Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pohjois-Pohjanmaan piiri Oulun yhdistys

Oulu
Navigaatio päälle/pois

Läjitys aloitettu arvokkaalla Pyyryväissuolla

Pyyryväissuo on Välikylän länsipuolella sijaitseva, hieno suo, jonka keskiosassa on noi 45 ha suuruinen ojittamaton alue. Kun helmikuussa vierailimme suolla huomasimme yllätykseksemme, että Oulun kaupunki oli aloittanut toimet suon luonnontilaisen alueen muuttamiseksi läjitysalueeksi. On käsittämätöntä, että uhanalaista luontotyyppiä tuhotaan läjittämällä, kun läheisyydestä löytyisi runsaasti vaihtoehtoisia alueita, joihin ylijäämämaat voitaisiin läjittää.

Oulun kaupunki on hakenut ja saanut ympäristöluvan Pyyryväissuon käyttämiseen ylijäämämaiden sijoitusalueena samassa yhteydessä, kun lupa saatiin 15 muulle läjitysalueelle eri puolilla Oulua.

Lupa on Pyyryväissuon osalta kuitenkin tulkinnanvarainen, sillä ympäristölupapäätöksen esittelytekstissä todetaan, että Pyyryväissuon käyttö läjitysalueena ei ole perusteltua: ”ELY-keskuksen Ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue antoi lausuntonsa 29.12.2016. Lausunnossa todetaan, että luonnonsuojelulliset näkökulmat huomioon ottaen ei ole perusteltua ottaa Pyyryväissuon aluetta maanläjityskäyttöön. Läjitystoiminta tuhoaisi suoekosysteemin, ja aiheuttaisi merkittävää haittaa alueen uhanalaiselle luontotyypille (minerotrofiset lyhytkorsinevat) ja alueellisesti uhanalaiselle lajille (vaaleasara).” Jos ympäristölupaa olisi haettu pelkästään Pyyryväissuolle, sitä tuskin olisi myönnetty. Myönteinen lupapäätös näyttää tulleen samassa hakemuksessa mukana olleiden ja läjitysalueiksi paremmin sopivien alueiden ympäristöluvan ohessa,

Pyyryväissuon luontoarvot on todettu hankkeeseen liittyneessä YVA-prosessissa ja mm. Pohjois-Pohjanmaan luonnonsuojelupiiri ja ELY-keskus ovat lausunnoissaan katsoneet alueen olevan merkittävien luontoarvojensa takia soveltumaton ylijäämämaiden täyttöalueeksi. Luonnonsuojelupiirin lausunto.

YVA-selostuksessa todetut merkittävimmät luontoarvot ovat:

  1. Noin 15 ha kokoinen alue luonnontilaisenkaltaista minerotrofista lyhytkorsinevaa, joka on vuoden 2018 uhanalaisuusarvioinnin mukaan valtakunnallisesti silmälläpidettävä (NT) ja etelä- ja keskiboreaalista metsäkasvillisuusvyöhykeellä (johon Oulu kuuluu) vaarantunut (VU).
  2. Suon keskiosassa kasvaa vaaleasaraa, joka on Suomen EVA-laji eli laji, jonka suojelemissa Suomella on EU:ssa erityisvastuu. Vaaleasara on lisäksi alueellisesti uhanalainen.

Lisäksi linnustoselvityksessä havaittiin useita uhanalaisia lajeja:  pensastasku, hömötiainen, viherpeippo ja pajusirkku.

Oulun kaupungin maankäyttöä koskevan linjauksen mukaan ”Uhanalaisia lajeja ja luontotyyppejä ei hävitetä eikä niiden olosuhteita heikennetä, ellei se ole yleisen edun kannalta tarpeen.” Luontoarvoiltaan merkittävän alueen käyttö läjitysalueena ei voi olla yleisen edun kannalta olennaisesta, sillä käytössä on lukuisia muita läjitysalueita ja myös Välikylän-Jäälin alueelta olisi helppo löytää korvaava alue, johon läjitysalue voitaisiin perustaa.