Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Satakunnan piiri

Satakunta
Navigaatio päälle/pois

Lausunto: Satakunnan vai­he­maa­kun­ta­kaa­va

SATAKUNNAN VAIHEMAAKUNTAKAAVA 1 ehdotus 2 Suomen luonnonsuojeluliiton Satakunnan piiri suhtautuu myönteisesti uusiutuvan tuulivoimaenergian lisäämiseen maakunnassa. Tällä hetkellä suuren mittakaavan tuulipuistoja rakennetaan kuitenkin kovalla vauhdilla eri puolille maakuntaa. Suuria alueita satakuntalaista metsää ja suota ollaan muuttamassa teollisuusalueiksi. Olemme hyvin huolestuneita toiminnan kokonaisvaikutuksista maakunnan luontoon ja sen monimuotoisuuteen.

Lausunto:

SATAKUNNAN VAIHEMAAKUNTAKAAVA 1 ehdotus 2

Suomen luonnonsuojeluliiton Satakunnan piiri suhtautuu myönteisesti uusiutuvan tuulivoimaenergian lisäämiseen maakunnassa. Tällä hetkellä suuren mittakaavan tuulipuistoja rakennetaan kuitenkin kovalla vauhdilla eri puolille maakuntaa. Suuria alueita satakuntalaista metsää ja suota ollaan muuttamassa teollisuusalueiksi. Olemme hyvin huolestuneita toiminnan kokonaisvaikutuksista maakunnan luontoon ja sen monimuotoisuuteen.

Erityisen huolestuttavaa on, että vaihemaakuntakaavan osoittamien aluiden lisäksi suunnitteilla on runsaasti muita tuulipuistoja. Usein nämä puistot toteutetaan alle 10 myllyn puistoina, jotta vältyttäisiin tekemästä ympäristövaikutusten arviointia. Kun useita pienempiä tuulipuistoja sijoitetaan vierekkäin tai lähelle nyt suunnitteilla olevia suuria puistoja, niiden yhteiset ympäristövaikutukset ovat huomattavia ja edellyttävät kattavaa ympäristövaikutusten arviointia.

Myllyjen vaatima laaja soritettu huoltoalue tiestöineen ja voimajohtokäytävineen heikentää merkittävästi luonnon monimuotoisuutta ja alueen virkistyskäyttöarvoja. Toivomme myös selkeitä linjauksia siitä, voidaanko hehtaarien laajuiset puistoalueet ja niihin liittyvät rakenteet  rajata esim. aitaamalla. Aitaaminen yhdessä mittavan pohjamaan vaihdon kanssa haittaa merkittävästi, paitsi riistan ja muiden eläinten, niin myös ihmisten luonnossa liikkumista jokamiehenoikeuksien nojalla. Vaikutukset virkistyskäyttöön, kuten metsästykseen, marjastukseen ja sienestykseen tulee arvioida hankkeiden yhteydessä.

Vaihemaakuntakaavassa esitetty tuulivoimalla tuotetun energian määrä ylittää selkeästi Satakunnan ilmasto- ja energiastrategiassa asetetut tavoitteet tuulivoimatuotannon lisäämisestä.  Vaihemaakuntakaavan 1 ehdotuksen 2 lisäksi tuulienergian tuottavuutta tulee lisäämään suuri määrä suunnitteilla olevia pienempiä puistoja. SLL Satakunnan piirin mielestä luonnonarvoille merkittävää haittaa tuottavista tuulipuistoalueista on näin varaa luopua.

Puistojen sijoittuminen erämaisille alueille aiheuttaa huonosti ennakoitavissa olevia uhkia uhanalaisille lajeille. Toteamme tyytyväisyydellä, että alue 16 on poistettu kaavasta. Sen sijaan alueella 17 uhka koskee erityisesti siellä elävää susilaumaa. Tuulivoiman rakentaminen lisää ihmisen vaikutusta alueella, mikä etenkin rakennusvaiheen aikana aiheuttaa merkittävää häiriötä, mikä saattaa ajaa sudet liikkeelle ja mahdollisesti asutuksen liepeille. Tuulivoimaloiden vaikutusta nisäkkäisiin ei ole riittävästi tutkittu ja tuulipuistojen suunnittelu näille alueille vaatisi oman selvityshankkeensa. Alue 17 sijoittuu myös Puurijärvi-Isosuon tuntumassa lepäilevien kurkien ruokailu- ja yöpymisalueiden väliin ja sen soveltumiseen tuulivoimantuotantoon tulee suhtauta tältäkin kannalta kriittisesti.

Länsirannikkolla ja sen tuntumassa kulkevat lintujen vakiintuneet muuttoreitit ovat valtakunnnallisesti merkittäviä. Nyt tälle alueelle ollaan sijoittamassa useita tuulipuistoja niin Satakunnan kuin Etelä-Pohjanmaankin puolella. Kaavan vaikutuksia linnustolle tulisikin tarkastella laajemman alueen kokonaisuutena lukien mukaan myös Etelä-Pohjanmaan puolelle suunnitellut puistot.

Kaikilla alueilla olisi tehtävä kattava YVA-selvitys ennen rakentamisen aloittamista, mutta koska tuulivoiman rakentamisella on kiire, on suuri riski, että selvitykset jäävät pinnallisiksi. Sen vuoksi on riskialtista osoittaa uhanalaisten lajien elinalueita tuulivoimarakentamiseen sopiviksi alueiksi. Uhanalaisten lajien ja  luontotyyppien, luonnonsuojelu- ja metsälain kohteiden sekä ns. direktiivilajien lisäksi tulee selvittää myös alueellisesti ja paikallisesti arvokkaiden lajien ja elinympäristöjen esiintymät.

Muutamia tuulipuistoja ollaan nyt sijoittamassa paikoille, jotka on nimetty maaseutumaisiksi hiljaisiksi alueiksi (mm. alueet 4 ja 14), vaikka tämä tulee muuttamaan alueiden äänimaisemaa merkittävästi.

Jos valtaosa vaihemaakuntakaava 1:ssä esitetyistä tuulivoima-alueista sekä lukuisat muut rakenteilla ja suunnitteilla olevista tuulipuistoista toteutuvat, Satakuntalainen luonto ja maisema tulevat kokemaan ennalta arvaamattomia ja huomattavan laaja-alaisia muutoksia.

 

Kari Ylikoski

puheenjohtaja

SLL Satakunnan piiri ry