Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pohjanmaan piiri

Pohjanmaa
Navigaatio päälle/pois

Luonnon tila paremmaksi kunnostamalla

Purojen vaikutus luonnon monimuotoisuuteen ja koko vesistön tilaan on erittäin merkittävä.

Vesien ja luonnon tilasta on viime päivinä uutisoitu paljon. Suomen vesistösäätiön Vesistöpaneelin mukaan pienvesien tila on hälyttävän huonossa kunnossa. Ympäristöministeriön tutkijaryhmän tuoreen selvityksen mukaan luonnonsuojelualueet eivät yksinään riitä turvaamaan luonnon monimuotoisuutta ja kääntämään luonnon heikkenemiskehitystä. Luonnon tila ei siis kuulosta otsikoiden mukaan hyvältä, vaikka paljon on positiivistakin kehitystä tapahtunut ja monenlaista kehitystyötä meneillään eri puolilla maata.

Luonnon tilan parantamiseksi on Suomessa meneillään monenlaisia hankkeita, joilla pyritään parantamaan osassa alueita luonnontilaa nykyistä paremmaksi. Isojen ympäristöhankkeiden toimenpiteet eivät ole vähäpätöisiä.

Metsähallituksen Hydrologia-Life -hankkeessa ennallistetaan ja kunnostetaan yli sadassa kohteessa soilla ja vesillä. Myös Metsähallituksen koordinoima Freshabit -Life IP -hanke toimii liki kymmenellä hankealueella turvaten monien uhanalaislajien tulevaisuutta.

Ympäristöministeriö rahoittaa Vesiensuojelun tehostamisohjelmasta valtakunnassa kymmeniä hankkeita 2020 – 2022. Samoin Ympäristöministeriön Helmi-ohjelmassa mahdollistetaan monipuolisesti erilaisten elinympäristöjen kunnostusta miljoonilla euroilla perinnebiotooppien, rantaluonnon, suoluonnon ja lintuvesien hoitamiseksi. Helmi-hankkeen on lupailtu jatkuvan vuoteen 2030 saakka.

Metsiensuojeluohjelma Metso on jo pitkään toiminut suojeluohjelma, jossa metsiä suojellaan vapaaehtoisesti. Se mahdollistaa maanomistajille täyden korvauksen suojelusta. Metso-ohjelmaan kuuluu myös mahdollisuus hoitotoimenpitein edistää suojeluarvojen kehittymistä.

Kaikki nämä hankkeet toteuttavat EU:n monimuotoisuusstrategiaa, jonka tavoitteena on pysäyttää luonnon heikkeneminen vuoteen 2030 mennessä.

Kaikki voittavat
Pääsääntöisesti kunnostus- ja suojeluhankkeet ovat vapaaehtoisia maanomistajille. Monia hankkeita tehdään valtion mailla, mutta enenevässä määrin myös yksityisten mailla. Omien kokemusteni mukaan maanomistajat ovat pääosin nykyisin hyvin suopeita kunnostuksille. Ilman maanomistajien myötämielistä suhtautumistahan mikään kunnostus ei etenisi.

On aivan ensiarvoisen tärkeää, että kunnostusten positiivinen merkitys nähdään myönteisenä, vaikka toimia joudutaan tekemään yksityismailla. Kaikki koituneet haitat tietenkin pyritään korvaamaan kaikille omistajille, se on itsestäänselvyys.

Kunnostushankkeissa onkin oikeastaan vain pelkkiä voittajia. Kyseesä on aito ja moninkertainen win-win -tilanne, jossa luonnon tila kohenee, paikallisille toimijoille tulee työtä ja tuloa ja hankerahaa saadaan alueiden käyttöön EU:lta.

Erityisen hieno esimerkki on Isojoen alueen Freshabit-hanke, joka on otettu alueella erittäin hyvin vastaan. Hankkeen turvin uhanalainen meritaimen on saatu palaamaan nyt takaisin vanhoille nousualueilleen Isojoen latvavesiin, ja koko jokialueelle on valmistumassa hoito- ja käyttösuunnitelma. Sen avulla koko vesistöaluetta tultaisiin edelleen kehittämään ja kunnostamaan monipuolisesti tulevaisuudessa. Tavoitteena on yksiselitteisesti Suomen elinvoimaisin ja paras meritaimenjoki. Tulemme myös tekemään sen!

Teksti ja kuva: Teemu Tuovinen

 

Linkit edellä mainittuihin hankkeisiin:

https://vesistosaatio.fi/vesistopaneeli-suomen-pienvesien-tila-on-huono/

https://yle.fi/uutiset/3-11667223

https://www.metsa.fi/projekti/hydrologia-life/

https://metsahallitus.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=3cd2109672d24cd7bf22af9500644e4a

https://ym.fi/helmi

http://www.metsonpolku.fi/fi-FI/METSOohjelma