Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Kirkkonummen yhdistys

Kirkkonummi
Navigaatio päälle/pois

Pilvikallio

Pilvikallio, kallion koskemattomat sammaleet. ELY- keskus olisi valmis maksamaan tämänkin kunnan omistaman alueen METSO-suojelusta. Kuva: Laura Räsänen

Pilvikallio (kunnan kuviokartalla), Stormossenin ja Pilvijärven (Molnträsk) välinen metsä, on yhtenäinen yli 30 ha varsin luonnontilainen kallioiden ja metsien mosaiikki, johon sisältyy myös arvokas suo ja hieman Pilvijärven rantaa. Pilvikallio (Kansalaisen karttapaikassa) on tärkeä ulkoilukohde Pilvijärven, Sepänkankaan, Pippurnin ja Hilan asukkaille, lisäksi se on retkietäisyydellä Kantvikista ja  Kolsarista. Kunnanhallitus on todennut vuonna 2018 valituksessaan alueelle myönnetystä malminetsintälupahakemuksesta, että alue toimii nykytilanteessa nimenomaan virkistysalueena, joka tarjoaa ihmisille luontokokemuksia ja luonnonrauhaa. Alueen läpi kulkee valmiiksi kävelyyn, pyöräilyyn ja ratsastukseen sopiva tie ja riittävästi polkuja.

Yhdyskuntatekniikan lautakunnalle menevässä esityksessä Pilvikallion hakkuita on hieman vähennetty keväisestä, mutta edelleen ulkoilutien varsia uhkaavat harvennukset.

Pilvikallio

Tie tulee alueelle eteläreunalta, Pilvikallio kuvio 953.

Kunnan ympäristönsuojeluyksikön lausunnon mukaan: ”Läntisen kuntakeskuksen, Pikkalanlahden, Kantvikin ja Pippurin luontoselvityksen mukaan suunniteltujen toimenpiteiden kohteena olevat kuviot ovat luonnonsuojelun kannalta paikallisesti arvokkaita kohteita. Toimenpiteet heikentäisivät alueen edustavuutta luonnon monimuotoisuuskohteena. Ekologisten yhteyksien tarkastelun perusteella alue on osa tärkeää ekologista yhteyttä. Alueella on luonto- ja maisema-arvojensa puolesta hyvät edellytykset luonnonsuojelualueeksi.”

Ympäristöyhdistys esittää kaikista toimenpiteistä luopumista Pilvikallion alueella sekä kuvioiden nostamista arvometsäluokkaan (C5). Alla kuviokohtaiset tiedot ovat  lainauksia ympäristöyhdistyksen lausunnosta. Kaikkien kuvioiden tiedot KYYn lausunnon liite 1.

Kuvat aukeavat suuremmaksi klikkaamalla.

Pilvikallio kuvio 946 ”kuviotietojen perusteella puustoltaan melko yksipuolista 50-vuotiasta mäntyvaltaista metsää vähäisellä kuusisekapuustolla. Erityispiirteissä mainitaan kuitenkin kilpikaarnaiset männyt sekä pienet kallioalueet, mikä viittaa luontoarvojen kannalta merkittävään vaihteluun.” Kuten kuvasta näkyy ei kuviolla ole virkistyskäytön kannalta minkäänlaista käsittelytarvetta. Päin vastoin se on helppokulkuista vaihtelevaa kaunista sekametsää, jossa kävijä kykenee helposti aistimaan luonnon monimuoitoisuutta. ”Kuvio on myös todettu osaksi paikallisesti arvokasta luontokohdetta.

Polku Pilvijärven puolella, kuvio 937  ”Vanhapuustoinen havusekametsäkuvio arvokkaan kalliometsän (kuvio 935) sekä korpirämekuvion (kuvio 35) välissä. Kuvio on todettu osaksi paikallisesti arvokasta luontokohdetta. Luonnoksessa kuviolle oli esitetty ilman perusteluja ja ohjeistusta poimintahakkuuta, nyt kuviotiedoissa esitetään, edelleen ilman perusteluja ja ohjeistusta sekä poimintaa että harvennushakkuuta. ”

Bo-Christer Björk: Uhrataanko Pilvijärjven rantamaisema kunan hakkuusuunnitelmissa?

Asukkaat ja kesäasukkaat ovat huolissaan lähimetsänsä kohtalosta. Kirkkonummen Sanomat 16.5.2019. Artikkeli aukeaa suurempaan ikkunaan klikkaamalla sitä.

Sivun pääkuva: ”Kuvio 944: Luonnontilaisen kaltaisena, ML 10 § kallioalueena luonteva arvometsähoitoluokan (C5) kohde.” Kuvassa taustalla ”Kuvio 943: Arvokkaan metsälakikallion kupeessa sijaitsevalle kapealle vanhan metsän kuviolle esitettiin luonnoksessa poimintahakkuuta ilman perusteluja ja tarkempaa toteuttamisen ohjeistusta. Kuvio on todettu uudessa luonnoksessa paikallisesti arvokkaaksi luontokohteeksi, mutta toimenpiteistä ei olla luopumassa. Kuviotiedoissa on sen sijaan esitetty toimenpiteeksi sekä poimintahakkuuta että harvennushakkuuta.” 

  • Lisätietoja KYY7n lausunnon liite 1. , kuviot 32, 34, 35, 935  – 953.

Kuvat: Laura Räsänen