Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Satakunnan piiri

Satakunta
Navigaatio päälle/pois

Piirin kommentti VHO:lle osoitetuista valituksista Lakeuden veden vesilupaan

Kaikissa valituksissa on hyvänä asiana se, että ne vaativat Lakeuden Veden ottoluvan kumoamista.

Voimme yhtyä täysin Satakuntaliiton, Varsinais-Suomen ELY -keskuksen kalatalouspuolen ja ympäristöpuolen, Karvianjoen kalastusalueen ja Karvian kalastuskunnan lausunnoissa annettuihin perusteluihin.

Erityisesti painotamme Natura-arvion puuttumiseen pohjavedenoton yhteisvaikutuksista. Natura-arvio on tehtävä yhteisesti kaikkien alueella olevien ja suunniteltujen vedenottamoiden  vaikutuksesta. Alueella Siniharju-Nummikangas-Elliharju-Kantinkangas-Kauraharju on useita yritysten, kuntien ja osuuskuntien käytössä olevia ja ainakin 2 suunniteltua (Lakeuden vesi ja Siniharju) pohjaveden ottamoa. Siniharjun suunnitelmasta ei meilläkään ollut aikaisemmin tietoa. Ko. harjualueen lähivaikutuspiirissä on 7 Natura-aluetta eli Kauhaneva-Pohjankangas, Karvian luomat, Karvianjoen kosket, Pukanluoma, Pitkäniemenkeidas (Kaurakeidas), Pohjankangas ja Ylimysjärvi.

Lisäksi Natura-arvio on tehtävä Karvianjoen vesistössä ja  vesistön jokisuiden merialueella oleville Natura-alueille vaikka ko. harjualueelta tulevan puhtaan pohjaveden osuus pieneneekin, niin sen merkitys on suuri, Nämä Natura-alueet ovat Inhottujärvi, Poosjärvi, Ouran saaristo, Pooskerin saaristo ja Gummandooran saaristo.

Ko. harjualueen pohjaveden nykyisen ja suunnitellun oton vaikutukset vesistön vedenlaatuun on selvitettävä. Kun näinkin suuri määrä puhdasta ja kylmää pohjavettä on poistettu vesistöstä niin onko enää saavutettavissa VPD:n tavoitteita millään vesistön osa-alueella.

Samoin on selvitettävä vaikutukset vesistön eliömaailmaan ja erityisesti uhanalaisten lajien elinympäristöjen ja -olosuhteiden säilymiseen erityisesti minimivirtaamakausina. Vesistön, erityisesti lähteiden ja tihkupintojen hyönteislajistoa on selvitetty vasta erittäin vähän ja selvitystä on täydennettävä niin, että se käsittää kaikki hyönteisryhmät.

Kuten Varsinais-Suomen ELY -keskuksen luontopuolen lausunnossa todetaan luonnontilainen lähde ei aina ole sama kuin lajistoltaan rikas lähde.

Karvian kunnan lausunnossa on kiinnitetty huomiota pohjaveden laadun muutoksiin ja laskelmien mm. virtausmalliennustusten virheisiin.

Jos lupaa ei voida kokonaan peruttaa, niin se on palautettava AVI:n uusintakäsittelyyn lisäselvitysten laadintaa varten, kuten useimmissa vaatimuksissa on vaadittukin. Silloin on vaadittava mm. kaikkien puutteellisten selvitysten tekemistä ja virheellisten mallinnusten sekä laskelmien korjaamista.

 

Porissa 27.08.2014

Kari Ylikoski

puheenjohtaja

SLL Satakunnan piiri ry

 

Markku Suominen

puheenjohtaja

Kankaanpään seudun luonnonystävät ry