Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Keski-Suomen piiri Laukaan yhdistys

Laukaa
Navigaatio päälle/pois

Kooste kun­ta­vaa­lieh­dok­kai­den vastauksista ym­pä­ris­tö­pa­nee­lin kysymyksiin

Laukaan Seudun Luonto ry lähetti kaikille kuntavaaliehdokkaille ympäristöaiheisen kyselyn, johon vastasi 22 % ehdokkaista (28 vastausta/ 129 ehdokasta). Vastauksia tuli kaikista muista puolueista, paitsi Kokoomuksesta ja Liike Nyt puolueesta. Vastaajat asuivat kirkonkylällä, Laukaan asemalla, Vihtavuoressa, Leppävedellä, Lievestuoreella ja Valkolassa. Uudet ehdokkaat vastasivat hieman aktiivisemmin kuin jo valtuustossa olleet.

Luontoharrastus ja virkistyskäyttö

Kaikki vastanneet pitivät tärkeänä kestävien luontoharrastusmahdollisuuksien ja luontomatkailun kehittämistä sekä viheralueiden hoitoa luonnon monimuotoisuutta vaalien. Melkein kaikki vastanneet pitivät tärkeänä lähivirkistysalueiden, rakentamattomien rantojen ja viherkäytävien säilyttämistä kaavoituksessa. 15 % vastanneista ei osannut sanoa tai piti vähemmän tärkeänä kunnan metsäomaisuuden hoidon tavoitteissa taloudellisen tuoton lisäksi luonnon monimuotoisuuden ja virkistysarvon huomioimista.

Kunnan hallinto ja henkilöstön ympäristöosaaminen

Kunnan henkilöstön ympäristöosaamista ja kestävän elämäntavan osaamista pidettiin tärkeänä. Kaikkien vastanneiden mielestä henkilöstön osaamista tässä asiassa voitaisiin edistää parhaiten koulutuksella. Muista keinoista ympäristövastuuhenkilöiden nimeämistä yksiköihin 80 % piti tärkeänä, ympäristö tilinpitoa taloussuunnitelman yhteydessä 68 % ja ympäristöjohtamisjärjestelmän perustamista kuntaa 62 % vastanneista piti tärkeänä.

Maankäyttöasiat

Pohjavesialueille rakentamisessa ja maa-ainesten ottoluvissa ympäristöasioiden ja luonnonsuojelun huominen kunnan päätöksenteossa oli vastaajien mielestä erittäin tärkeää. Melkein kaikki vastanneet pitivät ympäristöasioiden ja luonnonsuojelun huomista tärkeänä kaavoituksessa, talousmetsien hoidossa, jätehuollossa, liikesuunnittelussa ja tien rakentamisessa.

Ympäristöviestintä

Kyselyssä 57 % vastanneiden mielestä kunnassa ei tiedoteta riittävästi ympäristöasioista. 86 % vastanneista kannatti kunnan ympäristötilakatsauksen laatimista.

Yhteistyö ympäristöasioissa ja asukkaiden kuuleminen

Hyödynnetäänkö kunnassa riittävästi paikallisen ympäristönsuojeluvalmistelun asiantuntemusta sekä asukkaiden mielipiteitä oli hankala kysymys. Yli puolet vastanneista eivät osanneet sanoa tai heidän mielestään asiantuntemusta ja mielipiteitä ei hyödynnetä riittävästi kunnan sisäisessä yhteistyössä, kaavoituksessa, yritysten ympäristöneuvonnassa sekä kierrätyspisteiden sijoittelussa ja niiden tyhjennysväleissä. Ympäristölupien niin kunnan, ELY:n kuin AVI:n myöntämissä yli puolet vastaajista kokivat, että asiantuntemusta ja mielipiteitä hyödynnetään riittävästi.

Ympäristökasvatus

Yli puolet vastanneista koki, ettei luontoa hyödynnetä tarpeeksi opetuksessa, koulutuksessa, nuorisotyössä, vanhusten ja erityisryhmien virkistystoiminnassa ja työhyvinvoinnissa. Kasvatuksessa yleensä luontoa hyödynnettiin paremmin 43 % mielestä.

75 % kannatti resurssien lisäämistä ympäristökasvatukseen mm. perustamalla luontokerhoja esikoululaisille ja kouluihin ja kannustamalla kouluja Vihreä Lippu toimintaan antamalla säästyneet rahat koulun käyttöön. Resurssien lisäämistä maasto-opetuksen kuljetustarpeisiin ei saanut niinkään kannatusta.

Muut asiat

Kaikki vastanneet kannattivat ruokapalvelun ponnisteluja lisätä lähiruokaa sekä 79 % kannatti luomuruuan ja 64 % kasvisruuan lisäämistä.

Hiilineutraaliksi eli HINKU kunnaksi ryhtymistä enemmistö ei kannattanut, eivätkä ehdokkaat olleet valmiita osallistumaan ilmastonmuutos mielenosoitukseen. Hiilidioksidi päästöjen vähentämiskeinoista eniten kannatusta saivat maalämpö ja aurinkoenergia. Tuulivoimassa ja puun poltossa mielipiteet jakautuivat aika tasan puoltajien ja vastustajien välillä. Pienydinvoimalat ja turpeen poltto eivät juuri saaneet kannatusta lämmitysmuotoina.

Kuntien eläinsuojelu toimijoiden yhteistyöelimen perustaminen ei saanut suurta kannatusta vastanneiden keskuudessa.

Enemmistö vastaajista oli valtuustoon päästyään valmiit tukemaan kansalaisaloitteita ympäristöystävällisempien ja taloudellisten käytäntöjen käyttöönotossa kunnassa.

Kiitämme kaikkia vastanneita ja toivotamme hyvää menestystä vaaleihin!

Liitteenä vastaukset ja vapaamuotoiset kommentit kysymyksiin (pdf).