Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pirkanmaan piiri

Pirkanmaa
Navigaatio päälle/pois

Oikaisuvaatimus koskien Hämeenkyrön kunnan ra­ken­nus­tar­kas­ta­jan toimenpidelupaa nro 19-0016-t, 13.3.2019

HÄMEENKYRÖN KUNNAN YMPÄRISTÖLAUTAKUNNALLE

Vaadimme kumottavaksi ja palautettavaksi uudelleen valmisteluun kunnan rakennustarkastajan toimenpidelupapäätöksen nro 19-0016-T, 13.3.2019, joka koskee Alhonvuoren ajoharjoittelurataa. Katsomme, että ratkaisu olisi vaatinut MRL:n 137§ mukaisen menettelyn.

Katsomme, että päätös on MRL:n 138§, 137§ ja 136§ vastainen. Päätöksessä ei ole huomioitu maakuntakaavan mukaisia Alhonvuoren kulttuuriympäristöllisiä, geologisia ja maisemallisia arvoja ja maakuntakaavassa näihin kohdistuvia aluevarauksia.

Alhonvuori on osa valtioneuvoston hyväksymää arvokasta ja valtakunnallisesti palkittua Mahnalan kulttuurimaisema-aluetta. Luvan pohjaksi ei ole tehty riittäviä maisemallisia arvioita, eikä pyydetty tarvittavia lausuntoja maakuntaliitolta. Katsomme, että päätös olisi pitänyt tehdä suunnittelutarveratkaisuna ja näin ollen päätöksessä on tehty muotovirhe.

Osa Alhonvuoresta kuuluu kunnanvaltuuston hyväksymään suunnittelutarvealueeseen ja valtuusto on päättänyt kaavoituskatsauspäätöksessään 2018, että suunnittelutarvealueen rajaa tulee tarkistaa uuden maakuntakaavan mukaiseksi. Rajausta ei ole tarkistettu, mutta käsittääksemme Alhonvuoren kohdalla rakennustarkastajan olisi tullut toimia valtuuston kannan mukaisesti ja tehdä ratkaisu suunnittelutarveratkaisuna perustuen voimassa olevaan maakuntakaavaan ja valtuuston päätökseen.

Tie on tarkoitus rakentaa erittäin massiivisena käyttäen betonimursketta kaikkiaan n. 19000 tonnia, lähes 500 kasettirekkakuormaa jyrkässä rinnemaastossa erittäin paksuna kerroksena. Kyse on maisemaa muuttavasta ja pahasti turmelevasta toimenpiteestä, joka vaatisi perusteellisen suunnitelman rakenteesta ja sen vaikutuksista maisemaan. Kyse on selkeästi suunnittelutarpeesta, joka on sivuutettu toimenpidelupapäätöksessä.

Tällaisten hankkeiden arviointia varten maankäyttö- ja rakennuslaissa on säädökset suunnittelutarvealueesta ja toimenpideluvan ja rakennusluvan osalta erityisistä edellytyksistä lupamenettelyssä. Näiltä osin tehty toimenpidelupa päätös on 137§:n vastainen.

Lisäksi hakija on aloittanut viikkoa ennen päätöksen lainvoimaisuutta tien rakentamisen massiivisilla rekkakuljetuksilla huolimatta päätöksen aloitusehdoista ja rakennustarkastajan kiellosta. Toimenpide kuvastaa sitä, miten hankkeen osalta Alhonvuoren kulttuuriympäristöllisillä, geologisilla ja maisemallisilla arvoilla ja maakuntakaavan varauksilla ole pantu juurikaan mitään painoarvoa.

Hämeenkyrössä 28.3. 2019

Jussi Viitala, puheenjohtaja
Kyrön Luonto ry.

Heidi Honkamäki, sihteeri
Kyrön Luonto ry.

Heikki Toivonen, puheenjohtaja
SLL Pirkanmaan piiri ry.

Marjo Niemenmaa, aluesihteeri
SLL Pirkanmaan piiri ry.