Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Nurmijärven yhdistys

Nurmijärvi
Navigaatio päälle/pois

Asfaltti polttaa – silmissä ja keuhkoissa

Nurmijärven Mäntymäen louhoksen alueella toimintansa aloittanut GRK Road Oy:n asfalttitehdas otettiin käyttöön toukokuun 2021 alussa ilmoitusmenettelyllä. Välittömästi toiminnan aloittamisen jälkeen ilmeni pistävää hajua laajalla alueella asfalttiaseman ympäristössä. Savukaasuja syntyy, kun asfalttiasemalla poltetaan jäteasfalttia. Alueen asukkaat ovat kyläyhdistyksen johdolla keränneet havaintoja haitoista. Haittoja kirjattiin viime vuonna huhtikuun lopulta joulukuun alkuun mennessä 242 kappaletta, yhteensä 118 päivältä, 24 eri sijainnissa lähinnä Palojoella, Klaukkalan Metsäkylässä ja Ojakkalantiellä. Valtaosa näistä havainnoista on myös raportoitu suoraan ympäristövalvojalle. Lisäksi yhdistykselle on ilmoitettu useita havaintoja muilta havaintopaikoilta jopa Tuusulan Nahkelasta ja Vantaan Kivistöstä, mutta näiden tarkempi ajallinen kirjaaminen on jäänyt tekemättä. Kaiken kaikkiaan asfalttiaseman synnyttämistä haitoista on tehty paljon enemmän havaintoja kuin nämä kyläyhdistykselle ilmoitetut.

Alueen asukkaat ovat kertoneet, että haju rajoittaa ulkona olemista omalla pihalla. Ja mikä pahinta, se tunkeutuu myös sisätiloihin ja aiheuttaa päänsärkyä sekä hengenahdistusta. Astmasta kärsivä ihminen on tämän johdosta joutunut lisäämään lääkeannostustaan. Myös alueen louhiminen aiheuttaa pölyä, melua ja tärinää alueen ympäristöön. Mitenköhän heikentynyt ilmanlaatu on vaikuttanut alueen eläimiin ja kasveihin?

Nurmijärven Uutisten elokuussa 2021 ilmestyneessä uutisessa ympäristötarkastaja Sirpa Sorsa kertoi, että jälkivalvonnassa on tehty hajuhaittojen tarkkailua ja niitä on ryhdytty selvittämään tarkemmin. Lokakuussa Mäntymäen alueella järjestettiin avoin naapuri-ilta kahden päivän kutsuajalla, mutta tämä ei tuonut vastauksia ihmisten mieliä askarruttaviin asioihin. Savukaasujen sisältämät haitalliset aineet ja niille altistuminen huolestuttavat monia. GRK Road Oy kertoi Nurmijärven Uutisille helmikuussa että kevättalven aikana toteutetaan merkittävä tekninen muutos hajuhaittojen vähentämiseksi.

Valtioneuvoston asettaman asfalttiasemia koskevien ympäristönsuojeluvaatimuksien mukaan toiminnanharjoittajan on järjestettävä asfalttiaseman käytön, päästöjen ja ympäristövaikutusten tarkkailu ja päästöjä on mitattava rekisteröintiä seuraavana vuotena sekä sen jälkeen kolmen vuoden välein. Ympäristönsuojelulain mukaan toiminnanharjoittajan on oltava selvillä toimintansa ympäristövaikutuksista, ympäristöriskeistä ja niiden hallinnasta sekä haitallisten vaikutusten vähentämismahdollisuuksista. Toiminnanharjoittajalla on myös velvollisuus ehkäistä ja rajoittaa ympäristön pilaantumista.

Vastaavanlaisia hajuhaittoja on koettu esimerkiksi Lahdessa, jossa asukkaat valittivat Peabin asfalttiaseman toiminnasta – tuloksekkaasti! Ongelman poistamiseksi yritys ilmoitti tuovansa asfalttiasemalle laitteiston, jolla lastauksessa ilmaan pääsevät höyryt imetään talteen. Asemalla on otettu aiemmin käyttöön piippupäästöjen puhdistuslaitteisto ja bitumin hajua neutraloiva aine. Asukkaiden kerrotaan olevan tyytyväisiä haittojen vähentymiseen. Erilaisia ratkaisuja siis löytyy sekä poltossa että lastauksessa tapahtuvien päästöjen vähentämiseksi.

Valitus GRK Road Oy:n tehtaan hajuhaitoista käsitellään ympäristölautakunnan kokouksessa kevään aikana. Voit seurata asian edistymistä Palojoen kyläyhdistyksen Facebook-sivuilla, josta voit myös liittyä sähköpostilistalle. Toivotaan, että asia käsitellään pikaisesti ja parannuksia saadaan aikaiseksi ennen kuin tehtaan toiminta talvitauon jälkeen jatkuu. Mikäli hajuhaitat jatkuvat keväällä, on tärkeää kirjata havainnot sekä niiden päivämäärät, kellonajat ja sijainnit. Voit toimittaa havaintosi Palojoen kyläyhdistykselle.

Katso myös:

Naapurisivut Mäntymäki – kalliokiviaineksen otto- ja kierrätystoimintojen alue Nurmijärvellä
https://www.rudus.fi/rudus-yrityksena/naapurisivut/naapurisivut-mantymaki

Nurmijärven Uutiset 11.8.2021 ”Mäntymäen alueen asfalttiasemasta useita valituksia – koskevat hajuhaittoja”
https://www.nurmijarvenuutiset.fi/paikalliset/4252856

Nurmijärven Uutiset 28.2.2022 ”Asfalttiaseman läheisyydessä jännitetään tulevaa kesää – viime kesän kokemusten toistuminen pelottaa”
https://www.nurmijarvenuutiset.fi/paikalliset/4492504?fbclid=IwAR2fhibDOi78e-EpIXZdi7rj-gtylp3B2gq7gODM2mNMgZql0v5frVa0deo

Valtioneuvoston asetus asfalttiasemien ympäristönsuojeluvaatimuksista
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2012/20120846

Ympäristönsuojelulaki
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2014/20140527

Peabin asfalttiasema otti käyttöön uudenlaisen savukaasujen poistolaitteen
https://www.rakennuslehti.fi/2021/09/peabin-asfalttiasema-otti-kayttoon-uudenlaisen-savukaasujen-poistolaitteen/