Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Satakunnan piiri

Satakunta
Navigaatio päälle/pois

Piirin kommentit Niinisalon varuskunnan ym­pä­ris­tö­lu­vis­ta

Pohjankankaan ampumaradoista, Niinisalon varuskunnan polttonesteiden jakeluasemasta ja Niinisalon Pohjankankaan koeampumatoiminnasta

Etelä- Suomen aluehallintovirasto

ympäristölupavastuualue

 

Viite:             Dnro: ESAVI/6417/04.08/2014

                      Dnro: ESAVI/366/04.08/2013

                      Dnro: ESAVI/161/04.08/2010

 

Asia: Kommentit

                                            Pohjankankaan ampumaradat, Kankaanpää

                                            Niinisalon varuskunnan poltonesteiden jakeluasema, Kankaanpää

                                            Niinisalon Pohjankankaan koeampumatoiminta, Kankaanpää

 

 

Hakijat:        Puolustusvoimat/Tykistöprikaati

                                            Puolustusvoimat/Tykistöprikaati

                                            Puolustusvoimat/Räjähdekeskus

 

 

Kommentin antajat:

Suomen luonnonsuojeluliiton

Satakunnan piiri ry

 

 

Kankaanpään seudun luonnonystävät ry

 

 

Vaatimukset:

– Kaikki kolme lupahakemusta on käsiteltävä kokonaisuutena ja huomioitava sotilaskoulutuksen toiminnat ja ammunnat

– Mahdolliset tulevaisuuden vaikutukset Kankaanpään vedenottamoihin selvitettävä

– Mahdollinen Lakeuden vesi Oy:n pohjaveden ottoluvan (Kauraharju, Kantinkangas ja Elliharju) vaikutus pinta- ja pohjavesipäästöihin on arvioitava

– Natura- arviot on tehtävä

– Päästöjen vaikutukset vesiekosysteemeihin on arvioitava

– Kalojen raskasmetallit ym. on tutkittava

Perustelut

 

Yhteiset

– On erittäin vaikeaa muodostaa kokonaiskuvaa kuormituksista, päästöistä ja vaikutuksista luontoon tulevaisuudessa, koska kaikki sotilaskoulutuksen tiedot puuttuvat. Vesi- ja maaperätutkimuksissa on tietoa nykyisistä arvoista, mutta tulevaisuuden päättely ei onnistu mitenkään, koska kaikki taustatieto ei ole käytettävissä.

– Kaikkiin päästöihin vaikuttaa myös se, että varusmiesten määrä lisääntyy ensivuodesta alkaen. Tämä lisää myös kaikkea muuta toimintaa ja sitä kautta päästöjä.

– Pohjavesialueista korkeimmalla sijaitsee Kauraharju. Vaikka sen pohjavesi ainakin osin virtaa pohjoiseen, niin se vaikuttaa myös Pohjankankaan ja Hietaharjunkankaan pohjavesien paineeseen, määrään ja korkeuteen. Virtaus käy pohjoisesta etelään. Todennäköisesti virtaus jatkuu Hietaharjunkankaalta varuskunta- alueen ja Valkiajärven alitse Hämenkankaan puolelle, jossa pohjaveden pinta on alempana. Koska mitään selvityksiä minkäänlaisista katkoksista ei ole, niin on arvioitava millaisia vaikutuksia päästöistä on tulevaisuudessa Kankaanpään kaupungin vedenottamoihin Hämeenkankaan puolella.

– Mikäli Lakeuden vedelle annetaan lupa edes jonkinlaiselle pohjaveden ottomäärälle Kauraharjusta, niin on selvitettävä sen vaikutus päästöjen määrään pinta- ja pohjavesissä. Vähäinenkin pohjaveden otto Kauraharjusta vähentää pohjaveden määrää harjun muissa osissa. Tämä vähentää puhtaan veden määrää pintavesissä lähteistä purkautuvan veden määrä vähetessä. Näin myös raskasmetallien ja muiden haitta- aineiden osuus kaikissa vesissä lisääntyy.

– Huomioitava on myös happamat sateet ja keväällä sateen mukana maahan valuva talven hapan kuivalaskeuma. Happamuus liuottaa maaperästä raskasmetalleja ym. (esim. lyijy) ja aiheuttaa keväällä päästöpiikin vesistöihin mm. Pukanluoman Natura- alueelle. Vesistötutkimuksia ei ole tehty keväisin tämän päästöhuipun aikana, joten tämä ei näy tutkimustuloksissa.

– On selvitettävä milloin maaperän päästöjen vastaanottokyky ylittyy. Tämän jälkeen kulkeutuu raskasmetalleja ja muita päästöjä erittäin nopeasti ja runsaasti pohja- ja pintavesiin.

