Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pohjois-Karjalan piiri Keski-Karjalan luonto

Keski-Karjala
Navigaatio päälle/pois

Lausunto Kiteen kaupungille Kesälahden kirkonkylän yleis­kaa­vaeh­do­tuk­ses­ta

Taipaleenselkä

Kaavaselostuksen mukaan Taipaleen selän 10 km pitkällä rannalla on jo nyt 60 rakennuspaikkaa. Sinne osoitetaan vielä 9 uutta rakennuspaikkaa. Rakennustiheydeksi muodostuu siis varsin suureksi (vähintään 7 rakennuspaikkaa muunnettua rantakilometriä kohti). Kokonaisuudessaan tällä on huomattava vaikutus Pyhäjärven Natura-alueen luontoarvoille. Kuten olemme Pyhäjärven osayleiskaavan erivaiheissa vaatineet, Taipaleen selän rannat tulisi käsitellä koko Pyhäjärven kaavoituksen yhteydessä eikä näin erillään luonnollisesta yhteydestään.

Hiekkarannat

Kaavaselostuksen sivulla 29 todetaan:

”Taipaleenselän rantavyöhyke on yleisesti maisemallisesti arvokasta hiekkarantaa, joka ei kuitenkaan täyttäne luonnonsuojelulain kriteereitä. Järvien hiekkarannat on arvioitu Etelä-Suomessa erittäin uhanalaiseksi luontotyypiksi (Raunio ym. 2008).”

Pyhäjärven osayleiskaavan luonto- ja maisemaselvityksen mukaan hiekkarannat ovat tyypillisiä Pyhäjärvelle. Kuitenkaan kaavan selvitysten perusteella ei ole rajattu yhtäkään luonnonsuojelulain 29 §:n tarkoittamaa luonnontilaista hiekkarantaa Käytetyn kriteerin mukaan hiekkarannan tulisi olla vähintään 5 m leveä tullakseen luontotyyppinä huomioiduksi.. Pyhäjärvellä on kuitenkin luonnonsuojeluasetuksen 10 §:n 4. momentin kriteerit täyttäviä hiekkarantoja. Luontoselvityksen mukaan Pyhäjärvellä puusto ulottuu lähes vesirajaan saakka, koska vedenpinta vaihtelee vain vähän. Näissä oloissa keskiveden tasosta leveälti maan puolelle ulottuvan avoimen hiekkarantakaistan syntyminen on lähes mahdotonta. Olennaista on, että kapeakin hiekkaranta voi täyttää asetuksen kriteerit. Poikkeuksellisen kirkasvetisen Pyhäjärven hiekkarannoilla keskiveden alapuolisen sublitoraalin erityiset luontoarvot korostuvat, koska valaistu pohja-alue yltää tavanomaista syvemmälle, mutta myös kuivan maan puoleisen epilitoraalin häiriöalttiit ekologiset ominaispiirteet ja tyypillinen lajisto on kaavassa huomioitava siten, että riittävä määrä hiekkarantoja jätetään luonnontilaan.

Kiteellä 3.12.2012

Keski-Karjalan Luonto ry