa. Tällä olisi myönteinen vaikutus myös kalataloudellisten kunnostusten piirissä oleville Harjunpäänjoen vaelluskalakannoille.

Tammen tilan tulevaisuudesta

Keveämmällä metsäkäsittelyllä ja arvokohteiden suojelulla saavutetaan useita toisiaan tukevia synergiaetuja. Luonnoltaan monimuotoinen ja retkeilykäyttöön soveltuva laaja alue on jo nyt tärkeä lähivirkistysalue porilaisille ja muille retkeilijöille. Lisäksi Metsäopiston lähimetsänä alue on tärkeä luonnonvara- ja ympäristöalan lähiopetuskohteena. Lähitulevaisuudessa kohteen merkitys vain kasvaa. Retkeilyn ja matkailun tuleva määrä riippuu alueen metsienhoito-ohjelmasta ja sen sisällöstä.

Porin kaupunki on sitoutunut tavoittelemaan 80 prosentin hiilipäästövähennystä vuoteen 2030 mennessä vuoden 2007 tasosta (Pori sopimus). Hakkuut vähentävät aina hiilivarastoa, eikä hakkuun jälkeinen hiilensidonta ole riittävän nopeaa akuutissa ilmastokriisissä. Joutsijärven alueen osittainen suojelu yhdistettynä hienovaraiseen metsänkäsittelyyn mahdollistavat merkittävän hiilivaraston muodostamisen. Pori voisi hyödyntää alueen hiilinielua ja -varastoa osana päästövähennyksiä. Alue voisi toimia myös esimerkiksi ekologisena kompensaationa Porin kaupungin työntekijöiden työmatkojen aiheuttamille päästöille.

Tulevaisuudessa Joutsijärven ympäristöön voitaisiin perustaa laaja ja hyvin hoidettu retkeilyalue tai kansallispuisto. Näillä olisi huomattava aluetaloudellinen merkitys lisätessään maakuntaan kohdistuvaa luontomatkailua.

 

Kari Ylikoski

puheenjohtaja,

Suomen luonnonsuojeluliiton Satakunnan piiri