Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Satakunnan piiri

Satakunta
Navigaatio päälle/pois

Piirin lausunto: Kokemäenjoen vesistöalueen tulvariskien hal­lin­ta­suun­ni­tel­ma 2016 – 2021

Satakunnan Luonnonsuojelupiiri toteaa lausuntonaan tulvariskien hallintasuunnitelmasta seuraavaa: Hallintasuunnitelma sisältää lukuisia luontoarvoja heikentäviä yksityiskohtia, kuten voimassaolevan Natura-alueen siirron Karvianjoen vesistöön. Lisäksi suunnitelma sisältää Säpilänniemen oikaisukanavahankkeen, joka toteutuessaan mm. muuttaa merkittävästi Kokemäenjoen tämänhetkistä tilaa, tuhoaa pohjavesialuetta, vaikuttaa haitallisesti Puurijärvi-Isosuon kansallispuistoon sekä Köysikosken lehtojensuojelualueeseen. Näin ollen tulvariskien hallintasuunnitelma ei ole toteuttamiskelpoinen esitetyssä muodossaan.

Ympäristövaikutusten arviointi (YVA) on vanhentunut.

Hallintasuunnitelmassa todetaan että ympäristövaikutusten arviointi (YVA) on toteutettu 1990 ja 2000-luvuilla. Tuolloin toteutettu YVA ei vastaa enää muuttuneita olosuhteita. YVA tehtiin tuolloin käytännössä erihankkeelle ja oikaisu-uoma oli tällöin vain osa YVA-alueesta.  Kanavointisuunnitelmaakin on muutettu moneen otteeseen YVA:n jälkeen. Alueella on myös tehty uusi rantaosayleiskaava edellisen YVA:n jälkeen. Tulvariskien hallintasuunnitelmassakin todetaan ja myönnetään arvioinnin epävarmuustekijät.

Lisäksi laki viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista (sova), on astunut voimaan 01.06.2005 alkaen. Ympäristöselostuksessa, sivu 11 on viittaus sova-asetukseen, mutta suunnitelman selvitykset eivät vastaa lain asettamia vaatimuksia.

 

Pohjavesialue tuhoutuu.

Hallintasuunnitelmassa esitetty Säpilänniemen oikaisu-uoma toteutuessaan vaikuttaa merkittävästi Säpilänniemen pohjavesiesiintymään ja on näin ollen ympäristönsuojelulain 17 § vastainen toimenpide. (mm. ympäristöselostus sivu 21)

 

Elohopea ja muut raskasmetallit.

Hallintasuunnitelmassa todetaan, että kaivuutöiden takia Kokemäenjoen pohjasedimentit sekoittuvat veteen ja aiheuttavat haitallisia yhdisteitä. Suunnitelmasta ei ilmene tutkimustuloksia kalastoon ja sitä kautta ihmisiin kohdistuvien haittavaikutusten selvittämisestä (sova laki).

Ympäristöselostuksen sivulla 18 todetaankin, että ”suunnittelu on kesken ja eri toteutusvaihtoehtojen välillä on huomattavia eroja toimenpiteen luontoon kohdistuvien vaikutusten osalta”.

Kari Ylikoski

puheenjohtaja

Suomen luonnonsuojeluliiton Satakunnan piiri