Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pohjois-Karjalan piiri Keski-Karjalan luonto

Keski-Karjala
Navigaatio päälle/pois

Lausunto Oriveden ran­tao­say­leis­kaa­vaeh­do­tuk­ses­ta

Natura-arvio

Kaava-alueelle on tehtävä luonnonsuojelulain 65§ mukainen Natura-arviointi ennen kaavan lopullista hyväksymistä, kuten kaavoittaja Natura-arvioinnin tarveharkinta-asiakirjassa esittää.

Pienet saaret ja luodot

Luonnosvaiheen lausunnossamme vaadimme, että kaikki pienet rakennusoikeudettomat saaret ja luodot tulee merkitä SL- tai vähintään luo-merkinnällä. Kaavoittajan vastineessa todetaan, että

”Toistaiseksi ei ole lähdetty ajatuksesta, että kaikki rakentamattomat pienet saaret ovat joko SL tai luo-kohteita.”

Tälle kannalle ei esitetä mitään perusteluja. Kaavoittaja ei esitä myöskään mitään perusteluita, miksi esittää kyseisille kohteille kaavamääräyksen ja -merkinnän, jossa todetaan:

”alue on tarkoitettu pääasiassa maa- ja metsätalouden harjoittamiseen”.

Kyseinen kaavamääräys on ristiriidassa voimassa olevan metsälainsäädännön kanssa ja se suorastaan määrää ja ohjaa laittomaan maankäyttöön. Pienten saarien ja luotojen maankäyttöä on ohjattava tosiasioihin perustuen. Niillä on oma tärkeä merkityksensä, joka ei suinkaan liity maa- ja metsätalouteen. Niiden oikeanlainen merkitseminen on myös hyvä työkalu, kun mietitään keinoja joilla kaavan haitallisia vaikutuksia voidaan pienentää. Suurella osalla M- ja MY-merkityistä pienistä saarista ja luodoista ei ole metsätaloudellista merkitystä saati rakennusoikeutta. Näiden alueiden merkitys järvilinnustolle tarpeellisina pesimäpaikkoina korostuu nykyistäkin enemmän, kun kaavan sallima rantarakentaminen alkaa. Kun kaava toteutuu ehdotetussa laajuudessa, pienten luotojen ja luotosaarien maankäytön

ohjauksessa on huomioitava erityisesti järvilinnuston tarpeet. SL-merkinnän ansiosta näille saarille voidaan tarvittaessa määrätä maihinnousukielto. Suuri osa näistä luodoista ja saarista on jakokuntien omistuksessa. Vaikka nämä saaret lunastettaisiin valtiolle, kustannus ei ole suuri, koska saarilla ei ole rakennusoikeutta ja metsätaloudellinen merkitys on mitätön. Merkitys järvilinnustolle ja saimaannorpalle on sen sijaan suuri. Rantarakentamisen lisääntyessä luotojen merkitys korostuu myös saimaannorpalle tarpeellisina pesimä- ja lepäilyalueina. Esimerkiksi Heinäluodon ympäristön luodot tulee merkitä SL-merkinnällä. Ne sijaitsevat aivan nykyisen norppa-alueen reunalla. Norppakannan kasvaessa näiden luotojen merkitys kasvaa. Muina esimerkkeinä tärkeistä SL-merkinnän ansaitsevista saarista mainittakoon Pehessaarten, Ikolansaaren ja Suoparsaaren kärjen väliset rakentamattomat saaret sekä Muljulanselän Manosaaret. Edelliset ovat vain esimerkkejä; näitä saaria voisi luetella pitkän listan. SL-merkintä takaa, että nämä saaret säilyvät ja kehittyvät luonnontilaisina. Vähitellen vanheneva lehtipuusto tarjoaa myös alueella pesiville valkoselkätikoille talviravintokohteita ja pesimäpaikkoja.

Vanhanhovin MY-1/luo-alue

Kaavaluonnoksessa ollut Vanhahovin MY-1/luo-alue on merkittävä kaavaan. Luontoselvityksen mukaan alueella on lehto, joka on metsälain mukaan erityisesti suojeltavaa luontotyyppiä. Kesällä 2011 aluetta valitettavasti hakattiin. Ympäristökeskuksesta sadun tiedon mukaan metsälakia valvova viranomainen, Metsäkeskus, ei kuitenkaan näe lakia rikotun. Tämä tarkoittaa sitä, että metsälain mukaan alueen erityisesti suojeltava luontotyyppi ei ole tuhoutunut. Tästä syystä suojelumerkinnän perusteet eivät ole muuttuneet. Alueen maaperää tai hydrologiaa ei ole muutettu, joten alue palautuu aikanaan entiselleen. Myös Vanhahovilta luoteeseen Vänttilän kohdalla luonnoksessa ollut MY-1 alue raivattiin ja harvennettiin voimakkaasti. Esitämme, että viranomaiset julistaisivat rutiininomaisesti heti kaavaluonnoksen julkaisemisen yhteydessä toimenpidekiellon kaava-aluelle, jotta arvokkaita luonto- tai kulttuurikohteita ei tuhottaisi ennen kaavan lainvoimaa.

Norppa-alue

Vaikka kaavoituksella ei voida rajoittaa kalastusta, kaavakarttaan on merkittävä selvyyden vuoksi myös asetuksilla säädetyt kalastusrajoitusalueet (Valtioneuvoston asetus verkkokalastuksen rajoittamiseksi saimaannorpan poikasten suojelemiseksi ja Valtioneuvoston asetus eräistä kalastusrajoituksista Saimaalla). Norppa-alueelle on määrättävä ainakin keväisin moottorikelkkailukielto.

Natura-arvioinnin tarpeellisuutta koskevasta selvityksestä ilmenee, että saimaannorpan elinolojen heikkenemisen kannalta keskeisin tekijä on Rastiniemeen osoitettu uusi ympärivuotiseen asumiseen tarkoitettu rakennuspaikka. Tämä rakennuspaikka tulee siirtää lähelle Kyyrönniemessä jo olevia rakennuspaikkoja.

Kiteellä 13.3.2012

Keski-Karjalan Luonto ry
Pohjois-Karjalan luonnonsuojelupiiri ry