Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pirkanmaan piiri

Pirkanmaa
Navigaatio päälle/pois

Dragon Mining Oy:lle lupa jatkaa malminetsintää Orivedellä valituksista huolimatta

Lupa koskee aluetta ympäristöluparikkomusten takia suljetuksi määrätyn kaivoksen ympärillä. Kaivos on pilannut kaksi alapuolista järveä ja laittoman kaatopaikan tutkinta on kesken.

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto TUKES on myöntänyt Dragon Mining Oy:lle luvan malminetsinnän aloittamiseen Oriveden Sarvisuolla, vaikka luvasta on valitettu hallinto-oikeuteen, jossa asian oikeuskäsittely on kesken. Suomen luonnonsuojeluliiton Pirkanmaan piiri ry ja Oriveden seudun luonnonsuojeluyhdistys ry ovat hakeneet muutosta päätökseen Hämeenlinnan hallinto-oikeudelta, sillä malminetsinnän jatkaminen on vaarassa pilata edelleen alueen pohja- ja pintavesiä.

Yhtiöllä on myös vanhan kaivoksen sotkut selvittämättä: KHO määräsi yhtiön Oriveden kaivoksen suljettavaksi ympäristöluparikkomusten takia, jotka ovat pilanneet kaksi kaivosalueen alapuolista järveä. Lisäksi kaivoskuilusta löytyneen laittoman kaatopaikan poliisitutkinta on kesken.

Suomen luonnonsuojeluliiton Pirkanmaan piiri ry ja Oriveden seudun luonnonsuojeluyhdistys ry valittivat TUKES:in myöntämästä malminetsintäluvasta Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen ja vaativat toimenpidekieltoa valituksen käsittelyn ajaksi. Valituksen perusteena oli muun muassa, että yhtiö ei ole aiemmassa toiminnassaan onnistunut täyttämään kaivoslain velvotteita tai noudattamaan ympäristölainsäädäntöä1.

Valituksesta huolimatta Dragon Mining Oy haluaa jatkaa malminetsintää kaivoslaueen ympärillä. Malminetsintä tähtää kaivostoiminnan aloittamiseen. On kuitenkin epäselvää, onko yhtiöllä taloudellisia tai muita edellytyksiä aloittaa uutta toimintaa2 – Korkein hallinto-oikeus ei myöntänyt yhtiön Oriveden kaivoksen ympäristöluvalle jatkoa, vaan määräsi koko kaivoksen suljettavaksi.

Kaivostoiminta on rikkonut ympäristölupaa ja pilannut kaksi kaivosalueen alapuolista järveä Harjunvuori-Viitapohjan Natura-alueella. Ala-Jalkajärvi ja Peräjärvi ovat suolakerrostuneet Talvivaaran lähijärvien tavoin. Vesissä on erittäin korkeita suola-, sinkki- ja alumiinipitoisuuksia, minkä lisäksi pohjasedimenteistä on löytynyt korkeita uraanipitoisuuksia. Järvien puhdistamisvelvoitteen asettaminen on Aluehallintoviraston käsissä, mutta vaarana on, että vastuuta vältellään ja järvet jäävät puhdistamatta.

Kaivoksen laiton kaatopaikkatoiminta on poliisin tutkinnassa. Pirkanmaan ELY-keskus on antanut kaivoskuilun puhdistamismääräyksen keväällä 2019 ja velvoittanut yhtiötä teettämään ulkopuolisella konsultilla kairaustutkimuksia louhosjätteestä.

1)Kaivoslain 46§ kohdan 8) vastaisesti hakija on aiemmassa toiminnassaan laiminlyönyt velvollisuuksiaan suunnitelmallisesti, pitkäaikaisesti ja toistuvasti, aiheuttaen merkittävää vahinkoa ja ympäristön pilaantumista. Yhtiö ei ole luotettava toimija, sillä sen aiempi toiminta on rikkonut ympäristölainsäädäntöä.

2)Kaivoslain 46§ kohdan 8) mukaan luvan myöntämisen esteenä on edellytyksien puute etsintätyölle.