Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pohjois-Karjalan piiri Keski-Karjalan luonto

Keski-Karjala
Navigaatio päälle/pois

Lausunto Kiteen kaupungille UPM Kymmene Oyj:n ranta-asemakaavan osallistumis- ja ar­vioin­ti­suun­ni­tel­mas­ta

Hanketta ohjaavat suunnitelmat

Korkeimman hallinto-oikeuden vuosikirjapäätös 15.5.2013 /1684 KHO:2013:91 tulee ottaa yhdeksi suunnittelun lähtökohdaksi. Tuo päätös ja sen ohjaava vaikutus on todettava selkeästi OAS:ssa. Nykyinen kirjaus

”Alueella ei ole voimassa olevaa yleiskaavaa. Alueelle on laadittu vuonna 2010 Pyhäjärven rantaosayleiskaava, jonka Korkein Hallinto-oikeus kumosi päätöksellään vuonna 2013.”

ei ole riittävä

Lisäksi OAS:ssa todetaan

”Ranta-asemakaava laaditaan pääsääntöisesti yleiskaavaa varten laadittujen selvitysten pohjalta. Selvityksiä täydennetään mm. viitasammakon, linnuston ja kulttuuriperinnön osalta.”

Edellä mainitut yleiskaavan selvitykset ovat pääosin vuodelta 2006. Tämän jälkeen on valmistunut uusi valtakunnallinen lajien uhanalaisuusarviointi (2010). Suomen luontotyyppien uhanalaisuus arvioitiin vuonna 2008 ja toimenpideohjelma luontotyyppien tilan parantamiseksi laadittiin 2011. Varsinkin pienten järvien osalta yleiskaavan luontoselvitykset olivat hyvin puutteellisia. Luonto- ja kulttuuriperintöselvitykset tulee kattavasti ja riittävän laajasti täydentää, jotta ne vastaavat nykyistä tilannetta.

Vaikutusten arviointi

Hankkeen vaikutukset on arvioitava riittävän laajasti. Vanhat, hylätyn Pyhäjärven osayleiskaavan arvioinnit eivät ole enää päteviä. Vaikutukset on arvioitava uudelleen huomioiden myös Natura-alueet: Pyhäjärvi eli tässä Hummonselkä ja Puhoslampi sekä Karjalansärkkä-Seiväslamminsärkkä.

Osalliset

Keski-Karjalan Luonto ry ja Pohjois-Karjalan luonnonsuojelupiiri ry ovat aktiivisesti osallistuneet Pyhäjärven alueen kaavoituksen edellisiin vaiheisiin. Haluamme edelleen osallistua kaavan valmisteluun. Meidät on syytä lisätä osallisten listalle, jotta saisimme kirjeitse tai sähköpostilla tiedon kuulutuksista kaavan myöhemmissä vaiheissa. Myös Karjalan Pyhäjärvi ry on syytä lisätä osallisten listalle.

Aikataulu

OAS:ssa esitetty aikataulu on liian kireä. Kaavaluonnos on tarkoitus julkaista kuluvana vuonna ja kaavaehdotus ensivuoden alkupuolella. Tällainen aikataulu ei mielestämme anna riittävästi mahdollisuutta osallistua kaavan valmisteluun. Aikataulu ei anna mahdollisuutta arvioida kaavaluonnosta oikea-aikaisten maastotarkastelujen pohjalta. Jotta kaavaratkaisun vaikutukset luontoarvoihin tulisivat parhaiten arvioiduiksi, maastokäyntejä tulisi pystyä tekemään kevään ja alkukesän aikana niin, että käytettävissä on kaavaluonnosehdotus.

Kiteellä 30.6.2014

Keski-Karjalan Luonto ry
Pohjois-Karjalan luonnonsuojelupiiri