Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pirkanmaan piiri

Pirkanmaa
Navigaatio päälle/pois

Laiton kaatopaikka, kaksi pilattua järveä, kaivoksen sul­ke­mis­mää­räys – nyt kaivosyhtiö haluaa aloittaa Orivedellä uudella mal­mi­net­sin­tä­lu­val­la

[Päivitys 19.12.2019 tiedotteeseen, jonka olemme julkaisseet 12.12.2019: Tällä hetkellä alueella ei voi etsiä malmia, sillä lupa ei ole lainvoimainen. Dragon Mining Oy on hakenut luvan täytäntöönpanoa Tukesilta, mutta asiaa ei ole vielä käsitelty. SLL Pirkanmaan piiri on jättänyt yhdessä Oriveden seudun luonnonsuojeluyhdistyksen kanssa asiaan muistutuksen, jossa vaaditaan täytäntöönpanokieltoa. Seuraamme asiaa.]

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto TUKES on myöntänyt Dragon Mining Oy:lle malminetsintäluvan Oriveden Sarvisuolle. Luvasta on valitettu hallinto-oikeuteen, jossa asian oikeuskäsittely on kesken. Siitä huolimatta yhtiö on hakenut lupaa aloittaa malminetsintä. Yhtiöllä on myös vanhan kaivoksen sotkut selvittämättä: KHO määräsi yhtiön Oriveden kaivoksen suljettavaksi ympäristöluparikkomusten takia, jotka ovat pilanneet kaksi kaivosalueen alapuolista järveä Natura-alueella. Lisäksi kaivoskuilusta löytyneen laittoman kaatopaikan poliisitutkinta on kesken.

 

Oriveden seudun luonnonsuojeluyhdistys ry ja Suomen luonnonsuojeluliiton Pirkanmaan piiri ry valittivat TUKESin myöntämästä malminetsintäluvasta Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen ja vaativat toimenpidekieltoa valituksen käsittelyn ajaksi. Valituksen perusteena oli muun muassa, että yhtiö ei ole aiemmassa toiminnassaan onnistunut täyttämään kaivoslain velvotteita tai noudattamaan ympäristölainsäädäntöä (1).

Valituksesta huolimatta Dragon Mining Oy on hakenut malminetsintälupaansa täytäntöönpanolupaa TUKESilta, eli yhtiö haluaa aloittaa malminetsinnän heti. Malminetsintä tähtää kaivostoiminnan aloittamiseen. On kuitenkin epäselvää, onko yhtiöllä taloudellisia tai muita edellytyksiä aloittaa uutta toimintaa (2). Korkein hallinto-oikeus ei myöntänyt yhtiön Oriveden kaivoksen ympäristöluvalle jatkoa, vaan määräsi koko kaivoksen suljettavaksi kesäkuussa 2019. Yhtiön on esittänyt kaivoksen sulkemissuunnitelman 5.12. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolle, joka ei ole vielä ehtinyt käsitellä asiaa (AVI:n kirjaamo, suul. tiedonanto 9.12.2019).

Kaivostoiminta on rikkonut ympäristölupaa ja pilannut kaksi kaivosalueen alapuolista järveä Harjunvuori-Viitapohjan Natura-alueella. Ala-Jalkajärvi ja Peräjärvi ovat suolakerrostuneet Talvivaaran lähijärvien tavoin. Vesissä on erittäin korkeita suola-, sinkki- ja alumiinipitoisuuksia, minkä lisäksi pohjasedimenteistä on löytynyt korkeita uraanipitoisuuksia. Järvien puhdistamisvelvoitteen asettaminen on Aluehallintoviraston käsissä, mutta vaarana on, että vastuuta vältellään ja järvet jäävät puhdistamatta.

Kaivoksen laiton kaatopaikkatoiminta on poliisin tutkinnassa. Pirkanmaan ELY-keskus on antanut kaivoskuilun puhdistamismääräyksen keväällä 2019 ja velvoittanut yhtiötä teettämään ulkopuolisella konsultilla kairaustutkimuksia louhosjätteestä.

  1. Kaivoslain 46§ kohdan 8) vastaisesti hakija on aiemmassa toiminnassaan laiminlyönyt velvollisuuksiaan suunnitelmallisesti, pitkäaikaisesti ja toistuvasti, aiheuttaen merkittävää vahinkoa ja ympäristön pilaantumista. Yhtiö ei ole luotettava toimija, sillä sen aiempi toiminta on rikkonut ympäristölainsäädäntöä.
  2. Kaivoslain 46§ kohdan 8) mukaan luvan myöntämisen esteenä on edellytyksien puute etsintätyölle. 

 

Suurennos kaivosalueesta ja sitä ympäröivästä malminetsintäalueesta, jota yhtiön hakemus koskee. Tukesin kaivosrekisterin karttapalvelu. https://gtkdata.gtk.fi/Kaivosrekisteri/index.html
Kuvakaappaus Dragon Mining Oy:n malminetsintäluvan jatkohakemuksesta (Sarvisuo 1-2). Kuvasta käy ilmi, että jatkohakemus koskee aluetta suljetuksi määrätyn kaivosalueen ympärillä. Osa ”alustavasti suunnitelluista näytteenottopisteistä” sijaitsee suljetuksi määrätyn kaivosalueen aluerajauksen sisäpuolella.