Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Kirkkonummen yhdistys

Kirkkonummi
Navigaatio päälle/pois

Lausunto Kirkkonummen met­sä­suun­ni­tel­mas­ta 15.3.2019

Kasvava ja luonnoltaan rikas Kirkkonummen kunta ansaitsee hyvän ja moniarvoisen metsäsuunnitelman, jossa ymmärretään täysimääräisesti kunnan mahdollisuudet edistää luonnon monimuotoisuuden suojelua, ilmastonmuutoksen hillintää sekä vetovoimaisen asuinympäristön tarjoamista kuntalaisille. Kirkkonummella olisi mahdollisuus profiloitua luontokunnaksi, jossa on mahdollista tavata lajeja jotka muualla ovat harvinaistuneita sekä retkeillä hienoissa vanhoissa metsissä. Nyt lausunnolla oleva metsäsuunnitelmaluonnos ei näiden näkökulmien kannalta ole kestävä, edistyksellinen tai toteuttamiskelpoinen.

Kirkkonummen kunnan metsästrategian ja edellisen metsäsuunnitelman laatimisen jälkeen on ymmärrys metsien arvosta muuna kuin hakkuutuolojen tuojana kasvanut reilusti. Juuri julkaistun Suomen lajien uhanalaisuusarvioinnin mukaan runsaat 11,9 % lajeistamme on uhanalaisia, esimerkiksi ennen neljänneksi yleisin metsälintu hömötiainen on nyt erittäin uhanalainen. Tuoreen arvioinnin mukaan myös metsäisten luontotyyppien uhanalaistuminen on edelleen jatkunut.

Kunnan metsien hoidossa on ymmärrettävä kunnolla metsien tarjoamat mahdollisuudet vaikuttaa kunnan alueen hiilinieluihin ja -varastoihin. Kirkkonummen kunta on sitoutunut tekemään oman osansa liittymällä Hinku-kuntien verkostoon, jolloin on sitouduttu muun muassa seuraavaan lupaukseen ”Kunta ottaa kasvihuonekaasupäästönäkökulman huomioon kaikessa merkittävässä päätöksenteossaan. ”

Luontojärjestöjen omien vuosien 2008-2019 selvitysten ja maastokäyntien perusteella metsäsuunnitelman toimenpidekuvioilla on runsaasti luonnonsuojelullisesti arvokkaita metsiä, joiden kohdalla hakkuiden vaikutus on luontoarvojen kannalta selvästi haitallinen. Useimmissa tapauksissa vaikutus myös metsän virkistysarvoon sekä maisema-arvoihin (lähimaisema, metsän tuntu) on selvästi haitallinen. Pääosa, mutta ei kaikkia, tällaisista kuvioista on yksilöity lausunnon liitteissä.

Lausunto Kirkkonummen luonnonhoito- ja talousmetsäsuunnitelmasta 15.3.2019 kokonaisuudessaan. Liitteet saat pyytämällä puheenjohtajalta.

 

Kuva hömötiaisesta: Olli Saksela