Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Satakunnan piiri

Satakunta
Navigaatio päälle/pois

Jä­te­ve­si­puh­dis­ta­mo­jen pur­ku­vaih­toeh­to­jen ym­pä­ris­tö­vai­ku­tuk­set on arvioitava perusteellisesti

Suomen luonnonsuojeluliiton Satakunnan piirin ja paikallisyhdistysten kannanotto nykyisin Eurajokeen purettavista jätevesistä

Suomen luonnonsuojeluliiton Satakunnan piiri ja paikallisyhdistykset ovat jo pit­kään olleet huolestuneita teollisuuden ja yhdyskuntien jäteve­denpuhdistamojen kuormituksesta Eurajokeen, koska Eurajoen virtaa­ma on auttamattoman pieni ot­tamaan vastaan näiden laitosten puhdis­tet­tujakaan jätevesiä. Korkein hallinto-oi­keus on vuoden 2017 alussa an­tanut päätöksen JVP Eura Oy:n, Säkylän kunnan ja Apetit Oy:n jäte­ve­denpuhdistamojen ympäristöluvista. Noissa päätöksissä KHO piti voi­massa Vaasan hallinto-oikeuden ja Etelä-Suomen aluehallintoviras­ton vaa­ti­muk­set siitä, että puhdistamojen on laadittava sel­vi­tyk­set jäte­vesien purkupai­kan siir­tä­mises­tä pois Eura­joesta. Ajatuksena on, että puhdistamojen ym­päristölupaviranomaise­na toi­mi­va Etelä-Suo­­­men alue­hal­­­lin­to­viras­to antaa purkupaikkaselvitysten pe­rus­teella päätök­sensä jätevedenpuhdistamojen tulevista purku­paikkarat­kaisuista.

Sweco Ympäristö Oy on laatinut vaaditut jätevesien purkupaikkaselvi­tyk­set jätevesipuhdistamoille. Selvitysten purkupaikkavaihtoeh­toi­na on Eurajoen lisäksi tarkasteltu Loimijokea, Kokemäenjokea ja Rau­man edus­tan merialuetta.  Selvityksiä ei ole vielä julkistettu, mutta lehdistössä on asi­asta ollut jo näyttävää uutisointia.  On ker­rottu, että Euran kunta vastus­taa kalliita jätevesien siirtoputkia Loimijokeen, Ko­ke­mäenjokeen tai Rau­man edustan merialueelle, ja että JVP-Eu­ra Oy esittää puhdistet­tu­­jen jäte­ve­sien pur­ka­mista tulevaisuudessakin Eu­ra­jo­keen. Toisaalta taas Eurajoen ve­si­ensuojeluyh­dis­tys on tuonut esille, että Euran kun­nas­sa ei ole otettu virallista kan­taa edellä mainit­tuihin siir­to­put­kiin. Ve­sien­suojeluyh­distyksen mielestä Eurajoki on arvokas luon­­tokokonai­suus potentiaali­sena lohi­jokena ja mo­nien har­vi­naisten eliöiden elin­ym­päristönä. Yhdis­tys toteaa hyvä­laa­tuisella jokivedellä ole­van myös suuri talou­delli­nen merkitys alueen ihmi­sil­le ja yrityksil­le. Puh­­­das joki kauniine maisemineen lisää­ joen ar­vos­tusta eri­laisia käyt­tö­muo­toja varten. Ympäristöystävällinen tuotanto on tulevaisuudes­sa yhä merkit­tä­vämpi kil­pai­­luetu maa­taloudessa ja elintarviketeollisuu­dessa.

Suomen luonnonsuojeluliiton Satakunnan piirin ja paikallisyhdistys­ten ei ole sal­littu tutustua kaikkiin edellä mainittujen jätevesipuhdis­tamojen purkupaikkasel­vityk­siin, joista lehdistössä jo käydään vauh­di­kasta kes­kus­telua. Emme siis voi ot­taa täsmällistä kan­taa näihin sel­vityk­siin. Edel­­­­lytämme kuitenkin asi­aa koskevalta poh­dinnalta ja pää­töksenteolta sitä, että JVP Eura Oy:n, Säkylän kun­nan ja Apetit Oy:n jätevesi­puh­dista­mojen purkuvaihtoehtojen ympäristövai­ku­tuk­set arvioi­daan perus­teel­lisesti. Vaihtoehtojen kustannusver­tai­lussa on huomi­oi­tava alueen vesi­huollon kaikkien toimijoiden lähivuo­sikym­menten investointitarpeet ja etsittävä eri hankkeiden yhteistyö­mah­dollisuuksien tarjoamia kustannussäästöjä. Purkupaikaksi on valitta­va kokonaisarvion perusteella vaihtoehto, joka ympäristö- ja talous­vai­kutuksiltaan on paras mahdollinen.

Kari Ylikoski, puheenjohtaja, Suomen luonnonsuojeluliiton Satakunnan piiri ry

Niina Laihonen, puheenjohtaja, Ala-Satakunnan Ympäristöseura ry

Heimo Törmä, puheenjohtaja, Suomen luonnonsuojeluliiton Rauman seutu ry

Ilpo Koppinen, puheenjohtaja, Ulvilan Ympäristöseura ry

Kirsi Mäki, puheenjohtaja, Huittisten Seudun Ympäristöyhdistys ry

Milma-Emilia Kumpulainen, puheenjohtaja, Jokilaakson Ympäristöyhdistys ry

Hannes Tiira, puheenjohtaja, Porin Ympäristöseura ry