Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Lapin piiri Rovaniemen yhdistys

Rovaniemi
Navigaatio päälle/pois

Luon­non­suo­je­li­jat jatkavat Kemijoki Oy:n Sierilä-hankkeen vastustamista

Kemijoki Oy ajaa edelleen hankettaan rakentaa Kemijokeen Sierilän vesivoimala Rovaniemen itäpuolelle Oikaraisen kylään. Suunniteltu patoallas hukuttaisi Kemijoen pääuoman viimeiset luonnontilaisen kaltaiset rannat ja uomat. Veden alle jäisi jokivarren arvokkaita luontotyyppejä ja useita uhanalaisia ja EU:n luontodirektiivillä suojeltujen lajien esiintymiä: mm. lapinleinikki, lahokaviosammal ja laaksoarho kasvavat alueella. Direktiivillä suojelu tarkoittaa vahvaa suojelustatusta: direktiivilajin esiintymän tuhoamiseen tarvitaan erillinen lupa ELY-keskukselta.

Rovaniemen yhdistys jatkaa yhdessä Luonnonsuojeluliiton ja Lapin piirin kanssa vaikuttamistyötä oikeusteitse. Vaasan hallinto-oikeudelle on tehty valitus, jossa vaaditaan Kemijoki Oy:lle myönnetyn vesitalousluvan jatkoajan hylkäämistä. Tulkintamme mukaan hylkääminen tarkoittaisi, että Kemijoki Oy:n pitäisi käynnistää kokonaan uusi luvanhakuprosessi alusta asti. Kemijoki Oy:n olisi pitänyt alkuperäisen luvan mukaan aloittaa rakentaminen 21.5.2021 mennessä, mitä se ei ole kyennyt tekemään. 

Perusteena vaatimukselle on mm. epäselvyys tulkittavissa laeissa ja uudet esille tulleet luontoarvot. Alkuperäiset lajikartoitukset on tehty puutteellisesti, ja uusissa kartoituksissa on löytynyt useita uusia direktiivilajien esiintymiä. Onkin vaikeaa hahmottaa, miten suotuisan suojelun taso säilyisi, jos näin paljon esiintymiä tuhotaan. 

Kemijoki Oy on oikeudelle jättämässään vastineessa hakenut lupaa aloittaa työt välittömästi, miljoonan euron panttia vastaan. Vain Aluehallintovirasto voi toimia tässä kysymyksessä luvan antajana, mihin vetoamme tekemässämme vastaselityksessä

Luonnonsuojeluliiton, Lapin piirin ja Rovaniemen yhdistyksen kanta on selvä: uusi vesivoima ei ole ratkaisu fossiilisista polttoaineista irrottautumisen. Ilmastokriisiä ei pidä lähteä ratkaisemaa keinoilla, jotka kiihdyttävät luontokatoa. Uudet sähkön varastointiratkaisut vähentävät säätövoiman tarvetta tulevaisuudessa.  

Rovaniemen yhdistys järjesti syyskuussa Sierilä-illan, jossa kerrottiin sekä voimalaitoshankealueen luontoarvoista että oikeusprosesseista.

Lisätietoja antaa
Sari Hänninen, pj. SLL Rovaniemi
rovaniemi[at]sll.fi
puh. 040 8737986

Sierilä-illa diat

Valitus 21.4.2022

Vastaselitys 21.11.2022

Kesäinen kuva Kemijoelta, etualalla näkyy rantakalliota, taustalla metsäisiä saaria. Veden pinta kareilee.
Vesi virtaa Kemijoessa