– Natura-arviot on tehtävä ainakin Pukanluomalle, Karvianjoen koskille, Kaurakeitaalle ja Pohjankankaalle. Kolmelle ensin mainitulle vaikutukset tulevat pääosin pohja- ja pintavesien kautta ja Pohjankankaalle lisäksi suoraan toiminnasta. Pukanluoman Natura-purojen latvat ja alkulähteet sijaitsevat Pohjankankaan Natura-alueella. Maalialueilta ja muualtakin kulkeutuu raskasmetalleja ja muita päästöjä vesien mukana tai pohjaveden kautta suoraan näihin puroihin. Kauraharjusta ja Peijarinnevan maalialueelta kulkeutuu em. päästöjä myös suoraan Karvianjokeen ja sitä kautta Karvianjoen koskien Natura- alueelle. Jos Lakeuden vesi Oy:lle annetaan pohjaveden ottolupa Kantinkankaalle ja/tai Elliharjun pohjaveden ottomäärää lisätään, niin Karvianjoen pääuoman puhtaan veden määrä vähenee oleellisesti. Tämä taas lisää puolustusvoimien alueelta tulevien raskasmetallien ja muiden päästöjen osuutta vesimäärässä. Kaurakeitaan Natura- alue saa päästönsä pääosin pohjaveden kautta.

– Kaikkia päästöjä pääsee myös muihin Pohjankankaalla oleviin lähteisiin ja sieltä lähteviin puroihin. On selvitettävä kaikkien päästöjen vaikutukset vesiekosysteemeihin. Myös lähipurojen kalojen itseensä keräämät ympäristömyrkyt ja raskasmetallit pitää selvittää. Jokainen lähde ja puro on omanlaisensa ekosysteemi.

 

Ampumarata

– Ampumaradan (kiväärirata) pohjoispuolella on lähde, josta alkaa Vesinevanojan puro. Puro on pääosin luonnontilainen tai sen kaltainen ja näin metsälain mukainen kohde. Ampumarataa mahdollisesti laajennettaessa puroa ei saa muuttaa eikä tuhota. Tietojemme mukaan puroketjussa esiintyy mm. purotaimenen.

– Toisen näyttösuojan alta purkautuu jatkuvasti reilusti pohjavettä. Tästä seuraa että alueen liukoisten metallien matka tihkuvaan pohjaveteen on erittäin lyhyt. Liukoiset metallit irtoavat talven kuivalaskeumasta lumien sulaessa ja voimakkaasti happamien sateiden johdosta.

– Alueen pohjoispuolella oleva Mustakeidas on myös suojelun piirissä.

– Miksi ei haettu samalla lupaa Kuninkaanlähteen ampumaradalle ja stadionille?

 

Polttonesteiden jakeluasema

– Uuden (2013) tarkkailuputken ansiosta aseman päästöjen seuranta on hyvällä mallilla.

– Alueen pintavedet johdetaan aivan luonnontilaisen (Myllyoja) puron lähelle. Purkupaikan jälkeen ennen puroa pitää rakentaa kosteikko, joka pidättää ravinteita ja päästöjä. Puro on metsälain mukainen suojelukohde.

– Miksi ei samalla haettu lupaa Pohjankankaalle tietojemme mukaan rakennetulle tankkauspaikalle?

– Miten päästöjen estäminen on hoidettu tiedustelulennokkeja tankattaessa varuskunta-alueen lentopaikassa ja Jämin lentopaikassa?

 

 

Koeammuntatoiminta

– Kaikki kommentoitava löytyy yhteisestä osiosta.

 

Muuta:

– Pohjankankaan alavilla reuna- alueilla ja soilla pohjaveden pinta on erittäin lähellä maanpintaa.

– Karvianjoen vesistössä on tehty paljon kalataloudellisia kunnostuksia. Ne on aloitettu pääuomasta ja Natura- alueiden puroista. Puroissa kunnostus tehdään käsin mm. tänä syksynä kunnostettiin Pukanluoman Natura- alueella pääuomaa ja sivupuroista Kaartiskaluomaa ja Myllyojaa.

– Näiden jälkeen siirrytään kunnostamaan muita puroja. Niitä on jo kartoitettu ja Karvianjoen yläpään purojen kartoituksesta on ilmestynyt raportti: Kavianjoen yläpään purotaimeninventoinnit. Se löytyy osoitteesta: http://www.doria.fi/handle/10024/99214

-Pohjankankaalla pesii useita lintudirektiivin lajeja.

-On erittäin hyvä, että Pohjankankaalla on käyttöohjeet, joita kaikki käyttäjät noudattavat.

-Varuskunnan ympäristönlaatujärjestelmä (ISO 14001) pitää sisällään jatkuvan parantamisen periaatteen. Vuosittain määrätellään kärkikohteet, joita kehitetään. Toivon mukaan ne ovat olleet ja tulevat olemaan melun ja ympäristöpäästöjen vähentäminen.

 

Porissa 09.12.2014

 

Kari Ylikoski                                                                                        Markku Suominen

puheenjohtaja                                                                                                            puheenjohtaja

SLL Satakunnan piiri ry                                                 Kankaanpään seudun luonnonystävät ry