Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Satakunnan piiri

Satakunta
Navigaatio päälle/pois

Piiri antoi KHO:lle vastineen JVP-Euran valituksesta Vaasan hallinto-oikeuden päätöksestä

Vastine Korkeimpaan hallinto-oikeuteen

Piiri, Ala-Satakunnan yhdistys ja Rauman Seudun yhdistys antoivat KHO:lle vastineen JVP-Euran valituksesta Vaasan hallinto-oikeuden päätöksestä

JVP-Eura Oy:n valitus Vaasan hallinto-oikeuden antamasta päätöksestä 15/0294/2,

josta allekirjoittaneiden vastine.

KHO:n vastinepyyntö, diaarinumero 3915/1/15. Pvm. 09.02.2016

 

Yleistä

Korkein hallinto-oikeus päättää oikeustapauksesta, joka sai alkunsa vuonna 2010, jolloin JVP-Eura Oy:n ympäristöluvan voimassaoloaika päättyi. Allekirjoittaneet ovat huolissaan Eurajoen ekologisesta tilasta, johon myös pitkä oikeuskäsittely on vaikuttanut.

Kapasiteetin riittävyys

Valittaja hakee lievennyksiä Vaasan hallinto-oikeuden lupapäätökseen, jonka mukaan laitoksen kapasiteetin on oltava kaikissa tilanteissa riittävä. Valitusprosessinsa varjolla JVP-Eura Oy on viivyttänyt niin sanottua kolmannen vaiheen laajennustaan, johon sisältyy muun muassa väliselkeytyksen uusiminen. Allekirjoittaneet kummeksuvat valittajan viivyttelyä, sillä väliselkeytyskapasiteetin riittämättömyys on jo vuosia  tunnettu ”pullonkaula”, joka yhtenä tärkeimpänä syynä, on johtanut vedenpuhdistamon ohitusjuoksutuksiin. Tiedossamme olevat tuoreimmat ohitusjuoksutukset tapahtuivat vuodenvaihteessa 2014 – 2015, marraskuussa 2015 ja helmikuussa 2016.

Allekirjoittaneet katsovat, että Vaasan hallinto-oikeuden antama lupamääräys 2, jonka mukaan puhdistamon tulee päästötarkkailun perusteella toimia lupaehtojen mukaisesti, ennen kuin lisäkuormitusta voidaan sallia, on relevantti ja Eurajoen ekologisen tilan kannalta keskeinen vaatimus. JVP-Eura Oy:n valitus kapasiteettivaatimuksesta tulee hylätä.

Hygienisointi

Johtuen JVP-Eura Oy:n jätevedenpuhdistamon kompleksisuudesta kuormittajien ja kuormitusvaihteluiden suhteen, on jätevedenpuhdistamon riskiherkkyys bakteeriperäisten jätevesien päästämiseen jokiveteen suuri. Riskin pienentämisen ainoa vaihtoehto on, että hygienisointiyksikkö  on toiminnassa ja laitoksella on riittävä valmius käynnistää tehokas hygieniasointi.

Allekirjoittajat katsovat, että JVP:n valitus hygienisointivaatimuksen poistamiseksi on vastuuton ja aiheeton, eikä ole riittävä takaamaan jokiveden ympäristöterveyden vaatimuksia. Hygienisointivalitus tulee hylätä.

Typenpoistovaatimus

VARELY:n mukaan Vaasan hallinto-oikeuden lupamääräys typenpoistosta, joka perustuu vuosikeskiarvoon, on valittajalle täysin saavutettavissa. Lupamääräysarvojen saavuttamista helpottaisi myös vedenpuhdistamon kolmannen laajennusvaiheen toteuttaminen sekä vedenpuhdistamolle jätevesiä toimittavien kuormittajien toimitussopimusten ja lupapäätösten päivittäminen vastaamaan Vaasan hallinto-oikeuden määräämiä lupaehtoja. Näihin uudistuksiin JVP-Eura on kuitenkin suhtautunut penseydellä ja yrittää ratkaista ongelmiaan lupaehdoista valittamalla.

Allekirjoittajat katsovat, että JVP:n valitus typenpoistotehon osalta on aiheeton.

Bisfenoli-A

Tietojemme mukaan Eurajoen vettä käytetään kasteluun, saunavetenä, uimiseen, sukeltamiseen, kalastamiseen ja moneen muuhun virkistyskäyttöön. Jokiuoma kulkee myös laajan pohjavesialueen ylitse. Selvitysten mukaan jokivedestä mitatut BPA -pitoisuudet ovat poikkeuksellisia Euroopassa ja jopa koko maapallon mittapuitteissa.

Valittaja vetoaa BPA:n biohajoavuuteen luonnonvesissä, mutta tutkimustietojen mukaan sillä ei Eurajoessa ole merkitystä, koska aine on kulkeutunut jo mereen, ennen kuin se ehtii hajoamaan.

Valittaja vetoa myös aineen kiistanalaisiin terveysvaikutuksiin. Niitä arvioitaessa ei voida käyttää PNEC -kerrointa 10. Allekirjoittaneet toimittavat KHO:lle asiantuntijalausunnon BPA:n aiheuttamista riskeistä (Liite: BPA).

Vaasan hallinto-oikeus antoi lupamääräyksen BPA:n ohjeellisesta lupa-arvosta, josta JVP-Eura Oy nyt valittaa. Valittajan omissa tutkimuksissa on käynyt selville, että BPA hajoaa vedenpuhdistamolla biologisesti ja puhdistamon laajennuksen jälkeen hajoamisaika puhdistamisprosessissa pitenisi oleellisesti. Jos laitos toimisi riittävällä kapasiteetilla, normaalisti ja yhteistyössä JuJo Thermal Oy:n kanssa, olisi BPA:n hajoaminen puhdistamolla Vaasan hallinto-oikeuden määräämien lupanormien mukainen. Sen sijaan JVP-Eura Oy on lähtenyt hakemaan lievennyksiä lupamääräyksiin.

Allekirjoittajat katsovat, että BPA -luparajan asettaminen JVP:n jätevesille on relevantti. Lisäksi katsomme, että JVP-Eura Oy:n kikkailu aineella, jonka terveysvaikutukset ovat riski jokivarren asukkaille, on vastuutonta ja osoittaa piittaamattomuutta ihmisten terveydestä. Allekirjoittaneet katsovat, että JVP-Eura Oy:n valitus bisfenoli-A lupamääräyksistä on  aiheeton.

Yhteenveto

Allekirjoittaneet pitivät Vaasan hallinto-oikeuden 3.11.2015 antamaa päätöstä JVP-Eura Oy:n ympäristöluvan lupamääräyksistä kohtuullisen onnistuneina, eikä nyt käsiteltävässä valituksessa ole esitetty mitään sellaista, että lupamääräyksiä tulisi muuttaa. Esitämme, että JVP -Eura Oy:n valituksessaan esittämät kaikki vaatimukset tulee aiheettomina hylätä.

Eurassa 29.2. 2016

 

Alasatakunnan Ympäristöseura ry.

Niina Laihonen, puheenjohtaja

 

SLL:n Satakunnan piiri ry.

Kari Ylikoski, puheenjohtaja

 

Suomen luonnonsuojeluliiton Rauman seutu ry.

Heimo Törmä, puheenjohtaja