Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Kirkkonummen yhdistys

Kirkkonummi
Navigaatio päälle/pois

Perälänjärven pohoispuoli (Tallbacka)

Perälänjärven pohjoispuoli kuvio 50, kuva: Markku Jämsä.

Yhdyskuntatekniikan lautakunnan esittelytekstissä kunnan talousmetsä- ja luonnonhoitosuunnitelmasta  väitetään: Uusin tieto niin metsänhoidon menetelmien, kuin luontoarvojenkin osalta on pyritty huomioimaan. Suunnittelijalle toimitettu luontotieto on pyritty kattavasti kirjaamaan suunnitelmaan ja huomioitu saatua asukaspalautta.”  Tämä ei valitettavasti pidä paikkaansa. Luontojärjestöjen prosessin aikana välittämää merkittävää kuviokohtaista luontotietoaineisto (kuviokohtaiset huomiot 50 sivua) ei ole pääsääntöisesti noteerattu kuviokohtaisissa lisätiedoissa sekä toimenpiteissä. Edes  METSO I-luokan metsiä ei ole huomioitu. 

Esittelemme Perälänjärven pohjoispuoliset metsät esimerkkinä luontotietojemme huomioimattomuudesta ja hakkuiden osoittamisesta jopa METSO I-luokan metsiin. Perälänjärven pohjoispuolen METSO I-luokan kriteerit täyttävät kuviot, joille ehdotetaan hakkuita 43, 44, 49, 50, 52 ja 63, lisäksi kuvion 60 METSO I-luokitusta ei ole noteerattu kuviotiedoissa. Kuviokartta alueesta kunnan sivuilla (vieritä alaspäin sivulle kolme nähdäksesi hakkuuehdotukset). Alla esitellään näistä kolme kuvalla ja luontotiedollamme sekä kunnan kuviotiedoin, lukuunottamatta puulajijakaumaa.Perälänjärven pohjoispuoliset metsät kuviokartalla.

Alueeseen tutustumassa käyneen kuvailua: ”Kokonaisuudessaan nämä kuviot ovat aika kuusivoittoisia, isoja lehtipuita saa etsimällä etsiä. Kaatunutta lahopuuta (kuusta) on aika paljon, samoin tikkojen kuorimia puita (pohjantikka ja/tai palokärki). Alueella on joitain aika järeitä kuusia. Linnustoon kuuluu uhanalaisia metsälajeja (pyy, hömötiainen ja töyhtötiainen).  Hienoa ja viihtyisää metsää joka tapauksessa pääosin… Kuvion 50 lounaisosa on taas polkuineen oikein hyvää varttunutta ulkoilumetsää ja pienimuotoisia maisemajuttuja löytyy mukavasti. Lahopuuta on runsaasti. Kuvio 50 on aika iso  (3,3ha) ja keskellä on arvokas korpinotko (kuvio 39, jolla ei toimenpiteitä), halkaisee miltei koko kuvion. Alueen parhailla osilla on runsaasti kuluneita polkuja, alue on ahkerassa ulkoilukäytössä… Alueen polkuverkosto on 2 osassa, joiden välillä en ole löytänyt yhdyspolkua kunnan mailla. Ilmeisesti eteläosassa on omat kulkijansa ja pohjoisosassa sama juttu.”

Perälänjärven pohjoispuoli kuvio 44.

Lausuntomme  kuviokohtaisista huomioista Kuvio 44 (Päivärinne):Kuvio on osa Perälänjärven pohjoispuolista maakunnallisesti arvokkaan luontoalueen kriteerit täyttävää palstaa. 1,3 ha kokoinen kuvio on edustavaa luonnontilaisen kaltaista vanhaa kuusivaltaista vanhaa metsää, jossa kasvaa sekapuuna vanhaa mäntyä ja jonkin verran lehtipuita. Kuviolla lahoaa merkittävästi (10-15 kuutiometriä/ha) eri-ikäistä kuusilahopuuta.

Metsä on maisemallisesti hyvin kaunista luonnonmetsää. Kuvio on METSO-kriteereillä luokan 1 paremmanpuoleinen kangasmetsä ja täyttää myös luontodirektiivin luontotyyppeihin kuuluvan boreaalisen luonnonmetsän kriteerit. Maastokäynnillä (Markku Jämsä ja Keijo Savola 7.5.2019) kuviolta havaittiin töyhtötiaisen (VU) reviiri.

