Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pohjois-Karjalan piiri Keski-Karjalan luonto

Keski-Karjala
Navigaatio päälle/pois

Lausunto Kiteen keskustan osayleiskaavan osallistumis- ja ar­vioin­ti­suun­ni­tel­mas­ta

Lähtökohdat ja tavoitteet

Keski-Karjalan Luonto pitää erittäin hyvänä tavoitteena ”mahdollistaa keskustan ympärillä sijaitsevien viher- ja virkistysalueiden kytkeminen toisiinsa”. Tällä tavoin lisätään keskustan viihtyisyyttä ja mahdollistetaan entistä suositumpaa luontoliikuntaa sen monissa eri muodoissa.

Metsäisillä viher-, virkistys-, urheilu- ja ulkoilualueilla sekä erilaisten hiihto- ja lenkkeilyreittien läheisyydessä tulee ohjata metsänhoitoa avohakkuiden ja alaharvennusten sijasta jatkuvaan kasvatukseen. Näin säilytetään alueiden viihtyisyys ja käytettävyys metsänhoidon taloudellisesta tuloksesta tinkimättä.

Ilmastonmuutoksen hillinnän kannalta pidämme hyvänä tavoitetta ”..ohjata rakentamista keskusta-alueelle ja tiivistää keskustaa”. Mielestämme kaikissa kaavaratkaisuissa tulee olla yhtenä päämääränä ilmastonmuutoksen jarruttaminen.

Kaavatyön yhteydessä on hyvä nostaa esille Kiteenjärvi–Päätyeenlahti -alueen arvo lintujen pesimäalueena ja muutonaikaisena levähdyspaikkana. Aluetta kuvaavat seuraavat luonnehdinnat: kansainvälisesti tärkeät lintualueet (IBA), kansainvälinen kosteikkojen suojelusopimus (RAMSAR), Suomen tärkeät lintualueet (FINIBA), maakunnallisesti tärkeä lintualue (MAALI). Kansainvälisesti arvokkaan linnustonsa takia Päätyeenlahti on otettu mukaan Natura 2000-ohjelmaan (FI0700003 (SPA) ja FI0700148 (SCI, SPA:n sisällä)). Alueen arvojen vaaliminen edellyttää myös rantametsien säilyttämistä, sillä ehjä rantavyöhyke takaa suuren osan siitä suojasta ja ravinnosta, jonka varassa kosteikon eliöyhteisö elää. Keskustassa sijaitseva kansainvälisen tason lintukosteikko on viisasta nähdä myönteisenä arvona ja yhtenä elinvoimaisuuden osana ja vetovoimatekijänä.

Päätyeenlahden alue tarjoaa luontomatkailulle mahdollisuuksia. Paikallisille asukkaille arvokas luontokohde tarjoaa virkistystä ja viihtyisyyttä. Entistä suuremmalle osalle koulutetusta väestä luontoarvoista huolehtiminen on tärkeää, joten kilpailtaessa osaavasta työvoimasta tämäkin asia on otettava huomioon. Varhaiskasvatukselle ja kouluopetukselle lähiluonto antaa korvaamattoman arvokkaita mahdollisuuksia oppia ja kokea elämysten kautta.

Matkailun ja harrastusmahdollisuuksien lisäämiseksi Päätyeenlahden rannalle tulee suunnitella uusi paikka lintutornille. Vanha Sepänniemen lintutorni on purettu. Koulut, harrastajat ja matkailu kaipaa uutta ja helposti saavutettavaa tornia keskustan alueelle. Lintutornin sijoituspaikka löytynee Kytänsalmen ja pesäpallokentän seutuvilta. Paikan valinta on syytä tehdä käyttäjäryhmien kanssa yhteistyössä ja ELY-keskusta kuullen.

Tavoitteet ja mitoitus -asiakirjassa kohdassa 3.9 Luonto todetaan:
”Tavoitteena on säilyttää luontoarvot niin, etteivät ne kohtuuttomasti haittaa maankäytön muuta kehittämistä.”
Mielestämme välittömästi kaupungin keskustan läheisyydessä sijaitsevat arvokkaat luontokohteet tulee nähdä mahdollisuutena, ei haittana. Kohdan voisi muuttaa muotoon:
”Tavoitteena on hyödyntää alueen luontoarvoja kestävästi, niin matkailun kuin kaikkien kaupunkilaistenkin hyödyksi.”

Selvitykset

Luontoselvitys kaipaa päivittämistä. Sen lähtöaineistosta puuttuvat esimerkiksi Meijerinrannan kaavoituksen yhteydessä tehdyt selvitykset. Myös Päätyeenlahden hoidon ja käytön suunnittelun yhteydessä tehdyt selvitykset puuttuvat.

Kaava-alueelta on viime vuosina tullut lukuisia havaintoja rupimanterista. Myös sen lisääntymislammikko on löytynyt kaava-alueelta.

Lähtöaineistoon on syytä lisätä myös luonnokset asetuksista koskien Pohjois-Karjalaan perustettavia valtion luonnonsuojelualueita.

Aikataulu

Kaavan tavoiteaikataulu vaikuttaa optimistiselta. Monet selvitykset ovat vuosilta 2015-2017 ja kaipaavat päivitystä. Esimerkiksi luontoselvityksen päivittämiseen vaadittavia maastotöitä ei ehdi tehdä otolliseen aikaan esitetyllä aikataululla.

Kiteellä 31.3.2020
Keski-Karjalan Luonto