Kuviolle on esitetty toimenpiteenä poimintahakkuuta, jolla ylläpidetään valoisaa metsänrakennetta. Metsänrakenne on nyt ja tulevaisuudessa sen verran edustava, että luonto- ja maisema-arvoille erittäin haitallisista poimintahakkuukaavailuista on syytä luopua. Esitämme kuviota arvometsäksi (C5).”

Kuitenkin kuviotiedoissa: : Metsämaa Tuore kangas, vastaava suo ja mustikkaturvekangas Keskikarkea tai karkea kangasmaa 04 – Uudistuskypsä metsikkö Talvi Erityispiirteet Soistuneita painanteita Hoitoluokka C4 Talousmetsä

Lisätiedot: Paikoin kuusialikasvosta. Leppä ja koivuja säästetään hakkuussa. Tavoitteena ylläpitää valoisa metsänrakenne., Toimenpidevaiheessa huomioidaan luontoselvityksissä kertynyt tieto. Osayleiskaava-aluetta. Poimintahakkuu 2026

Perälänjärven pohjoispuoli kuvio 49.

Lausuntomme  kuviokohtaisista huomioista  Kuvio 49 (Päivärinne):Kuvio on osa Perälänjärven pohjoispuolista maakunnallisesti arvokkaan luontoalueen kriteerit täyttävää palstaa. Kyseessä on erittäin hieno, vanha- ja lahopuustoinen notko, jonka pohjalla on luonnontilainen kangaskorpijuote, joka kulkee itälänsisuuntaisena kuvion halki. Kuviolla on runsaasti (arviolta noin 20 kuutiota/ha) kuusilahopuuta. Kuviolla on erittäin merkittäviä METSO-arvoja eli luokkaa 1 niin kangasmetsän kuin korvenkin osalta. Esitetty poimintahakkuu on turhana ja merkittäville luontoarvoille haitallisena syytä poistaa. Esitämme lisäksi kuviota arvometsäksi (C5).

Kuitenkin kuviotiedoissa: Metsämaa Tuore kangas, vastaava suo ja mustikkaturvekangas Karkea moreeni 04 – Uudistuskypsä metsikkö Talvi Erityispiirteet Soistuneita painanteita, Tervaleppiä. Hoitoluokka: C4 Talousmetsä

Lisätiedot: Vanhan metsän kuvio. kehitetään lievin toimenpitein, jotta alikasvosta saataisiin kehitettyä. , Toimenpidevaiheessa huomioidaan luontoselvityksissä kertynyt tieto. Osayleiskaava-aluetta. Poimintahakkuu 2021

Perälänjärven pohjoispuoli kuvio 50.

Lausuntomme  kuviokohtaisista huomioista: Kuvio 50 (Päivärinne):Kuvio on osa Perälänjärven pohjoispuolista maakunnallisesti arvokkaan luontoalueen kriteerit täyttävää palstaa. Kyseessä on iso (3,3 ha) kuvio vanhapuustoista, luonnontilaisen kaltaista kuusivaltaista metsää, jossa kasvaa sekapuuna mäntyä. Kuvio on erittäin edustavaa METSO 1-kangasmetsää, jonka alueella lahoaa runsaasti (yleensä 10-20 kuutiometriä/ ha) kaikenikäistä kuusilahopuuta. Erityisen runsaasti lahopuuta on kuvion itä- ja luoteisosassa sekä korpikuvion 39 reunalla. Maastokäynnillä (Keijo Savola ja Markku Jämsä 7.5.2019) alueen itäosan kuusimaapuulta havaittiin ruostekääpä (RT). Esitetty poimintahakkuu merkitsisi huomattavien luontoarvojen heikentämistä ilman asiaperusteita. Esitämme toimenpiteestä luopumista ja kuvion osoittamista arvometsäksi (C5).

Kuitenkin kuviotiedoissa: Metsämaa Tuore kangas, vastaava suo ja mustikkaturvekangas Keskikarkea tai karkea kangasmaa 03 – Varttunut kasvatusmetsikkö Talvi Erityispiirteet: Haapoja Hoitoluokka: C4 Talousmetsä

Lisätiedot: Monirakenteinen metsä. Annetaan taimiryhmille tilaa harvennuksella. Yksittäiset lehtipuut säästetään., Lahopuuta pääasiassa ryhmänä kuvion pohjoisreunalla ja länsirajalla., Toimenpidevaiheessa huomioidaan luontoselvityksissä kertynyt tieto. Osayleiskaava-aluetta. Poimintahakkuu 2022

Kaikki sivun kuvat on ottanut Markku Jämsä, ne aukeavat klikkaamalla suurempina ja ovat käytettävissä tästä asiasta tiedotettaessa, kun kuvaajan nimi mainitaan.